Norwegian-Spanish translation of tilegne

Translation of the word tilegne from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilegne in Spanish

tilegne
allmenn? adquirir
Derived terms of tilegne
Examples with translation
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
Similar words

 
 

More examples
1.Elevene bør så langt det er mulig tilegne seg skolens lærestoff gjennom sitt morsmål inntil de kan få utbytte av undervisningen på norsk.
2.Bare få brannfolk vil kunne tilegne seg erfaring og kunnskap om slike arbeidsoppgaver i løpet av sin vanlige tjenestetid.
3.Barns deltagelse avhenger av en viss evne hos barna til å tilegne seg stoff og uttrykke seg meningsfylt.
4.Det er klart at det ikke er noe ved grunnkurspensumet i husstell som er så komplisert at det er umulig for voksne mennesker å tilegne seg det gjennom annen praksis, sier direktør Ivar Bjørndal i Rådet for videregående opplæring (RVO).
5.Elevene må beherske håndverket, tilegne seg de ulike teknikker.
6.Elevene må lære seg til å jobbe - ingen kan tilegne seg kunnskaper ved å sitte på baken.
7.Før anbudsdokumentene forelå, var det vel knapt noen som gjorde regning med at det var mulig å tilegne seg hele markedet for digitale, offentlige telefonsentraler i Norge.
8.Læren om arbeidslivet er ikke noe man kan tilegne seg på skolebenken.
9.Man kan også tilegne seg viktige kunnskaper utenfor universitetene, mener Magnor, som opplyser at hans bakgrunn er grunnfag i tillegg til yrkeserfaring.
10.Papiret er et fornybart produkt, ikke som olje, f.eks. papir kan gjenbrukes - og informasjoner på papir kan du tilegne deg i ditt eget tempo, enten du lærer eller leser for fornøyelsens skyld.
11.Stadig nye slektledd skal tilegne seg det felles idegrunnlag som ble skapt mellom nordmenn som utvandret og de som ble igjen.
12.Vi eksperimenterer ikke med befruktede menneskeegg, men har brukt tiden til å tilegne oss kunnskap om hvordan vi skal kunne gjøre barnløse kvinner gravide.
13.Vi finner ikke holdepunkter for å anta at Hougen i vinnings hensikt har prøvd å tilegne seg penger av komiteens midler, opplyser politiadjutant Trond Lea ved Oslo politikammer.
14.Vårt mål er ikke bare å utdanne staffelimalere, men også at studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem istand til å sette sitt preg på arkitekturen og vårt daglige miljø.
15.Alle har imidlertid vanskeligheter med å tilegne seg kunnskaper og sliter med sprog og taleproblemer, forklarer Voll.
16.Bare på dette grunnlag kan man få ressurser til nyutvikling og innovasjon slik at bedriftene hurtig kan tilegne seg og utnytte de nyeste FoUresultater.
17.Barna i disse familiene får det svært vanskelig når de igjen skal tilegne seg et" nytt" sprog når de kommer tilbake til det gamle hjemlandet.
18.Boken er også så lett skrevet, at man kan tilegne seg stoffet uten de store kraftanstrengelser efter en slitsom arbeidsdag.
19.De har ikke vanskeligheter med å tilegne seg noe som helst.
20.De unge trenger i denne utviklingsprosessen både å få del i kunnskaper og ferdigheter, og å finne hjelp til å tilegne seg holdninger som setter dem positivt i stand til å møte og mestre oppgaver og situasjoner i yrke og fritid i forhold til seg selv, sitt nærmiljø og til storsamfunnet.
21.Den som vil oppleve Seiferts diktning, må tilegne seg hans sprog, som man må det i møtet med diktningen på et hvilket som helst annet sprog.
22.Dessuten forsøker instituttet å tilegne seg dypere kunnskaper om hele trykkeprosessen fra a til å.
23.Det er fullt mulig for en legestudent å rusle gjennom studiet fra fag til fag så å si uten å tilegne seg en tøddel av medisinsk lærdom.
24.Det er lettere for en telekommunikasjonsbedrift å tilegne seg datateknologi enn omvendt.
25.Det svenske sjøforsvaret har nå syv sett med sonarutstyr av den avanserte typen SovjetUnionen har forsøkt tilegne seg.
26.Det ville være en konsekvens av at vi erkjente at forskjellene mellom elevenes forutsetninger for skolearbeide ikke så mye bunner i deres interesser for forskjellige teoretiske fag, men i deres forutsetninger for å tilegne seg teoretisk kunnskap overhodet.
27.Dette har ført til en streben efter å identifisere seg med andre typer livsstil, en streben som gir seg mest påtagelige uttrykk i forsøket på å kle seg efter vestlig mote ; en umettelig interesse for vestlig popmusikk og vilje til å tilegne seg vestlige holdninger.
28.Disse behersker allerede i utgangsfasen en maktterminologi som andre tidligere måtte tilegne seg langsomt.
29.Elevene skal tilegne seg faglige kunnskaper, de skal kunne ta ansvar for seg selv og sine handlinger, og samtidig sitte igjen med en viss almendannelse.
30.Fleksibiliteten er nødvendig for en organisme som skal tilegne seg mye ny informasjon.
Your last searches