Norwegian-Swedish translation of alternativ

Translation of the word alternativ from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

alternativ in Swedish

alternativ
ikke tradisjonell adjective alternativ
Synonyms for alternativ
Similar words

 
 

Wiki
Alternativ kan referere til: - Alternativbevegelsen - Alternativ medisin - Alternative medier - Alternativ musikk - Alternativ metal - Alternativ rock - Alternativ hip hop - Fornybar energi (alternative energikilder) - Alternative drivstoff - Alternativ kostnad.

More examples
1.Alternativ Framtid"prosjektet har som siktemål å utrede en mulig nordisk modell for et fremtidig samfunn hvor sosiale mål, miljø og ressursansvar er sterkt prioritert.
2.Alternativ Grand Prix" begynner kl. 24.00, altså noen timer efter NRKs GPfinale.
3.Alternativ Snacks" er foreløbig et prøveprosjekt.
4.Alternativ Studiehåndbok" er blitt resultatet, en 350 siders rettpåsak guide som er ment å være et tillegg til eksisterende studiehåndbøker, forelesningskataloger, pensumlister og andre opplysninger om faktiske forhold på fakulteter og institutter.
5.Alternativ Studiehåndbok" skal være en ren bruksbok.
6.At disse artige påfunn fra en bedrestilt gruppe intellektuelle i Italia og noen miljøer ellers skulle være et alternativ til på den ene side seriøs design, på den annen side det kunstneriske uttrykket i mange former, det må båre avfeies som useriøst.
7.Elever som efter 7. skoleår ikke under noen omstendigheter ønsker å fortsette, kan fritas fra videre skolegang hvis de har et alternativ å gå til, og dette er i tråd med foresattes og rådgivers tilrådning", noe som forøvrig til dels er praksis i Oslo.
8.Fjellinjen" blir derfor et alternativ til Grunnlinjen i første omgang.
9.For folk flest vil det ikke være noe alternativ å sitte f.eks. i to døgn på toget mellom Tromsø og Oslo.
10.Foreningen for jordvern og alternativ regionutvikling (JAR)" konstituerte seg 2. mai 1983.
11.Fritt Norge med NATO" er ikke i tvil om at landets politiske ledelse uansett hvilke politiske partier den har gått ut fra, ikke vil ha noe alternativ hvis den stilles på den ytterste sikkerhetspolitiske prøve.
12.Mitt alternativ til denne regjeringen er ikke en regjering som fører en mer sosialistisk politikk, men en regjering som fører en mer sosial politikk.
13.Nå ønsker kredittforeningene å etablere en ny type lån som alternativ til PSVordningen - hvor renten ikke skal være normert, men vil bli høyere en 12% p.a.
14.Trafikkalternativ Vest" er som kjent en alternativ plan for trafikkavviklingen i Indre by vest.
15.Vannlinjens venner" er navnet på en nystartet forening som ønsker å vinne gehør for den såkalte Vannlinjen som alternativ løsning på trafikkproblemene i Oslo sentrum.
16.Vi... tillater oss å foreslå som et alternativ at man oppretter en instans hvor publikum kunne gå å få råd, veiledning og hjelp.
17.Vi forstår det slik at dette er ment å være et alternativ til de borgerlige partiers påståtte rasering av velferdssamfunnet.
18.Alle forhold tatt i betraktning synes kjøreavgift å være en bedre alternativ finansieringsform for Grunnlinjen enn bompengestasjoner på Skøyen, Tøyen og i Gamlebyen.
19.Alternativ finansiering av Grunnlinjen skal endelig behandles av bystyret.
20.Arbeiderpartiets alternativ var å hindre at leger praktiserer med mindre de har flått spesiell tillatelse til det av myndighetene.
21.Beregninger har vist at en alternativ investering på en milliard kroner i energiøkonomisering i bygninger gir direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger som er minst like store som i kraftutbygging, anslagsvis 4500 årsverk.
22.Bompenger er et interessant alternativ, sier Høyres samferdselspolitiske talsmann i Oslo, Jon Lyng, til Aftenposten.
23.De første forsøk med en alternativ skolemodell begynte i 197475, med Ungdommens slipp, forteller Klaus Henning.
24.De gammeldagse institusjonene har satt tvangsplassering i miskreditt, men i mange tilfeller er frihetsberøvelse eneste alternativ.
25.De konkursrammede bedrifters anlegg har ofte liten mulighet for alternativ anvendelse, uten at det satses store beløp i omorganisering.
26.Den gamle veitrase som eksisterte før nyanlegget skal holdes åpen slik at trafikantene har mulighet til å velge denne som alternativ kjørerute (gjelder ikke fergestrekninger).
27.Dersom legevaktsenteret skal være et alternativ til det offentlige, synes jeg det er tvilsomt.
28.Dersom tilbudet om alternativ kristendomsundervisning skal legges i hendene på foreldre og lærere og skille lag med skolens faste rammer, da er dette et tilbakeskritt for den demokratiseringsprosess som foregår i skolen og som er så viktig.
29.Det alternativ NVE har gått inn for er den løsning som rammer friluftsinteressene hardest.
30.Det blir trolig store diskusjoner om dette, og det er heller ikke søkt om konsesjon for alternativ nummer 2, nemlig Miljøverndepartementets forslag.
Your last searches