Norwegian-Swedish translation of berettiget

Translation of the word berettiget from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

berettiget in Swedish

berettiget
tillatelseadjective berättigad
Synonyms for berettiget
Derived terms of berettiget
Similar words

 
 

More examples
1.Innen hvilken grener av næringslivet mener du at lederne er berettiget til store lønnsjusteringer m.v. ?
2.Jeg tror det ville være mer berettiget om vi politikere blir kritisert fordi det brukes for mye enn for at det brukes for lite".
3.Kultur", bare man kan kalle en virksomhet for" kultur", er man nær sagt berettiget til hva som helst av støtte fra det offentlige.
4.Rettes det, berettiget, kritikk mot pressen, har endel av oss en hang til å skyve ansvaret over på andre.
5.Det er fortjent og berettiget når Eldar Hansen blir bedt om å vurdere sin stilling.
6.Fremstøtene for å koble sammen utenlandsk oljeog industrivirksomhet i Norge har gitt mindre resultater enn forventet, og jeg vet ikke om alle forventningene var berettiget.
7.Gjennomsnittsstudentene har ikke lenger råd til å ta ut hele det studielånet de er berettiget til.
8.I en viss grad var kritikken berettiget, men vår søken efter nye veier var allerede i gang da OECD uttalte seg.
9.Iblant burde det være adgang til å oppnevne sakkyndige på det offentliges bekostning, selv om foreldrene ikke er berettiget til fri rettshjelp, sier hun.
10.Interessen for Irak er helt berettiget.
11.Jeg håper dette kan bety et gjennomslag for Akershus også når det gjelder andre krav fra fylket som er høyst berettiget, sa Carl Fr. Lowzow (h) da Stortinget igår for første gang bevilget seks millioner kroner i statstilskudd til fylkets veiutgifter.
12.Jeg mener det kan reises berettiget tvil om nødvendigheten av bestemmelser som i detalj regulerer hvorledes den enkelte byggherre skal utforme og plassere bolig på egen tomt, sier han.
13.Jeg synes det er berettiget å stille spørsmål ved de nye aktørene i mediebransjen.
14.Kravet er ikke nytt, men det er berettiget, sier Kjell Borgen som henviser til at han sist sommer selv tok til orde for en slik utbygging av sikkerhetssonen på Fornebu, nettopp ut fra sikkerhetshensyn.
15.Med bakgrunn i den erfaring siste krig ga vårt folk, mener vi at forsvar for frihet og rettferd er etisk berettiget.
16.Når det gjelder legemiddelforsikring tror jeg det idag er et berettiget håp om at vi skal få til dette også i Norge.
17.Skolen har ikke budsjett til å gi elevene det pedagogiske tilbud vi mener de er berettiget til.
18.Vi har et berettiget håp om at enkelte av de nye midlertidige stillingene tilfaller Oslo / Akershus, sier assisterende fylkesarbeidssjef Jan Spjøtvoll.
19.Vi har et berettiget håp om snart å få til en ordning med å forsikre norske medisinbrukere mot skadelige bivirkninger.
20.Vi har ingen mulighet til å yde den undervisning og veiledning som studentene har berettiget krav på.
21.Advokaten vil nemlig hevde at drapet skjedde i såkalt" berettiget harme", som efter straffeloven gir retten adgang til å gå under minstestraff.
22.Aftenpostens hundretusener av lesere har naturligvis et berettiget krav på å få vite hvem som idag er avisens fremste redaksjonelle representant.
23.Aktor i saken, politiadjutant Tore Lindseth, opplyste i sitt innledningsforedrag at politiet hadde gjennomgått omkring 2000 enkelttiltak i AOFs regi i årene 197980 som hadde vært sluttrapportert som kurser, berettiget til statsstøtte efter Lov om voksenopplæring.
24.Alfonso Perez Esquivels bitterhet mot USA og Reagan kan være fullt ut berettiget og likevel leder den ham helt på villspor.
25.Allikevel er kritikken mot de store arealene i lager og industri delvis berettiget.
26.Antallet trykkfeil burde forøvrig gjøre dette nummeret av Dyade berettiget til hederlig omtale i Guinness Rekordbok.
27.Arbeidet med slike oppdrag gjør det berettiget med å holde vedlike gamle håndverkstradisjoner, sa Stephan Tschudi Madsen.
28.Av samme grunn er det dessuten berettiget å tvile på om man overhodet kan oppnå en effektiv internasjonal boikott.
29.Avishuset har nektet å bøye seg, mens journalistene i Politiken mener at det er berettiget tvil om saken, og de har, i likhet med typografene, anmodet avisledelsen om å oppheve avskjedigelsen.
30.Bakgrunnen er at fylkesmannen i SørTrøndelag har avvist flere anker fra lokale Handel og Kontoravdelinger, bl.a. med den begrunnelse at" de ansatte ikke rammes av dispensasjonsvedtaket på en slik måte at de eller deres organisasjoner bør anerkjennes som berettiget til å påklage dispensasjonen".
Your last searches