Norwegian-Swedish translation of bistand

Translation of the word bistand from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bistand in Swedish

bistand
veldedighetnoun bistånd
  bistandnoun biträde
Synonyms for bistand
Similar words

 
 

More examples
1.Det største flyshow til nå i Norden !" blir det kalt, flystevnet som lørdag 16. juni arrangeres på Gardermoen flystasjon i regi av Norsk Aero Klub, og med stor bistand fra Luftforsvaret.
2.Hvis en av de høye traktatpartnere skulle bli gjenstand for et væpnet angrep i Europa, skal de andre traktatpartnere - i henhold til artikkel 51 i FNcharteret - gi det angrepne land all mulig hjelp og bistand som står i deres makt, av militær eller annen art.
3.Myk" bistand.
4.Selvfølgelig vil jeg gjerne møte ethvert" offer", særlig med bistand fra Vogts forbindelser.
5.(New York Times) SovjetUnionen og de østeuropeiske land gir langt mindre bistand til utviklingslandene enn de selv hevder.
6.Arbeidet er en total fiasko, eller ihvertfall svært mislykket, sa professor Johan Galtung, Hans Hammond Rossbach og journalist Alse Finnseth som representerte gruppen KaravanAsia, som i åtte måneder studerte norsk bistand i India, Sri Lanka og Pakistan.
7.Det er ikke lenger nok å yde finansiell bistand til prosjekter i den tredje verden.
8.Det er imidlertid norsk politikk at myndighetenes støtte skal begrenses til humanitær bistand.
9.Det er uklart hva som har skjedd, og vi har derfor bedt Kriminalpolitisentralen om bistand for å finne ut av dette, sier politifullmektig Ståle Hovden i Lillehammer.
10.Det er å håpe at denne manglende interesse for å yde den nødvendige bistand ikke er uttrykk for skjeve holdninger blant de ansvarlige myndigheter og politikere.
11.Det har ikke fremkommet noe som gir grunn til å endre syn på den norske bistand til Sri Lanka, uttaler uhjelpsminister Reidun Brusletten efter en ukes besøk i landet.
12.Er Norges multilaterale bistand til utviklingsland så effektiv som vi trodde for to tiår siden ?
13.Er det forsvarlig å gi bistand til et land som ikke overholder menneskerettighetene.
14.For å kunne efterforske denne omfattende saken er vi helt avhengig av bistand fra Kripos økonomigruppe.
15.Foruten teknisk bistand ba vi også om assistanse fra taktiske efterforskere fra Kripos, men de hadde ikke personell å sende mandag, sier politiadjutant Ødegård.
16.Hvorledes kunne norske myndigheter gi økonomisk bistand til moren for at hun kunne reise til USA og" bemektige" seg sine barn i strid med en domstolsavgjørelse i USA ?
17.Jeg ble bedt om å bestille elektronisk utstyr og gi" faglig bistand".
18.Kan vi også legge tilsvarende kriterier til grunn ved valg av land vi skal yde bistand til ?
19.Man skal imidlertid være klar over at bortimot halvparten av vår tosidige bistand allerede kommer tilbake til Norge i form av oppdrag for norske bedrifter, og jeg tror neppe det er mulig å øke denne andelen særlig.
20.Nicaragua har også stort behov for bistand.
21.Norge skal øke sin bistand til landbruk i utviklingsland.
22.Norsk bistand til utvikling av portugisisk husdyrhold har vært nokså omfattende, til tross for den forholdsvis beskjedne summen som er bevilget, sier førstekonsulent Sverre Utne i NORAD.
23.Nå kan vi bare gi juridisk bistand hvis vi er kontaktet før vedkommende kommer til Norge.
24.Selv om vårt land siden midten av 70årene har stilt seg positivt til å støtte tiltak for kvinner i sin utviklingshjelp, har vi ikke lykkes å komme ordentlig i gang med kvinnerettet bistand.
25.Selvfølgelig skal et politikammer få økonomisk bistand til å løse viktige politimessige oppgaver, sier ekspedisjonssjef Herman Berger i Justisdepartementet til Aftenposten.
26.Styrking av den økonomiske bistanden til samvittighetsfanger og deres familier, både gjennom individuell støtte til livsfornødenheter, juridisk bistand, familieunderhold og medisiner, og gjennom rehabiliteringsprogrammer for løslatte samvittighetsfanger og deres nærmeste.
27.Sykehusene her i landet kjøper inn teknisk medisinsk utstyr for nærmere 800 millioner kroner årlig, og det er nødvendig med bistand hele veien for å sikre pasienten, fastlår Hovind.
28.Vi driver ikke grunnforskning, men matnyttig, resultatorientert bistand.
29.Vi forsøkte først å drive bistand blant haitianerne i selve Haiti, men dette måtte vi skrinlegge på grunn av de umulige arbeidsforhold i landet, forteller Skauen.
30.Vi har utgitt brosjyren med økonomisk bistand fra Aksjonskomiteen for bedre kontroll med salg av øl, bl. a. på grunn av endel klager på overtrådte lukningsvedtekter, forteller foreningens sekretær Arvid Sørensen.
Your last searches