Norwegian-Swedish translation of beredt

Translation of the word beredt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beredt in Swedish

beredt
mottakelighetadjective beredd
Synonyms for beredt
Derived terms of beredt
Similar words

 
 

More examples
1.Styrk vaktsomheten, intensiver beredskapen"," Alltid beredt til å utslette fiendens invasjonstropper"," Bygg en sosialistisk åndskultur".
2.Vær beredt !
3.Vær beredt" !
4.Det har ikke vært noen lett beslutning å ta, og jeg håper inderlig at andre er beredt til å overta lederskapet.
5.Hvordan er så de seilende og rederikontorene beredt til å overta disse morgendagens skip, spurte Rytter.
6.Jeg anser det som meget realistisk at vi skal greie et medlemstall på 10 000 fordelt på 350 lag, og vi er beredt til å realisere våre planer for såvel masse som toppidrett.
7.Jeg er beredt, sier Carl E. Wang, som allerede for tre år siden ble lansert som Høgbergs" kronprins" - av Høgberg selv.
8.Mange har arbeidet med disse spørsmålene i lang tid, aktiviteten og engasjementet er stort, norsk idrett er beredt til å gi kvinnene en mer sentral plass.
9.Med hensyn til de skandinaviske lands stillingtagen, har vi erklært oss beredt til, også sammen med de berørte parter, å overveie spørsmålet om Østersjøen som atomfritt område, sa Soboljev.
10.Regjeringen er beredt til å foreta de korreksjonene som er nødvendig for at ansvarsfordelingen skal virke tilfredsstillende.
11.Sentralkomiteen er fullt beredt til å akseptere Arafats avgang, skulle han bestemme seg for det, skriver alKhaleej under henvisning til en høytstående PLOtalsmann.
12.Spørsmålet er om vi er beredt til å møte denne utviklingen, sa Stoknes.
13.Streikeviljen er stor, og vi er beredt til å stå på til løsninger er funnet.
14.USA kan ikke fortsette å bruke milliarder av dollar med tanke på å utkjempe en krig som våre europeiske allierte ikke er beredt til å føre, sier den demokratiske senator Sam Nunn.
15.Vær beredt !
16.Alle er nå helt friske og beredt på å få mest mulig ut av den siste finpussen.
17.Alle offiserer ansvarlige for de koldblodige drap på unge sikher i landsbyer og for arrestasjonene av andre unge sikher, må også være beredt til å møte konsekvensene av sine handlinger.
18.Alle parier må være beredt til å ta ansvar.
19.Arbeiderpartiet er beredt til å gå inn i drøftelser med andre partier, med sikte på å utforme mest mulig samlende løsninger, sier hun.
20.Arbeiderpartiet er for sin del beredt til å strekke seg langt for å oppnå et sikkert politisk grunnlag for et nytt og bedre skattesystem.
21.Arbeiderpartiet står derfor fast på sitt handlingsprogram og er beredt til å ta upopulære avgjørelser for å begrense unødvendig bilkjøring, sier Stoltenberg til Aftenposten.
22.Arv det rike som er beredt dere fra verdens grunnvoll ble lagt !
23.At sosialministeren allerede nå klargjør at han er beredt til iløpet av avtaleperioden, som er ett år, å revidere de omstridte punkter i avtalen.
24.At vi til enhver tid er beredt, kan vise seg å bli fredens og frihetens sikreste garanti.
25.Barnehaveadministrasjonen er beredt til å iverksette de vedtak som blir fattet.
26.Bergenske var beredt til å overta administrasjonen av de tolv supertankerne.
27.Bibelen sier også at vi skal være beredt ved å la vårt lys skinne for menneskene.
28.Bilorganisasjonene er beredt til nye aksjoner for å hindre en økning i bensinprisene.
29.DET er ikke underlig at hr. Popov til de grader slapp seg løs under landskonferansen, når grunnen var så beredt og forsamlingen så takknemlig.
30.De er beredt.
Your last searches