Norwegian-Swedish translation of alliert

Translation of the word alliert from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

alliert in Swedish

alliert
millitærisknoun allierad
Synonyms for alliert
Similar words

 
 

More examples
1.Alliert kontroll med Norskehavet er avgjørende ikke bare for forsvaret av Norge, men også for å hindre at Sovjet skal true de vitale forbindelseslinjer over havet mellom USA og Europa.
2.Det er grunnleggende for forsvaret av Norge at man legger forholdene bedre til rette for å kunne motta alliert hjelp i en krigssituasjon, påpeker forsvarsminister Anders C. Sjaastad.
3.Det er i hvert fall ingen alliert ubåt, fremholder han.
4.Det er nødvendig med en neivotering, med mindre vi skal miste vår troverdighet som alliert, understreket utenriksminister Uffe EllemannJensen.
5.Det lyder helt usannsynlig at det er blitt foretatt papirøvelser der det har vært en forutsetning å bruke atomvåpen fra alliert side på tett befolkede områder i Norge, sier byråsjef Einar Hellum i Forsvarsdepartementet til NTB.
6.Det vil bedre våre muligheter for å motta alliert hjelp og ha en krigsavvergende virkning, fremholdt Sjaastad.
7.Her ligger vårt ansvar, sier HysingDahl, og understreker at det er bare 40 år siden norsk ungdom stod i fjærestenene og gråt efter alliert hjelp.
8.Lenge nok til å få alliert hjelp, fremholdt Sjaastad og påpekte i den forbindelse to avgjørende elementer - nemlig et sterkt eget forsvar og at våre allierte har forhåndslagret utstyr i Norge.
9.Men vil alliert hjelp overhodet nå frem til Norge ?
10.Sovjets militære opprustning, bl.a. på Kolahalvøya, må møtes av en samlet alliert styrkeinnsats.
11.Vi føler imidlertid at vi har en alliert i den amerikanske regjering, sier han.
12.. at vår sikkerhet er avhengig av at forsyningslinjene holdes åpne, og av forhåndslagring også av tyngre alliert utstyr.
13.24. august 1944 brant den berømte Goetheeiken ved Weimar ned under et alliert luftangrep.
14.Alliert treningsvirksomhet øker i NordNorge.
15.Anten kunne den nøytrale" forvandlast" til ein alliert (" by converting the neutral into an ally"), eller dei allierte kunne sjølv ta seg tilrettes i norske farvatn.
16.Artikkelen går i korthet ut på at Norge i krigstilfelle neppe i første omgang kan vente noen hjelp av betydning fra britisk hold, langt mindre fra annet alliert hold.
17.Bidrar vi til det, kan vi ikke uten videre kreve alliert hjelp, fremholdt statssekretær i Forsvarsdepartementet, Oddmund H. Hammerstad.
18.Boikottaktivistene med Aquinos yngre bror, Agapito, i spissen, har alliert seg med det forbudte kommunistpartiet på Filippinene, og det er ventet nye protestdemonstrasjoner med krav om at Marcos må gå av, efter at granskningsrapportene er blitt offentliggjort.
19.Cable påpeker imidlertid at" den kongelige marine mangler de ressurser og den forsikring om alliert støtte som skal til for å kunne garantere forsvaret av Norge...".
20.Cæciliaforeningen hadde alliert seg med pianisten Robert Riefling ved korets konsert i Konserthuset onsdag.
21.Da måtte vekten legges på nasjonale, britiske oppgaver selv om HMS" Warrior" også er et viktig alliert NATOhovedkvarter.
22.Dagen efter at utenriksministeren hadde gitt uttrykk for hva mange mener om De forente staters sikkerhetsbehov, ble man vitne til en marienlystelig kommentarkanonade mot Stray som fikk en til å undres over hvilket land NRK er alliert med.
23.De har alliert seg med Rogaland distriktshøyskole og Rogalandsforskning for å få foretatt en vurdering av de virkningene en eventuell reklameradio i Stavanger vil få.
24.De som har overlevet har stort sett alliert seg med tidligere NRKfolk i sentrale posisjoner.
25.De temaer som gikk igjen, var protester mot øvelser med alliert deltagelse, forhåndslagring, deltagelse i AWACSsystemet og elektroniske installasjoner.
26.De to første plasserte Norge som deltager i Den annen verdenskrig på alliert side så lenge det ble kjempet om og på norsk jord.
27.De to lederne skal komme sammen også torsdag for å arbeide videre med sammensetningen av en eventuell ny regjering, men dette arbeidet er allerede kommet så langt at de ulike småpartiene som er alliert på forskjellig vis med Arbeiderpartialliansen og Likud, har begynt å presse på for å komme med i en slik regjering.
28.Den konservative politikeren Anthony BeaumontDark betegnet episoden som" kanskje en av de mest ufølsomme handlinger noen gang gjennomført av en såkalt alliert", og mente at franske diplomatvesker fra nå av måtte bli undersøkt.
29.Den kristne maronittlederen Suleiman Franjieh, som er en nær syrisk alliert, står sammen med den sterkt høyreorienterte og Israelvennlige maronittrivalen Camille Chamoun i en felles motstand mot å redusere presidentembededs makt.
30.Der fant han litt av hvert som alliert efterretning satte pris på.
Your last searches