Norwegian-Spanish translation of verdiøkning

Translation of the word verdiøkning from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verdiøkning in Spanish

verdiøkning
allmenn? valor
Synonyms for verdiøkning
Similar words

 
 

More examples
1.I løpet av året 1984 vil selskapet være blitt tilført verdier som ikke reflekteres i resultattallene, i form av verdiøkning på den eksisterende eiendomsmasse som følge av prisstigning og eiendomsforedling, og ved gunstige eiendomskjøp og fusjoner, heter det.
2.Altså stor verdiøkning", skriver Tone Ringen, som ønsker å sette fingeren på en form for vulgæragitasjon som hun synes er temmelig smakløs.
3.De sitter igjen med en verdiøkning som normalt ville tilfalt beboerne, fremholdt Solveig Aaen, og mente at man i Oslo kommune ikke var pågående nok når det gjelder å overta private leiegårder.
4.Dermed favoriseres heller ikke ett enkelt lands næringsliv, og Norge får full glede av den generelle verdiøkning som kan ligge i norske bedrifter.
5.Det ligger imidlertid en reserve i en forventet verdiøkning når aksjene blir tatt opp på Oslo Børs høsten 1985.
6.Gjør vi det - ved først og fremst å gi det gyldighet for alle tjenester næringslivets medarbeidere yder vil Høibakks ønske om verdiøkning for kunden bli resultatet.
7.Hva fører til størst verdiøkning sett fra kundene - er det at jeg reduserer feilraten på produktene, eller er det at jeg øker presisjonen i leveransene ?
8.I det reviderte nasjonalbudsjett har man regnet med en verdiøkning i vareeksporten for 1984 på 12,7 prosent.
9.Norges mer tradisjonelle vareeksport har også utviklet seg gunstig med en verdiøkning på 18 prosent til nærmere 40 milliarder kroner i perioden januarjuli iår.
10.Riggeierne med borefartøyer i Nordsjøen har de siste to måneder kunnet notere seg en pen rate og verdiøkning.
11.Vi må ikke se på stor verdiøkning på investering i nyskapning som noe skummelt, et tegn på utbytting eller dårlig moral.
12.Bak eksporttallet skjuler det seg en nedgang i volum, men på grunn av økningen i metallprisene, spesielt edelmetall, slår statistikken ut i en verdiøkning på over 20 prosent, sier Synnes.
13.Jeg tror Wilh. Wilhelmsen Limited A / S befinner seg i en gunstig posisjon når det gjelder verdiøkning.
14.De foreløbige eksporttallene for første halvår iår viser en verdiøkning på 12 prosent fra første halvår ifjor - til tross for den senere tids svikt i olje og gassleveranser, fremgår det av en halvårsrapport utarbeidet av Norges Eksportråd.
15.De påbudte retningslinjer, sammen med sterke ønsker fra de forsikrede og forsikringstagerne om eksempelvis å yde boliglån til rimelige betingelser, har gjort det vanskelig ensidig å maksimere avkastning og verdiøkning.
16.Dette tilsvarer en årlig verdiøkning på syv prosent.
17.Dette vil gi våre gassreserver på kontinentalsokkelen en betydelig verdiøkning.
18.For den samlede importen var det en verdiøkning på 14,1 prosent, slik at den kom opp i 141,3 milliarder kroner.
19.Maitallene indikerte en verdiøkning på 20 prosent til EFTA, 89 prosent til EF, 1112 prosent til" andre land" (bl.a. USA, Japan og Canada) og 2223 prosent til utviklingslandene.
20.Selskapet vil som tidligere år bli tilført betydelige verdier som ikke reflekteres i resultattallene i form av verdiøkning av eiendomsmassen som følge av prisstigning, eiendomsforedling, gunstige eiendomskjøp og fusjoner.
Your last searches