Norwegian-Spanish translation of tjene som

Translation of the word tjene som from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tjene som in Spanish

tjene som
romverb servir como
Examples with translation
Dessverre jeg ikke tjene mye penger.
Similar words

 
 

More examples
1.At Jens Evensens forstand står stille, skal vel ikke være noen revolusjonerende nyhet ; men vel bare tjene som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om osv".
2.De gjør en glimrende jobb og kan tjene som eksempel for andre land.
3.Det er lite sannsynlig at flertallet vil slutte seg til mitt forslag, men det kan tjene som en illustrasjon på hvordan det er mulig å redusere inntektsskatten vesentlig og være en pekepinn på hvilket parti man bør stemme på om man ønsker å drive den langsiktige utvikling i en slik retning, sier Gundersen.
4.Det virker ikke overbevisende, skriver artikkelforfatteren, som mener at slike lover" ikke kan tjene som modell under Polens sosialistiske forhold".
5.Jeg tror vi allerede er på vei henimot det nye systemet og håper at det kristne området kan tjene som modell, sier Farah.
6.Vi har bl.a. fått tre brakker fra tidligere Hammersborg fritidsklubb, som efter planen skal rigges opp i skogkanten for å tjene som depot og" varmestue" for våre 40 unge trialkjørere.
7.Vår organisasjon har fremmet forslag om et prosjekt som tar sikte på å opprette et nasjonalt institutt i Dacca, som ifølge intensjonene skal romme alle faciliteter i den samlede omsorg for utviklingshemmede og med tiden også tjene som forskningssenter.
8.AT Høyre med sin beslutning blir mer sårbart som parti, bør stemme til måtehold hos partnerne og tjene som en ekstra utfordring for Høyre selv.
9.Akers omstilling kan her tjene som forbilde.
10.Allsenteret på Åsbråten gir perspektiver som har verdier langt utover Søndre Nordstrand, fremholdt statsråd Surlien, som mente at dette samarbeidsprosjektet burde kunne tjene som eksempel til efterfølgelse.
11.BILISTENE i hovestaden betaler selvsagt sin veiavgift, vi vil tro sin meget rundelige andel av bensinavgiften - køkjøring kan tjene som stikkord i den forbindelse.
12.Blant annet tror man at radongehalten i grunnvannet kanskje skal kunne tjene som et varsel.
13.Blå Korsklinikken i Tønsberg kan på mange måter tjene som foregangsklinikk i rusmisbrukomsorgen.
14.Båten skal tjene som flytende hotell og filmatelier under innspillingen.
15.Claudel var ikke i besittelse av noen personlige eiendeler ved sin død, og intet papir eller dokument som kan tjene som minne er blitt funnet.
16.DE forhandlinger som i den senere tid har funnet sted mellom Regjeringen og Arbeiderpartiet om organiseringen av Statoil, burde kunne tjene som forbilde for håndteringen også av andre nasjonale oppgaver.
17.De faste eiendommer vil kunne tjene som sikkerhet for lån til virksomhetene.
18.De kan tjene som midler til å hindre en krig i Europa.
19.De nyrike skal tjene som inspirasjonskilde for de fattige.
20.Den vesteuropeiske union bør kunne tjene som et viktig supplerende forum for meningsutvikling og samråd mellom europeiske NATOland i spørsmål av særlig viktighet for vår sikkerhet, fremholdt statssekretær Eivinn Berg i Utenriksdepartementet i et foredrag i Europabevegelsen igår.
21.Denne skal tjene som have, lekeplass, tørkeplass og oppbevaringssted for søppelkasser, parafintønner og sykler for 2040 beboere i 1015 leiligheter.
22.Denne utviklingen kan tjene som et utmerket eksempel på det saudiarabiske diplomatis forutsetninger og begrensninger.
23.Dertil forsøker EFTA å tjene som et samordningsinstrument for medlemslandene i økonomiske og handelspolitiske spørsmål av felles interesse i forholdet til omverden og da særlig EF.
24.Det er for eksempel Harriet Backers modne verk fra Sandvikaperioden som nu også skal tjene som" bevis" for kunstnerens sosiale innstilling.
25.Det er ikke noe mistenkelig i det heller, selv om også disse dokumenter kan tjene som en manifestasjon av borgerlig samarbeide så lenge vi har en koalisjonsregjering.
26.Det faktum at biskop Desmond Tutu nå mottar Nobels fredspris, vil kunne tjene som et skjold for SACC i tiden fremover.
27.Direktør Leufstedt understreker at det har vært en klar forutsetning at Landskrona Finans ikke skal virke som et livbelte for vanskeligstilte bedrifter, men heller tjene som et springbrett.
28.Disse ble opprettet få år før voksenopplæringsloven kom, og hadde opprinnelig til hensikt å tjene som interessesekretariat på fylkesplan for friundervisningsavdelingene.
29.Dårlig kalkede hytter og nedtrykte lemmehus syntes nærmest å be om unnskyldning for å tjene som menneskeboliger.
30.Embedsboligene bør stort sett utskilles fra gårdbrukene og forbli i offentlig eie og tjene som presteboliger.
Your last searches