Norwegian-Spanish translation of tjenester

Translation of the word tjenester from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tjenester in Spanish

tjenester
bistandnoun servicios [mp]
Synonyms for tjenester
Derived terms of tjenester
Similar words

 
 

More examples
1.De andre" er det offentlige : lærere, sykepleiere, parkvesen, kulturarbeidere - dvs. administrative tjenester, støttetjenester.
2.Det er vel snarere så at en slik konkurranse bare fører til en ytterligere forbedring av de offenlige tjenester," fremholder han.
3.I størst mulig grad må det generelt være et mål at bankene fastsetter priser som dekker de reelle kostnader ved de ulike tjenester".
4.I størst mulig grad må det generelt være et mål at bankene fastsetter priser som dekker de reelle kostnader ved de ulike tjenester.
5.Men problemene reiser seg ved nye og særlig kostbare tjenester som også omsettes kommersielt, og som henvender seg til et" smalere" publikum.
6.Når befolkningen føler mangel på service, må det komme av en manglende styring og dårlig systematisering av de tjenester som helsevesenet tilbyr".
7.Støtte" og salg av sine tjenester setter dem bare sjelden i stand til å leve av sitt yrke.
8.Taket" innebærer at ingen skal betale mer enn 800 kroner pr. år for tjenester de søker.
9.Telematikk 84 Teledatäutstillingen blir en stormønstring av tjenester og produkter fra 46 utstillere, som spenner fra arrangørene Televerket og Norsk senter for informatikk til norske og utenlandske selskaper.
10.Tjenester" og hjelp kan utveksles med terroristkolleger fra de fleste deler av verden.
11.Under slike omstendigheter skulle man tro at bankene ikke var så sterkt opptatt av å finne ordninger som betyr at det er deres kunder som ytterligere skal svi for de ulike tjenester bankene er satt til å utføre.
12.tjenester som man har vennet seg til som gratistjenester, og som i utgangspunktet også er markedsført som gratistjenester.
13.400 unge var med i undersøkelsen og 40 av dem oppga at de hadde fått direkte forespørsel om seksuelle tjenester ved leie av hybel, forteller han.
14.Alle tjenester stort sett er gratis og hvor efterspørselen derfor nærmest er uten grenser.
15.Arbeiderpartiet tar avstand fra disse holdningene, som bygger på" drømmen" om at helse, alderdom, utdannelse og andre nødvendige tjenester skal kjøpes for penger.
16.Avesta har også internasjonalt samarbeid med norske industribedrifter på enkelte markeder, og er en betydelig kjøper av norske varer og tjenester, sa han.
17.Bankene har ikke vært på høyde med utviklingen når det gjelder å imøtekomme behovet for service og tjenester hos det publikum de skal tjene, sa forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen på årsmøtet i Sparebankforeningen.
18.Bare det siste år ble det kjøpt inn varer og tjenester fra virksomheter som opererer i Grenland for over 400 millioner kr. Betydelige beløp skal brukes også iår, og uten disse storinvesteringene fra Hydros side ville sysselsettingen i distriktet sikkert være mer problematisk enn den allerede er, heter det.
19.Dagens organisasjonsmodell vil innebære at ett selskap, Statoil, om få år vil få en helt dominerende stilling, bl.a. hva angår inntekter, innflydelse og kjøp av varer og tjenester fra norsk næringsliv.
20.De andre landene har valgt andre måter å dimensjonere, organisere, styre og finansiere sine offentlige tjenester på.
21.De fylkeskommunale og kommunale tjenester er av den største betydning for oss, og kravene om bevilgninger fra lokalmiljøene står i sterk kontrast til enkelte partiers løfter om økede personlige skattelettelser.
22.De største innsparinger ved å etablere et felles driftsselskap får man på kjøp av varer og tjenester og bedre utnyttelse av personalet ombord.
23.Dersom en gjestepasient liksom kunne legaliseres - fikk kanskje sykehusene lov til å yde større tjenester - til enda flere.
24.Det er klart at det ikke vil være populært å innføre priser på tjenester som man har vennet seg til som gratistjenester, og som i utgangspunktet kanskje også er markedsført som gratistjenester.
25.Det er naturlig at det dreier seg om selskaper som er engasjert innen forskjellige former for finansielle tjenester, sier informasjonssjef Bjørn Svendsen i Bergen Bank til Aftenposten.
26.Det er noe man alltid kan risikere, men situasjonen er slik at hvis ikke vi tilbyr de tjenester det aktuelle rederi ønsker, så gjør andre det.
27.Det er uriktig av Gearhart Geodata å hevde at det ikke er noe norsk selskap som utfører de samme tjenester som de utenlandske" mud logging"selskapene i Nordsjøen.
28.Det er veldig viktig at fylkene - gjennom avtaler med hverandre og med statlige institusjoner - kan få et bedre system for kjøp av tjenester av hverandre innenfor denne sektor.
29.Det har vært meget lærerikt å høre britenes synspunkter på deregulering og privatisering av tjenester i transport og kommunikasjonssektoren, uttaler samferdselsminister Johan J. Jakobsen.
30.Det henger sammen med at pasientene ikke har mulighet til selv å velge tjenester, mener ungdomspartiet.
Your last searches