Norwegian-Swedish translation of avvikle

Translation of the word avvikle from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avvikle in Swedish

avvikle
avslutteverb likvidera
Synonyms for avvikle
More examples
1.Raslan", Qatar, har greid å avvikle 2 kamper med seire og leder klasse C med 4 poeng.
2.Selv om Willoch for lengst har gjort det klart at han stiller som statsministerkandidat foran valget neste høst, har det festnet seg en følelse av at Kåre Willoch er i ferd med å avvikle sitt politiske liv og ser seg om etter noe annet å gjøre.
3.(NTBRB) Et flertall i det danske Folketinget ønsker å bevare den omstridte bydelen Christiania i København, mens regjeringspartiene vil avvikle hele området.
4.Det er likevel lite vi kan gjøre med dette så lenge vi har en telefonkø å avvikle.
5.Det finnes mange styremedlemmer i norsk næringsliv som tilhører en gammel generasjon og bremser bedriftenes evne til ta i bruk ny teknologi og avvikle eksisterende virksomhet på en skånsom måte.
6.Det ville koste ca. fire ganger mer å avvikle rushtrafikken i Oslo med privatbil enn med kollektive transportmidler, forutsatt at vei og parkeringssystemet ble opprustet til å ta seg av slike trafikkmengder som det da ville bli snakk om, opplyste forskningssjef Knut Østmoe fra Transportøkonomisk institutt (TØI) på Nordisk Lokaltrafikkmøte i Oslo torsdag.
7.En forlengelse av rute 27 er ikke aktuelt for å avvikle trafikktoppene på rute ni.
8.Gaven setter oss i stand til å se nye sommerleirer imøte, og selv om beløpet ikke er stort nok til å avvikle leirene, er det ihvertfall en meget god start og ikke minst en fabelaktig oppmuntring.
9.Men nå tar vi sikte på å følge oppfordringen fra kirke og undervisningskomiteen, og fra høsten 1985 vil vi arbeide for gradvis å avvikle behovsprøvingen i forbindelse med botillegget.
10.På den bakgrunn er det nødvendig å avvikle minst en skole i området av byen med god dekning, sa han.
11.Regjeringen må sørge for de nødvendige økonomiske overføringer til kommunene, som vil gjøre det mulig å avvikle institusjoner og å organisere tilfredsstillende kommunale tiltak for landets utviklingshemmede innen 1990.
12.Så jeg er i ferd med å avvikle gensersalget, og satser nå hundre prosent på mitt bittelille produksjonsselskap.
13.Vi skal klare å avvikle konkurransene, nær sagt uansett hvordan mildvær og regn kan komme til å tære på snelaget de nærmeste dagene, er den optimistiske melding fra arrangørene, som dog medgir at det både arbeidsmessig og økonomisk er en stor belastning at værgudene heller ikke i vinter har vist seg særlig samarbeidsvillige.
14.Vi tar nå kontakt med forsikringstageren, og undersøker om vi kan sette opp provisoriske anlegg for å kunne avvikle de planlagte utstillinger.
15.1973 gikk man over fra å arrangere dette mesterskapet annet hvert år til å avvikle det årlig.
16.AKTIVISTENE har tidligere" informert" Rygges sivilbefolkning om at flystasjonen er" et opplagt bombemål" i en krigssituasjon, hvilket skulle være et ytterligere argument for å avvikle samarbeidet for Norges del.
17.Akershus fylkesting påla iforfjor SL å avvikle driftsunderskuddet i løpet av to år.
18.Alt er altså fryd og gammen og man ser positivt på fremtiden, inntil Oslo Skolestyre plutselig gjør vedtak om å avvikle høyskolen.
19.Alt i alt en hyggelig landskamp, men dommerne får ta skylden for at den tok over 4 timer å avvikle.
20.Alt tyder på at de styrende organer i Bergens Mekaniske Verksteder (BMV), som eier Solheimsvikenbedriften, snart vil fatte endelig beskatning om å avvikle bedriften, eller alternativt overdra den til de ansatte.
21.Alternativet blir da å avvikle skoler efter en gradvis nedtrapping.
22.Anestesileger har et uhyre stort ansvar under de fleste større kirurgiske inngrep, og det er allerede flere land som har sett det nødvendig å avvikle strenge eksamener for sine anestesileger.
23.Angående forsøkene fra arbeidsgiversiden på å avvikle garantiordningen, sa Halvorsen at det ville bety et klart tilbakeslag for de lavlønte og et brudd på den solidariske lønnspolitikken.
24.Antall trafikanter i disse tider er ikke flere enn at enkle motorvogner er tilstrekkelig til å avvikle trafikken.
25.Arbeidstilsynet og Brannvesenet har pålagt Oslo kommune å avvikle alle korridorsenger innen 1. juni.
26.Arbeidstilsynet og Brannvesenet har pålagt Oslo kommune å avvikle alle korridorsenger senest innen 1. juni.
27.Av mer konkrete ting vil de fleste økonomer se et behov for å avvikle næringsstøtten, for å foreta store endringer i skatte og overføringssystemet, og for å bringe reallønnsnivået og norske bedrifters reallønnsevne mer i samsvar med hverandre.
28.Bakgrunnen for at administrasjonen foreslo at BMV skulle avvikle sin virksomhet i Solheimsviken, og for styrets vedtak, er at markedsutsiktene er for dårlige og at BMV ikke kan drive verftet med fortsatte tap.
29.Bakgrunnen for skolestyrebehandlingen er at finansrådmannen av økonomiske grunner vil avvikle konferansetillegget.
30.Bare et samfunn uten tro på seg selv kan avvikle 2200 jobber i hovedstaden samtidig som landet har 60 000 registrerte arbeidsløse, sier SVs gruppeleder, Per Eggum Mauseth.
Similar words

 
 

avvikle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avvikleavviklendeavviklet
Indikative
1. Present
jegavvikler
duavvikler
hanavvikler
viavvikler
dereavvikler
deavvikler
8. Perfect
jeghar avviklet
duhar avviklet
hanhar avviklet
vihar avviklet
derehar avviklet
dehar avviklet
2. Imperfect
jegavviklet
duavviklet
hanavviklet
viavviklet
dereavviklet
deavviklet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avviklet
duhadde avviklet
hanhadde avviklet
vihadde avviklet
derehadde avviklet
dehadde avviklet
4a. Future
jegvil/skal avvikle
duvil/skal avvikle
hanvil/skal avvikle
vivil/skal avvikle
derevil/skal avvikle
devil/skal avvikle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avviklet
duvil/skal ha avviklet
hanvil/skal ha avviklet
vivil/skal ha avviklet
derevil/skal ha avviklet
devil/skal ha avviklet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avvikle
duville/skulle avvikle
hanville/skulle avvikle
viville/skulle avvikle
dereville/skulle avvikle
deville/skulle avvikle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avviklet
duville/skulle ha avviklet
hanville/skulle ha avviklet
viville/skulle ha avviklet
dereville/skulle ha avviklet
deville/skulle ha avviklet
Imperative
Affirmative
duavvikl
viLa oss avvikle
dereavvikl
Negative
duikke avvikl! (avvikl ikke)
dereikke avvikl! (avvikl ikke)
Your last searches