Norwegian-Swedish translation of avtale

Translation of the word avtale from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avtale in Swedish

avtale
allmennnoun avtal
  överenskommelseverb avtal
Synonyms for avtale
Derived terms of avtale
Wiki
En avtale, eller kontrakt, er i juridisk forstand en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter. Etter hovedregelen i avtaleloven blir en avtale til ved at en part aksepterer et tilbud som den andre part har fremsatt, og det er overensstemmelse mellom tilbud og aksept. Avtaleinngåelse skjer imidlertid ofte etter en mer komplisert prosess med tilbud fram og tilbake før enighet oppnås.

More examples
1.Arbeiderpartiet vil endre lovverket og øke det kommunale rammetilskottet til primærhelsetjenesten slik at helsepersonell kan ha avtale med kommunen eller være fastlønte, og slik at man unngår et toprissystem.
2.Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
3.Det er altså forutsatt en meget større prisforskjell mellom leger med avtale med kommunen og leger uten avtale enn vi har ønsket å akseptere.
4.Det må slås fast som et prinsipp at egenbetaling skal være lik uansett om man går til fastlønnet lege, lege med avtale eller lege uten avtale.
5.Dyvi Gamma" har fast avtale i første omgang ut 1984 på et oljefelt under oppstarting, og sannsynligheten taler for en forlengelse av denne kontrakten.
6.Egenandelen skal være den samme, uansett om legen eller fyioterapeuten har avtale med kommunen".
7.Egenandelen skal være den samme, uansett om legen eller fysioterapeuten har avtale med kommunen.
8.En absurd og ulogisk avtale," utbrøt generaldirektøren i fiskeridirektoratet, Hiroya Sano.
9.En avtale som i foruroligende grad er til Sovjets fordel," kommenterte Aftenposten.
10.Første ledd utelukker ikke at lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
11.Hvorfor inngår ikke misfornøyde husmødre avtale med sin mann om å få utbetalt halvparten av hans nettolønn i stedet for å håpe på at myndighetene skal gripe inn overfor ham ved lovgivning ?
12.Jern og Metall ikke hadde fått tilbud om en avtale som ga et klart prinsippielt uttrykk for at målet med det utredningsarbeid som nå skal finne sted, er innføring av lik arbeidstid for arbeidere og funksjonærer på 37,5 timer i uka.
13.Man vet ikke nå med sikkerhet hvor meget et besøk hos en lege uten avtale vil komme til å koste.
14.Med denne tittelen hilste en japansk avis medingen om at USA og Japan er blitt enige om en avtale om den fremtidige fangst av spermasetthval.
15.Stortinget beklager at sosialministeren har akseptert en avtale som er i strid med Stortingets forutsetninger.
16.Såfremt ikke annet er vedtatt ved avtale med fremmed stat, kan Kongen av hensyn til rikets sikkerhet eller interesser forøvrig beslutte utvist enhver utlending.
17.Treasure Seeker" eies av rederiet Wilh. Wilhelmsen og borer for Norsk Hydro under en langsiktig avtale.
18.Ungdomsgarantien" er en avtale som er ment å gi en erstatning for de sysselsettingstiltak som nå eksisterer.
19.Volstad jr." detonerte fem granater, som gjennom internasjonal avtale er signal til neddykkede ubåter om å komme til overflaten.
20.(AP) Indias statsminister Indira Gandhi hadde bare en avtale onsdag formiddag, et kort fjernsynsintervju.
21.(NTBAFPNPSAP) For annen gang på tre år har den namibiske frigjøringsbevegelsen SWAPO og den sydafrikanske regjering mislykkes i å komme frem til en avtale som kan få slutt på en langvarig krig og gi Namibia uavhengighet.
22.(NTBReuterAFP) Cuba er klar til å undertegne en avtale om å trekke kubanske styrker ut av Angola.
23.(New York Times) Mexico har inngått en avtale med internasjonale banker som går ut på at mye av landets offentlige gjeld på 66 milliarder dollar - omkring 560 milliarder kroner - skal betales tilbake over 14 år og med reduserte rentesatser.
24.All den stund USA har støttet vedtaket om stans i all kommersiell hvalfangst fra og med 1986, er det i strid med amerkansk lov og våre internasjonale forpliktelser å inngå en tosidig avtale med Japan, sier senator Robert Packwood.
25.At Veritas har sluppet til på det nye Science Parkområdet og med velvilje fra Singapores myndigheter har etablert et teknologisenter som er enestående i Det fjerne østen, er en besegling av den avtale Norge og Singapore inngikk i 1982 om utvikling av det industrielle og teknologiske samarbeidet.
26.At vi ikke har fått istand en avtale med EF er sterkt å beklage, særlig fordi EFlandene nå har en felles fiskeripolitikk, sier statssekretær Svein Munkejord til Aftenposten.
27.Av de land vi har avtale med er det SovjetUnionen som overholder avtalene best, men vi har alle vår svin på skogen, sier fiskeriministeren.
28.Bare fire leger har siden 1. april etablert heldags almenpraksis i Oslo uten avtale.
29.Blir det full krig på armeringsstålmarkedet hvis man ikke kommer frem til en avtale ?
30.Både Klostergruppen og tillitsmennene i Bergenske mener det er irrelevant å kreve en garanti for aksjenes verdi, og viser til at en slik garanti ikke inngår i den foreliggende avtale.
Similar words

 
 

avtale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avtaleavtalendeavtalt
Indikative
1. Present
jegavtaler
duavtaler
hanavtaler
viavtaler
dereavtaler
deavtaler
8. Perfect
jeghar avtalt
duhar avtalt
hanhar avtalt
vihar avtalt
derehar avtalt
dehar avtalt
2. Imperfect
jegavtalte
duavtalte
hanavtalte
viavtalte
dereavtalte
deavtalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avtalt
duhadde avtalt
hanhadde avtalt
vihadde avtalt
derehadde avtalt
dehadde avtalt
4a. Future
jegvil/skal avtale
duvil/skal avtale
hanvil/skal avtale
vivil/skal avtale
derevil/skal avtale
devil/skal avtale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avtalt
duvil/skal ha avtalt
hanvil/skal ha avtalt
vivil/skal ha avtalt
derevil/skal ha avtalt
devil/skal ha avtalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avtale
duville/skulle avtale
hanville/skulle avtale
viville/skulle avtale
dereville/skulle avtale
deville/skulle avtale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avtalt
duville/skulle ha avtalt
hanville/skulle ha avtalt
viville/skulle ha avtalt
dereville/skulle ha avtalt
deville/skulle ha avtalt
Imperative
Affirmative
duavtal
viLa oss avtale
dereavtal
Negative
duikke avtal! (avtal ikke)
dereikke avtal! (avtal ikke)
Your last searches