Norwegian-Spanish translation of utforme

Translation of the word utforme from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utforme in Spanish

utforme
teoriverb enunciar
Synonyms for utforme
More examples
1.Det vil Regjeringen legge til grunn i arbeidet med å utforme lovregler for kabelvirksomheten.
2.Bystyrets votering over tildels løsrevne enkeltsetninger virket nesten parodisk, og samferdselsplanen er derfor uegnet som styringsinstrument for administrasjonen som skal utforme bystyreflertallets samferdselspolitikk.
3.Det er den grunnleggende konflikt, og den kan utforme seg på utallige måter.
4.Det tar jo alltid en viss tid å utforme slike høringsbrev og å avgjøre hvem som bør få dem tilsendt.
5.Hvis man i stedet ville utforme finanspolitikken slik at behovet for å gjenopprette den svekkede konkurranseevne ble prioritert, burde det vært en klart svakere utgiftsvekst enn det nå ligger an til, heter det.
6.Jeg mener det kan reises berettiget tvil om nødvendigheten av bestemmelser som i detalj regulerer hvorledes den enkelte byggherre skal utforme og plassere bolig på egen tomt, sier han.
7.Men det krever at ungdommen selv er med på å utforme året ?
8.Når vi skal utforme en politikk for eldre, bør vi ha klart for oss at det hverken er mulig eller ønskelig med lik behandling av mennesker som før pensjonsalderen inntrådte var vidt forskjellige !
9.Vi ber Nordens politikere og Nordens regjeringer om å utforme en handlingsplan for en atomvåpenfri sone i det nordiske område, fremholdt stortingsrepresentant Reiulf Steen (a) i sin åpningstale på en fellesnordisk konferanse i København iformiddag.
10.Vi har ingenting å utsette på Turi Ebbesen, men vi har ikke klart å utforme hennes stilling på en måte som passer begge parter, føyer han til.
11.Vi kan forlate forsvarsposisjonene til fordel for en offensiv markering av den politikk vi er med på å utforme og de kvaliteter vi kan bringe inn i et fruktbart samarbeide til beste for landet.
12.ALLEREDE ved Lyngs regjeringsdannelse i 1963 fikk man bekreftelsen på at det var mulig å utforme et politisk arbeidsprogram som alle de borgerlige partier kunne stå sammen om.
13.Arbeiderpartiet er beredt til å gå inn i drøftelser med andre partier, med sikte på å utforme mest mulig samlende løsninger, sier hun.
14.Arbeidsmarkedsutdannelsen har ikke lenger mulighet for å utforme nye læreplaner i det uendelige, nye læreplaner som skal føre til hva ?
15.Bakgrunnen for lovforslaget er reformene i helsesektoren som gir fylker og fylkeskommuner forholdsvis stor frihet til å utforme offentlig planlagte helsetilbud efter lokale behov og forutsetninger.
16.Blant annet er han i ferd med å utforme forslag til kontrakter mellom forskning og industri, slik at forskernes rettigheter sikres.
17.Blant annet heter det at selskapene bør utforme en politikk med hensyn til utbytte, kapitalutvidelser, holdning til at ansatte tegner aksjer i selskapet og sin holdning til fusjoner eller oppkjøp med oppgjør i egne aksjer.
18.Både myndigheter og organisasjonene må være med i arbeidet med å utforme den nødvendige strategi for en omstilling i harmoni med næringslivets teknologiprogram.
19.Da må man utforme en politikk som virkelig er til hjelp for familiene og som støtter opp om ekteskapet som institusjon.
20.De fleste er oversendt Skolesjefen som igjen har sendt dem til politiet som tydeligvis stadig utreder og efterforsker saken, men har altså vanskelig for å utforme og reise en tiltale.
21.De opplysningene som er kommet frem gjennom undersøkelsen vil sette oss bedre i stand til å utforme tiltak og gi hjelp som trengs, sier seksjonsleder Arne Krokan ved Ungdomsinformasjonen.
22.De to opererer med to adskilte redaksjoner og skal utforme magasinene efter hvert sitt hode.
23.De økonomiske kravene blir overlatt til de enkelte forbund i OFS å utforme.
24.Den høye deltagelse kan tyde på at Kirken er lykkes i å utforme et konfirmantprogram med appell til de unge.
25.Der har han stått sentralt i arbeidet med å utforme forslaget til nytt beskatningssystem i reindriften, ifølge Nordlys.
26.Derfor blir det et spørsmål om å utforme tiltakene slik at de får en sterkere omfordelingseffekt, sa Hansen, som særlig tok til orde for å bruke skatte og avgiftspolitikken i denne sammenheng.
27.Dessuten kan man få tredimensjonale kort og dataprogram som kan utforme, trykke og adressere kort inviduelt når en berører en tast.
28.Det blir derfor spennende å se hvordan staten velger å utforme sitt tilbud.
29.Det burde være en politisk utfordring å utforme en enhetlig åpningstidspolitikk tilpasset våre dagers behov.
30.Det endte med at to av de skarpeste kritikere, som utformet den foreløbige rapport, forlot kommisjonen og overlot til de resterende medlemmer å utforme en mer dempet versjon.
Similar words

 
 

utforme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utformeutformendeutformet
Indikative
1. Present
jegutformer
duutformer
hanutformer
viutformer
dereutformer
deutformer
8. Perfect
jeghar utformet
duhar utformet
hanhar utformet
vihar utformet
derehar utformet
dehar utformet
2. Imperfect
jegutformet
duutformet
hanutformet
viutformet
dereutformet
deutformet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utformet
duhadde utformet
hanhadde utformet
vihadde utformet
derehadde utformet
dehadde utformet
4a. Future
jegvil/skal utforme
duvil/skal utforme
hanvil/skal utforme
vivil/skal utforme
derevil/skal utforme
devil/skal utforme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utformet
duvil/skal ha utformet
hanvil/skal ha utformet
vivil/skal ha utformet
derevil/skal ha utformet
devil/skal ha utformet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utforme
duville/skulle utforme
hanville/skulle utforme
viville/skulle utforme
dereville/skulle utforme
deville/skulle utforme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utformet
duville/skulle ha utformet
hanville/skulle ha utformet
viville/skulle ha utformet
dereville/skulle ha utformet
deville/skulle ha utformet
Imperative
Affirmative
duutform
viLa oss utforme
dereutform
Negative
duikke utform! (utform ikke)
dereikke utform! (utform ikke)
Your last searches