Norwegian-Swedish translation of asbest

Translation of the word asbest from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

asbest in Swedish

asbest
mineraloginoun asbest
Similar words

 
 

Wiki
Denne artikkelen er om materialet. For artikkelen om den russiske byen se Asbest (by). Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater.

More examples
1.Asbest - mineralet som kan spinne" og" Ildsprutende fjell" forteller begge om vanskelige emner, men på en måte som gjør at den ufaglærte også kan forstå.
2.Asbest - mineralet som kan spinne" og" Ildsprutende fjell" forteller begge om vanskelige emner,men på en måte som gjør at den ufaglærte også kan forstå.
3.Å skifte den roterende varmeveksleren av asbest koster fra 15 000 til 70 000 kroner, sier Nilsen.
4.200 ventilasjonsanlegg med varmeveksler av asbest er fremdeles i drift på Østlandet.
5.Asbest er brukt som isolasjonsmateriale i de to husene som er bygget i 1947 - 48.
6.Asbest er ofte anvendt som isolasjonsmiddel i mange typer bedrifter.
7.Asbest vil dominere yrkeskreften i Norge i 20 år fremover, fremholdt han.
8.Asbestfrie bremsebelegg kan foreløbig ikke erstatte bremsebelegg med asbest i dagens bilpark, uttaler overingeniør Tormod Braaten i Direktoratet for arbeidstilsynet.
9.Bakgrunnen er et vedtak i Lørenskog om å innføre forbud mot asbest.
10.Departementet har vurdert bygningsloven på bakgrunn av bygningsarbeidernes anmodning om at forbud mot asbest må inn i bygningsvedtektene.
11.Det er første gang vi foretar en slik støvsuging av asbest her i landet, uttaler disponent Knut Solberg i Containerservice A / S i Drammen til Aftenposten.
12.Det finnes folk med skader som de medisinsk sakkyndige sier kan tilbakeføres til arbeidet med asbest.
13.Det gjelder blant annet asbest, løsemiddelet toluen og benzen, uttaler yrkeshygieniker Bjørn Erikson til siste nummer av tidsskriftet Arbeidsmiljø.
14.Det siste er en alvorlig lungesykdom og finnes særlig hos folk som har jobbet i asbestindustri og asbestgruber og med lasting og lossing av asbest.
15.Det var særlig asbest og nikkelskadene han trakk frem.
16.Efter det Aftenposten erfarer, har undersøkelsen avslørt flere hundre tilfeller av asbest og silikoseskader i lettere og alvorligere grad.
17.Eiere av eldre fyringsanlegg oppfordres derfor straks til å erstatte asbest i pakninger og lignende med mindre helsefarlige materialer.
18.En arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidstilsynet har vurdert overgang til asbestfrie bremsebelegg som et ledd i arbeidet med å erstatte asbest med mindre helsefarlige materialer.
19.En omfattende lungeundersøkelse utført i Telemark fylke viser overraskende mange funn av asbest og silikoseskader blant ansatte i typiske industrikommuner.
20.Fokusering på asbest og løsemiddelskader har skapt større interesse for faget yrkesmedisin.
21.Forbundet ber også om at arbeidstagere på steder hvor det blir brukt asbest, skal gjennomgå grundig legekontroll og få regelmessig medisinsk oppfølging, skriver tidsskriftet Arbeidsmiljø i siste utgave.
22.Forurensning fra asbest sprenger sikkerhetsgrensene i nesten alle sovjetiske fabrikker der dette stoffet blir brukt, og noen av dem spyr tonnevis av asbeststøv over omgivelsene.
23.Han understreker imidlertid at man må skille mellom de ufarlige fortykningene på brysthinnen og den lungefibrose som fremkalles av asbest.
24.I Hydrosaken dreier det seg ikke om skader som følge av at det er brukt asbest i selve produksjonen.
25.I forbindelse med en artikkel om et nytt filtersystem som skal løse problemet, innrømmet avisen for første gang at det hersket alvorlig bekymring for dette farlige stoffet, og at asbest hadde gjort mange arbeidere alvorlig syke.
26.I og med det er fastslått at asbest er farlig å innånde, vil vi sikre oss at ingen i fremtiden blir utsatt for dette, uttaler fabrikksjef Cato Christoffersen ved Norcem A / S til Aftenposten.
27.Kommunene har ikke anledning til å ta inn i sine bygningsvedtekter forbud mot bruk av byggematerialer som inneholder asbest, opplyser Kommunalog arbeidsdepartementet i et brev til Bygningsindustriarbeidernes seksjon for Oslo og Akershus.
28.Konsekvensen av dette er at de som er utsatt for tobakksrøyk ved egen eller andres røyking lettere får skadelige stoffer som asbest eller mineralull dypt ned i lungene på steder hvor lungene ikke blir kvitt dem så lett.
29.Mens det er en enkel oppgave å finne ut om en person har asbest i lungene, er det meget mer komplisert å skille løsemiddelsymptomene fra andre årsaker til at hjerne påføres skader, sier hun.
30.Noen få yrkesmedisinere har avdekket hvor enormt stort problemet asbest og løsningsmiddelbetingede sykdommer vil bli i årene som kommer, dersom det ikke blir stilt ressurser til rådighet, og et apparat blir utbygget for å ta seg av disse problemene.
Your last searches