Norwegian-Spanish translation of ubundet

Translation of the word ubundet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ubundet in Spanish

ubundet
allmenn? sin consolidar
Synonyms for ubundet
Similar words

 
 

More examples
1.De store partiene skulle gjerne være avhengige av et sterkt sentrum, som står ubundet og kan slå fritt.
2.Vi har ingen konkurrenter, det finnes ingen annen kulturavis i landet ubundet av organisasjonsmessige særinteresser, fastslår to" nøkternt optimistiske" redaktører for bladet Frisprog.
3.Vi trenger et skoleslag som er fritt og ubundet og som ikke som den offentlige skolen er innpasset i bestemte pensum og eksamensordninger, fremholdt statsråden.
4.Bei Dao og Gu Cheng er ganske ubundet av den store kinesiske poetiske tradisjon.
5.Bistanden skal i prinsippet fortsatt være ubundet, altså gis som gave.
6.DE tre borgerlige partier har - fritt og ubundet - valgt å samarbeide for å få bragt landet ut av det uføre sosialiststyret fikk oss opp i og for å stake ut en ny kurs i fellesskap.
7.Derfor blir jeg lite glad hver gang LO vegrer seg for å tenke friskt og ubundet.
8.Derimot er det ikke lenger noen selvfølge at uhjelpen fra Norge skal være ubundet i forhold til norske leveranser og entreprenører som kan konkurrere med bedrifter i andre industriland.
9.Det henvises til at i prinsippene for norsk utviklingshjelp heter det at uhjelpen skal være ubundet, den skal være mottagerorientert og skal først og fremst gis til de fattigste og mest forsømte folkegrupper.
10.EFTER vår mening er det dermed ikke sagt at man prompte bør avslå anmodningen om en ubundet granskning av de påstått underliggende forhold.
11.Han erklærte seg - og Finland ubundet av Rytis avtale med tyskerne, og 2. september ble forbindelsen mellom Finland og Tyskland formelt brutt ved et brev fra president Mannerheim til Hitler.
12.I motsetning til Guri Ulfrstad føler jeg meg vel i mindretall og ubundet av politiske partier.
13.I øyeblikket skaffes alle midler eksternt til de enkelte prosjekter, men efterhvert håper man også å få endel midler som kan brukes til mer generelle formål, ubundet av de enkelte prosjekter.
14.Jeg ønsker ikke å begi meg inn i en dypere teoretisk analyse av Muncks påstand, men bare si meg enig i at hadde alle aktører i tilbudsstrømmen til uland oppført seg slik Munck forutsetter, ville det både sett med ulands og bistandslands øyne vært mest rasjonelt å gi uhjelpen ubundet.
15.Juryen uttaler at Astrid Hjertnæs Andersen" er en lavmælt, men sterk lyriker, som har hevdet diktningens sak, ubundet av tidens mange motebetonte ideologier".
16.Lindebrække følte seg ubundet av Høyres fortid, han kunne til og med gjøre en dyd av det.
17.Militærjuntaen som tok makten, var i starten ubundet av noen særskilt politisk ideologi.
18.Når så skolen får ett livssynsfag som da er ubundet av den evangelisklutherske lære, må det fortsatt være adgang til fritagelse på bakgrunn av Menneskerettserklæringen.
19.På den bakgrunn føler ROF seg ubundet av den inngåtte avtalen med ASO.
20.Skolene har sitt særpreg gjennom sin pedagogiske frihet ubundet av bestemte eksamens og karakterordninger.
21.Vi som har engasjert oss noe i uhjelpsdebatten her hjemme, har gang på gang forsøkt å forklare at ubundet uhjelp - f.eks. fra Norge - bidrar til å bygge opp næringslivet i de land som ønsker at egen industri skal benyttes i uhjelpssammenheng.
22.Borettslaget mente seg derfor ubundet av terminbeløpene for 1984.
23.En slik ordning vil, ifølge Apenes, bli rask, billig, smidig, ubundet og konkret.
24.En valgakt er i prinsippet en handling ubundet av fortidige valg, en meningsmåling er tydeligvis alt annet enn uavhengig !
25.Flere og flere arbeidstagere ser det fundamentale i å ikke bare hevde, men også være, partipolitisk ubundet.
26.For det andre bryter forslaget om blandede kreditter med de prinsipper og retningslinjer vi hittil har hatt i norsk utviklingshjelp, bl.a. fattigdomsorientering og ubundet hjelp.
27.Ingemar satser friskere og mer ubundet enn på lenge takket være fornyet selvtillit ved den 80.
28.Jeg er også overbevist om at dette vil skje ubundet av den massive forhåndsdømmingen jeg har vært utsatt for i halvannet år, sa Treholt.
29.Kan vi sikre oss en spesiell" norsk fred" ubundet av utviklingen i den verdensdel vi hører til ?
30.Mer ubundet av motens strømninger.
Your last searches