Norwegian-Swedish translation of ødeleggelse

Translation of the word ødeleggelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ødeleggelse in Swedish

ødeleggelse
skadenoun ödeläggelse
Synonyms for ødeleggelse
Similar words

 
 

More examples
1.Det er naturligvis ingen tvil om at den ødeleggelse av glassoverflater som er konstatert ved vask i husholdningsoppvaskmaskiner, skyldes bruk av aggressive oppvaskmidler og høyere temperatur enn ved oppvask for hånd.
2.Forskjellige teknikker finnes idag for å redde slike verdifulle kunstverk fra fullstendig ødeleggelse, men vi har hverken folk eller penger nok til å ta oss av alle de viktige oppgavene som venter.
3.På lang sikt må mye mer av vår innsats settes inn slik at vi kan forhindre total ødeleggelse der de såkalte naturkatastrofene kommer.
4.Tidligere hørte vi en viss beklagelse fra skogeiernes side over hjortens og elgens ødeleggelse av ungskog, men vi hører mindre om dette idag ?
5.Vil De fordømme medias rolle i å slå opp udokumenterte beskyldninger til ødeleggelse for den de rettes mot ?
6.Alle de øvrige består fullt ut av demokratisk innstilte folk, som prøver å berge revolusjonen mot sandinistenes ødeleggelse av den.
7.Altfor stor tapping av elvene som renner ut i Det kaspiske hav og Aralsjøen har ført til direkte ødeleggelse av jordsmonnet i områdene omkring, samtidig som dårlig planlagte oppdemninger i forbindelse med kraftutbygging har ført til uttørking i andre områder.
8.Atomkrigens trusel om total tilintetgjørelse setter den i et absolutt forhold til all annen krigføring som har foregått på jorden, for denne har alltid bare dreiet seg om en begrenset ødeleggelse og tilintetgjørelse.
9.Bestemmelsene inneholder fredning av plantelivet mot innsamling, skade og ødeleggelse, og forbud mot forurensning, forsøpling og teltslagning.
10.Blant de skadene flommen foreløbig har forårsaker, er ødeleggelse av et oppdrettsanlegg for ørret i Sjoa.
11.Blant terrorens virkemidler hører luftangrep med systematisk utslettelse av landsbyer og lokalsamfunn, ødeleggelse av jordbruksavlinger og nedslaktning av buskap, slipp av kamuflerte antipersonellminer fra luften som sprer død og lemlester sivilbefolkningen, rene massakrer og vilkårlige henrettelser av sivile.
12.Da slitet igjen begynte efter et kaos og en ødeleggelse som ikke knekket hverken livsmot eller glede, selv om det røynet hardt på mange ganger.
13.De ba om at det måtte opprettes en spesiell kommisjon med mandat til å finne ordninger for fredelig anvendelse av atomenergien, og slik at den ikke kunne misbrukes til ødeleggelse.
14.De er ikke egnet til å forsvare noe som helst, bare egnet til ødeleggelse.
15.De skaffer mannskapene som hvert år legger ned tilsammen 30 millioner dagsverk i en enorm anstregelse for å reparere skadene - eller i alle fall demme opp for ytterligere ødeleggelse av den dyrkede og dyrkbare jorden.
16.De sulter efter flere års tørke og ødeleggelse av jordsmonnet.
17.Den andre som ble løslatt efter fremstilling i forhørsretten, er siktet for ødeleggelse av speilet på en politibil, flaskekasting mot en politibil og for å ha slått ved pågripelsen.
18.Den første ødeleggelse av et mål i verdensrommet er bare ett skritt på veien mot et eventuelt antirakett system som ingen regner med vil være funksjonsdyktig før tidligst i år 2000.
19.Den prioritering som Regjeringen og stortingsflertallet har foretatt, kan bety en permanent ødeleggelse av naturverdier til fordel for kortsiktige økonomiske interesser.
20.Den slukker alle typer branner, og har reddet mange hjem fra ødeleggelse, melder Norges Brannvernforening.
21.Dermed reduseres faren for ødeleggelse av lenser som ligger ute.
22.Dersom det kan lede til en balansert og kontrollerbar avtale mellom partene, må NATO under gjenopptatte forhandlinger være villig både til stans i utplasseringen, tilbaketrekning og ødeleggelse av rakettene på grunnlag av gjensidig forståelse.
23.Det Liv Margareth Alver vil vise, er igjen kampen mellom godt og ondt, eller mer presist mellom kjærlighetens skapende kraft og hatets og voldens ødeleggelse av alt menneskelig.
24.Det har rådet utstrakt uvitenhet om farene for ødeleggelse av drikkevannet nær veier med stor trafikkbelastning.
25.Død og ødeleggelse er blitt så dagligdags for dem at de ikke har fått en chanse til å utvikle normale følelser.
26.Efter diskusjonene marsjerte ca. tusen av dem med brennende fakler til ruinene av Vår Frues Kirke - som nå symboliserer Dresdens ødeleggelse.
27.En samlet forvaltning av ressursene i hele Osloområdet vil sikkert tilsi at både Marka og gamle bygningsmiljøer i Oslo er nødvendig å sikre mot ødeleggelse.
28.Fiskeridirektoratet skal nå se nærmere på hva som bør gjøres for å unngå ødeleggelse av sild i Lofoten.
29.For det var snakk om ødeleggelse i ordets egentlige forstand.
30.For å unngå ødeleggelse av smelteovnene ved en plutselig nedkjøring, er NITO innstilt på å bidra til en to uker lang kontrollert nedkjøring.
Your last searches