Norwegian-Swedish translation of ajourføring

Translation of the word ajourføring from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ajourføring in Swedish

ajourføring
allmennnoun uppdatering
Similar words

 
 

More examples
1.I forbindelse med overgangen til det nye inntektssystem, bør det sees nærmere på en ajourføring av skoleutgiftene, sier departementsråd Erling Waaler i Kirkeog undervisningsdepartementet til Aftenposten.
2.Bortsett fra å gi honnør til utredningn for ajourføring av data som påviser at landeveistransporten ikke betaler avgifter som dekker kostnadene, vil vi på dette området nøye oss med å anmelde innvendinger både med hensyn til forutsetninger og metode i sammenligningen mellom båt, bil og bane.
3.Data, tidsskrifter og alle andre former for kommunikasjon er nærmest å betrakte som en ajourføring av teknologi.
4.Den er en ajourføring av de planer og kalkyler som ble presentert i forrige rapport fra 1978.
5.Det er bladet" Skoleforum" som skriver dette og minner om at bladet i tidligere nummer har slått alarm over den lave satsingen på faglig ajourføring av lærere.
6.Det er også mange penger å binde seg opp til ytterligere millionbeløp til ajourføring av Legemiddelhåndboken.
7.Det som gjenstår er ajourføring i forbindelse med deling av eiendommer og annet oppfølgingsarbeide, slik at avgiften i likhet med andre vanlige kommunale avgifter kan innkreves automatisk.
8.Hvorfor ikke leger pålegges selv å sørge for ajourføring av kunnskaper om militærmedisin ?
9.I denne forbindelse ber formannen i komiteen, Reidar Due (sp), i et brev til olje og energiminister Kåre Kristiansen om en ajourføring av kraftballansetallene.
10.Ikke minst haster det med å få et svar på hvordan nødvendige investeringsmidler til bl.a. teknologisk ajourføring skal skaffes til veie.
11.Innholdsmessig blir bilaget en ukentlig ajourføring av begivenheter og nyheter på amerikansk jord, delvis basert på stoff fra avisen, samtidig som aktuelle reportasjer kommer til.
12.Jeg er enig med ham i det, men en viss" utvikling", en slags" ajourføring" har vel funnet sted.
13.Komiteen skriver i sitt brev til olje og energiminister Kåre Kristiansen at det er behov for å få en ajourføring av tallene for kraftbalansen og dekningsplanene for elektrisk kraft, herunder behovet for beslutninger i tiden fremover om nye utbyggingsprosjekter.
14.Kravet til ajourføring av situasjonsriss / kart er forlenget fra ett til tre år.
15.La oss derfor få en ajourføring.
16.Lovforslaget betyr en ajourføring og modernisering av regler, instrukser, samarbeidsformer m.v.
17.Med SovjetUnionens store militære flåte er det ikke usannsynlig at ajourføring av sjømerking verden over sorterer under dette departementet, melder NRKFinnmark.
18.Men i sin presentasjon av utenriksdepartementets ajourføring av konflikten i Afghanistan sa Armcost at SovjetUnionen åpenbart ikke var interessert i en forhandlingsløsning, men var villig til å la situasjonen fortsette," selv om dette muligens ikke ville være til deres fordel".
19.Og dessuten har denne fromhetslitteratur selv fra tid til annen behov for" modernisering" og" ajourføring".
20.Stray opplyste også at han er omtrent midt ute i talerlisten, på 17. plass, og at han derfor vil se om det innlegg som allerede er forberedt, kan trenge ajourføring, og omskrivning i lys av de argumenter som blir fremført fra de av hans kolleger som vil ha talt når det blir hans tur.
21.Så vi har ikke sett alt vi blir spurt om og endel av vår ajourføring må gå på lesing av filmtidsskrifter.
22.Til dette sa Norvik at dersom det viser seg nødvendig med en ajourføring på grunn av vesentlige avvik, kan spørsmålet om ytterlige tiltak bli aktuelt i samsvar med hva kommunal og finansministeren har uttalt.
23.Videre er det blitt plass for en større innsats når det gjelder ajourføring og justering av en til dels foreldet og umoderne helselovgivning.
24.Sammenligningen som ble foretatt av Ensligeutvalget er tallmessig foreldet, og vi ber departementet om støtte til en ajourføring.
25.Ca. 10 prosent av lønnsbudsjettet burde brukes til efterutdannelse og ajourføring for lærerne, heter det i en uttalelse fra landsmøtet i Maritim Lærerforening.
26.De sterke nedskjæringene i budsjettet har forøvrig skapt problemer for produksjon av nytt informasjonsmateriale, vedlikehold og ajourføring av eksisterende materiale og utadrettet virksomhet.
27.Dessuten blir det sending fra V6løpene på Bjerke Travbane, og ajourføring av resultatene fra kampene på tippekupongen.
28.Det er forøvrig planlagt en ajourføring av rapporten til høsten, slik at sykehusene kan få anledning til å komme tilbake med tiltak som er uteglemt eller vurdert som mindre relevante i første omgang.
29.Det gjelder bl.a. ved ajourføring av gamle kart, der SPOTbilder tydelig vil vise veier, bebyggelse og endringer her som har skjedd siden kartet ble laget.
30.En ajourføring av Arbeiderpartiets Oslorapport til 1985nivå og mindre selektivt statistikkbruk gir en helt annen positiv virkelighetsbeskrivelse enn den som blir forsøkt tegnet i Oslorapporten, blir det hevdet.
Your last searches