Norwegian-Swedish translation of arte seg

Translation of the word arte seg from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arte seg in Swedish

arte seg
helseverb arta sig
Similar words

 
 

More examples
1.Familien til sjøs" inneholder svar på alle de ting nye båteiere lurer på hvordan vil arte seg.
2.For barn kan det ofte arte seg problematisk å uttrykke sine følelser overfor voksne som de kjenner godt.
3.Men hvordan håper De at den kommende valgkamp vil arte seg ?
4.Nu begynner striden blant tyske forfattere å arte seg som det rene opprør.
5.Arfwedson håper at boken kan være til hjelp for foreldre, lærere og skolemyndigheter som er opptatt av spørsmålet, likeledes lærerstudenter, som vil vite mer om hvordan en arbeidsdag kan arte seg.
6.Asymetriske pumper og større ekspedisjonslokaler vil forhåpentlig gi raskere publikumsbetjening og dermed redusere presset på de tilstøtende gater hvor trafikkforholdene ofte kan arte seg nokså kaotiske.
7.Begravelsen av Popieluszko ventes å samle hundretusener og vil sikkert arte seg som den største fredelige demonstrasjon i Polen siden unntakstilstanden ble innført i desember 1981.
8.Både i Waldemar Thranes gate og i Schweigaards gate kan imidlertid forholdene i rushtiden arte seg temmelig kaotisk - eftersom bilistene hverken overholder stans eller parkeringsforbudet, sier han.
9.De epileptiske anfallene kan arte seg på forskjellige måter.
10.Den vil arte seg som en evig pendling mellom hjem, fritidshjem, skole, fritidshjem, hjem i løpet av de timene barnehaven fra før av har et stabilt tilbud.
11.Det er litt av en beretning om hvordan sagaen om et liv kan arte seg i den nye verden, sier Brøymer, som er meget ergerlig over at det ikke lyktes Kommunenes Filmcentral å melde på prisvinnerfilmen" Paris, Texas" fra årets Cannesfestival.
12.Det synes som om han mener spisepauser og dess like skal benyttes til innkjøp, - men hvordan vil det arte seg når alle dukker fram fra sine respektive arbeisplasser ?
13.Eksamensdagen kan arte seg temmelig stressende for de av inspektørene som skal følge eksaminandene på luftetur.
14.Eros eier, instruktør ved Hærens Jegerskole på Trandum, kaptein Tommy Ranum, understreker at all trening må arte seg som lystbetont for hunden.
15.Et kanalcruise på de smale kanalene i England kan derfor arte seg som en båtferie over stokk og stein...
16.For AUF må NATO arte seg som en a la carte meny der man plukker ut godbitene (fred i frihet for Norge) og elegant hopper over det man ikke har lyst på (forsvarsforpliktelsene).
17.For møtende biler, vil de nye lyktene arte seg som kraftige parkeringslys - de blender ikke !
18.For pasientene vil det imidlertid arte seg som et topris system, fordi de som søker en lege uten kommunal avtale, må betale en høyere egenandel enn de som søker en lege med avtale.
19.Hadde man hatt fullstendig innsikt i hvordan verden vil arte seg, kunne man kanskje valgt klokere og redusert omstillingsbehovet.
20.Her hjemme kan vurderingen ofte arte seg problematisk for en rektor som efter beste skjønn tilstreber mest mulig enhetlig og rettferdig praksis.
21.Hvordan kan så en 16årig elevs hverdag arte seg i en fransk skole for videregående ?
22.Hvordan kan så et møte med sovjetiske turister arte seg ?
23.Hvordan skal et topphopp arte seg for deg ?
24.Hvordan vil det egentlig arte seg med den lovede sameksistens mellom kommunisme og kapitalisme i samme land ?
25.Hvordan vil kampen arte seg ?
26.Hvordan vil tingene arte seg om eller når sosialistene kommer til makten igjen ?
27.Hvorledes vil den økede trafikkbelastning i byens gater arte seg i rushtiden ?
28.Kampen fredag kan komme til å arte seg på samme måte, mener Harry Mullan.
29.Nå skal vi ikke overdrive betydningen av de ovennevnte arrangementer, som like gjerne kan arte seg som en slags" happenings".
30.Så 50årsdagen kommer ventelig til å arte seg temmelig forskjellig for de to donnaer.
Your last searches