Norwegian-Spanish translation of utnytting

Translation of the word utnytting from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utnytting in Spanish

utnytting
personnoun explotación [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Der er utnytting av mennesker.
2.Dessuten vil bedre utnytting av eksisterende boligmasse gi 30005000 nye boliger, bl. a. hvis man utnytter ledige loftsarealer og tar i bruk de ca. 1000 tomme boligene som til enhver tid finnes i Oslo.
3.Det dreier seg om driftstrygghet, best mulig pasienttilbud og sist, men ikke minst, best utnytting av økonomiske ressurser.
4.Det skal ikke være gjenstand for forretningsmessig utnytting i noen form.
5.Dette er en av grunnene til at Regjeringen har lagt opp til en bred nasjonal satsing på utnytting av den nye teknologien i undervisning og opplæring.
6.Dette forsvaret bygger på en aktiv utnytting av den høye forsvarsviljen i det norske folk.
7.Egil Willumsen vil derfor foreløbig ikke kommentere de konkrete opplysningene om urasjonell drift og dårlig utnytting av ressurser ved Regionsykehuset i Trondheim.
8.En slik utnytting av saker er dessverre en del av vår politiske hverdag, men jeg kan ikke se at venstresiden holder sin sti bedre ren på dette område enn høyresiden.
9.I oppropet ber Redd Barna om et mer forpliktende arbeid for å bedre barns levevilkår, bl.a. til skolegang og beskyttelse mot utnytting.
10.Regjeringen foreslår at Norge skal undertegne avtalen om opprettelsen av en europeisk organisasjon for utnytting av meteorologiske satellitter (Eumetsat).
11.Sammen med en systematisk utnytting av lokale fortrinn, lende, klima og ved lokale fortifikasjoner, mener Venstre dette i sum vil gi en bedre beredskap for landet enn den vi har idag.
12.Ved å plusse på lisensen 400 kr. året, og ved rasjonell utnytting av NRKs utstyr og høyt kvalifiserte stab både på Marienlyst og ved distriktskontorene.
13.Efter det vi så på Ullevaal, blir høyt press og utnytting av kantene vårt viktigste våpen, sier Egil Olsen.
14.Dette er oppfølging av et forslag om å bygge opp en form for lakseoppdrett basert på utsetting av et stort antall smolt og utnytting av næringsressursene i havet.
15.Dette er penger som de flerste mener kan hentes inn igjen ved leveranser til prosjektene og industriell utnytting av forskningsresultatene.
16.For flere av bystasjonenes vedkommende har vi dessuten startet samtaler med kommunene om en bedre utnytting av arealet og en tilpassing av kommunens øvrige behov.
17.Først på sekstitalet, etter eit magert krisetiår, la Haugekomitéen grunnlaget for stortingsvedtaket om bonusordninga, som med eit slag gav teaterkunsten heilt nye vilkår ; satsing og ekspansiv drift, full utnytting av kunstnarlege ressursar fekk skikkeleg uttelling i auka tilskot.
18.Man regner da med full utnytting av konsesjonskraften.
19.Men det statlige forvaltningssystem er i seg selv ikke velegnet til en optimal utnytting av universitetenes faglige og økonomiske ressurser - aller minst idag når nye utfordringer stadig skal møtes samtidig som de varige universitetsoppgaver innen grunnforskning, teoribygging og forskerutdannelse skal ivaretas.
20.Skulle de borgerlige greie å krype over flertallsgrensen i Riksdagen, så skjer det ved hjelp av en smart utnytting av valgordningen.
Your last searches