Norwegian-Spanish translation of uvettig

Translation of the word uvettig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uvettig in Spanish

uvettig
allmenn? tonto
Synonyms for uvettig
Similar words

 
 

More examples
1.Under dekke av å kritisere uvettig bruk av sendetid i NRK, som eg er fullt ut enig med han i, antydar han at bare ein snakkar" grautmål" (kva nå det er), kan ein brukas over alt i NRK.
2.Antall anmeldelser for straffbar og uvettig bruk av minibankkort har steget betydelig den senere tid.
3.Befolkningspress, urbanisering, uvettig jordbruksvirksomhet og rydding av" unyttig bush" er blant årsakene til brenselkrisen.
4.Brødrene synes forøvrig det brukes uvettig mye penger i amerikansk valgkamp nå - og mener det bør være en lavere grense.
5.De få entreprenørene som satser på kulturen, må bli anerkjent som tjenere av samfunnet og ikke bli fraranet sin lønn av uvettig kopivirksomhet.
6.De vet at et uheldig opplegg kan lede folk til både rugeog kalvingsplasser, likeledes at uvettig postplassering i verneverdig og sårbare plantesamfunn bare skader slike forekomster.
7.Det er altfor mye uvettig ringing fra barn og berusede.
8.Det er nemlig flere fylker enn Finnmark som har problemer med uvettig kjøring med snescooter, sier Mo.
9.Det er trist å se at unge mennesker på denne måte pådrar seg en straffedom som han eller hun må slite med resten av livet, og det er årsaken til at politiet meget sterkt vil advare ungdommen mot uvettig og straffbar bruk av minibankkortene, sier politifullmektig Langhelle.
10.Det er verdt å merke seg at da Riksadvokaten i et rundskriv i januar beklaget unyansert straffeutmåling, tilstrebet han både mildere straffer for de mildeste overtredelser og strengere straffer enn idag for de groveste tilfellene av uvettig promillekjøring.
11.Dumdristighet, alkoholpåvirkning og uvettig oppførsel i båt er blant årsakene.
12.For kort tid siden oppsto det brann i et privathus som følge av uvettig tørking.
13.Gatefeiing, løvraking eller bare uvettig malplassering av bymenneskets beste venn i stoppsoner eller trikkeskinner folk" mister" bilene sine som aldri før.
14.Generalsekretær Alexis Koutchoumow i International Publishers Association advarer mot uvettig kopiering av åndsverk.
15.Han kan utvilsomt dele det med dem som uten tillatelse satte i gang en uvettig aksjon og utsatte seg selv for fare.
16.Han opplyser at man spesielt vil rette oppmerksomheten mot steder hvor det samles mye folk nattestid i sommerhelgene, og hvor man erfaringsmessig vet at det foregår mye uvettig kjøring.
17.Hensikten er naturligvis gjennom informasjonen å henlede oppmerksomheten på de fohold som forårsaker drukningsulykker, eksempelvis alkoholbruk og uvettig båtkjøring.
18.Hva må så gjøres for å forebygge anorexia nervosa og andre uheldige virkninger av uvettig slanking ?
19.KAN det gjøres mer for å forebygge uvettig bilistadferd, f.eks. ved å skjerpe opplæringskravene, må det være vel verd overveielse.
20.Mange av elevene ombord i" Christian Radich" ender opp i ledende stillinger i handelsflåten, og da er det godt å få med en slik" miljøvernballast", slik at man vet hva det vil si å tømme tankene ombord uvettig, sier de to.
21.Mangelfull opplæring er nok ikke hele forklaringen på dette forhold, her spiller også holdninger og uvettig adferd mot bedre viden en rolle.
22.Overbelastning er ofte årsaken - men også uvettig kjøring.
23.Selvpåførte kan også f.eks. trafikkulykkesskader være som skyldes egen uvettig oppførsel i trafikken.
24.Slik uvettig handlemåte har fler ganger nesten ført til katastrofe.
25.Statistikken viser at mange har mistet sine hjem, eller har fått betydelige skader på inventaret efter uvettig tørking.
26.Uvettig plukking fra plantesamlere og haveentusiaster har også utryddet flere sjeldenheter.
27.Uvettig tale av denne art faller selvsagt tungt for brystet for mange naturentusiaster.
28.De kommunistiske makthavere i Addis Abeba" vert karakteriserte med uttrykk som" usedvanleg kyniske", dei har" et uvettig pengeforbruk".
29.Ekstraordinære bevilgninger og flere kontroller øker risikoen for at uvettig kjøring blir oppdaget.
30.Vi har ikke råd til uvettig støtte, sa Hansen.
Your last searches