Norwegian-Swedish translation of ødeleggende

Translation of the word ødeleggende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ødeleggende in Swedish

ødeleggende
overveldendeadjective förstörande
Synonyms for ødeleggende
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom dette ikke finner å kunne gå inn for varig vern av disse vassdragene nå, må det alternativt foreslås utsettelse slik at en ikke i den nåværende situasjon, med så mange alternative muligheter, går inn for ødeleggende inngrep i våre mest verneverdige vassdrag, sier Folkeaksjonen.
2.For min klient har denne saken vært altoverskyggende og ødeleggende.
3.Hvis det skjedde, kunne det nok virke ødeleggende for en periode, men jeg tror at annen virksomhet snart ville flytte inn i byen og fylle vakuumet, sier han.
4.I de forskjellige aldersgrupper er det fra 20 til 40 prosent av alle barn som tror at det helt sikkert vil bli en totalt ødeleggende kjernefysisk krig.
5.Jeg håper at høstens budsjettbehandling vil gjøre det mulig å oppnå et samarbeide med sikte på å unngå en slik ødeleggende utvikling.
6.Norsk kriminaljournalistikk som helhet er idag under sterk og kritisk debatt, og jeg har følt en økende irritasjon over at saksopplysninger i narkotikasaker offentliggjøres på et så tidlig tidspunkt i efterforskningen at det virker ødeleggende.
7.Om det er få eller mange tilfeller av vold og mishandling er uinteressant ; det er uansett like ille og ødeleggende for dem det gjelder.
8.Regjeringens dobbeltrolle kan virke ødeleggende på den frie forhandlingsretten, hevdet Kartellet i Rikslønnsnevnden igår.
9.Terrorbalansens ødeleggende grunnlag må byttes ut med en konstruktiv tillitsbalanse, der målet må være gjensidig nedrustning.
10.Vi føler at det ville være uheldig for oss i pressens verden å miste kontakten med UNESCOs virksomhet, for når den ikke følges lenger, kan det være ødeleggende.
11.Å bidra til den personstrid vil ha en ødeleggende virkning for partiet.
12.AT en norsk borgerlig og en svensk sosialdemokratisk regjering har sammenfallende syn på de ødeleggende virkninger av en altfor høy bedriftsbeskatning, og at hr. Førde befinner seg utenfor denne virkelighet, har fått Arbeiderbladet til helt å gå av skinnene.
13.Aller mest ødeleggende er inntrykket av at dette konsernet med sin raushet fikk i stand" kjøpte", sier noen - det lederskifte fra Barzel til Helmut Kohl som i 1973 fant sted i dagens regjeringsparti, CDU.
14.Alt annet vil være et ødeleggende, sjokkartet slag for det republikanske parti.
15.Alt avhenger av om senator Gary Hart, populært kalt" Orkanen fra Colorado", vil slå ned i sydstatene med samme ødeleggende styrke som i statene i New England.
16.Andre ganger kan det være ødeleggende forstyrrelser og iblant kan det være så vanskelige atmosfæriske forhold at det bare er å gi opp.
17.Andre kommuner har kastet seg ut i store prosjekter som har vært ødeleggende for deres økonomi, sier Gravdahl.
18.Befolkningen spares for ødeleggende forurensning, boog arbeidsmiljøet bedres betraktelig, trafikkfremkommeligheten blir bedre og næringslivet får generelt bedre eksistensvilkår.
19.Bidrag til personstrid i Høyre er ødeleggende, advarer Børre Rognlien.
20.Bødals hovedkonklusjon er at kriminalitetsmønsteret i stor grad er en følge av ødeleggende miljøforhold i barneårene.
21.De av oss som har vært i Forsvaret vet at med unntak av en noenlunde aktiv rekruttid hensleper ofte tiden seg med varierende mengder av ødeleggende lediggang.
22.De fornemmer at den politikk som føres, kanskje i det lange løp er ødeleggende for norsk jordbruk.
23.De har for første gang klart å sette et" tak" på støtte til landbruksproduksjon, og dermed brutt det markedsøkonomisk ødeleggende subsidieprinsipp om at bøndene skal få prisgarantier uansett hvor mye melk de bringer til markedet.
24.De har talt om benhård disiplin og straff, dårlig forpleining og narkotikamisbruk, om plyndringer og andre overgrep mot den afghanske sivilbefolkningen, om mismotet og den ødeleggende moral blant mange av guttene i 20års alderen som heller vil reise hjem enn å risikere livet og få medlajer for tapperhet i en krig som de ikke forstår meningen med.
25.De stoffene, f.eks. plutonium, som blir brukt i fremstillingen av atomvåpen, er så radioaktive og varige ødeleggende at de bare gjennom selve produksjonen, fraktingen og lagringen alt er i full gang med å forgifte kloden.
26.De ødeleggende følger for sivilbefolkningen har ikke vært kjent, eller den har vært bagatellisert.
27.Den er ødeleggende for en elev.
28.Den lange ventetiden virket også ødeleggende for attføringsopplegg man var blitt enige om.
29.Denne regjering vil ikke ødelegge denne gunstige utvikling ved å føre en ekspansiv økonomisk politikk som kanskje kan gi gode resultater på kort sikt, men som vil virke ødeleggende på lengre sikt.
30.Dermed er den streiken avblåst som kunne blitt ødeleggende for en industri som efter tre års krise igjen går med eventyrlige overskudd.
Your last searches