Norwegian-Swedish translation of det senere

Translation of the word det senere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

det senere in Swedish

det senere
tingnoun det senare
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan også se ut som om reguleringen i sin nåværende form i disse bydeler kan virke mot sin hensikt ved at grunnprisene har forespeilet selgerne høyere priser enn det senere har vist seg mulig å oppnå.
2.Hva som skjer i øyeblikket eller den dagen jeg reiser, er ikke så viktig i forhold til det jeg føler at jeg får ut av det senere.
3.Jeg håper at Akvarieselskapet sikrer seg et areal som er stort nok til at det senere kan komme noe attåt akvariet.
4.Men allerede nå tror jeg vi kan si at hvis vi kommer hjem med en fiskeriavtale, vil det senere bli enklere å oppnå en avtale om håndhevelsen av fiskerisonen rundt Jan Mayen, sier Paulsen til Aftenposten.
5.Vi er engstelige for at forsinkelsen av hovedsentralen på Økern skal få en dominoeffekt for oss i det senere programmet, sier teknisk sjef Jan Wilhelmsen i Oslo teledistrikt til Aftenposten i en kommentar til forsinkelsene fra STK.
6.Anlegget må ifølge direktoratet startes for fullt i 1985 slik at det senere er mulig å bygge eventuell rampetilknytning mot vest ved Holmenveien.
7.At det senere viste seg at CIA var adskillig nærmere sannheten, er i så fall en kjedelig historie, men ikke noe mer enn det.
8.Austins militærregime, som ble styrtet da amerikanske styrker invaderte øya i slutten av oktober ifjor, hevdet at Bishop og flere av hans regjeringsmedlemmer døde da de sammen med tilhengere marsjerte til Fort Rupert, der det senere kom til skuddveksling.
9.Banken utelukker imidlertid ikke at det senere kan vise seg nødvendig med tilstramningstiltak, men fraråder gjennomføring av slike tiltak nå.
10.Bare en liten andel av voksne som i det senere er tildelt en ny husbankfinansiert bolig i Bærum, har under ti års botid i kommunen.
11.Bildet ble ved en tilfeldighet funnet sammenrullet i hans atelier efter hans død, og Lord Clark innlemmet det senere i sin store kunstsamling.
12.Byskriver Per Kjærvik sier til Aftenposten at embetet var ganske godt a jour for et års tid siden, men at det senere bare er blitt lengre og lengre køer.
13.Da binder banken seg til å gi lån, og kan ikke gå tilbake på det senere.
14.Da det senere er bevist at påtalemyndigheten tok feil, må refleksjonene gjøre seg selv.
15.De grovdimensjonerte rør som i det senere er levert fra plastfabrikken i Porsgrunn, har like god kvalitet som de utenlandske.
16.De tallrike reaksjoner som har kommet i det senere på det diletanteri som nå fremføres under etiketten underholdningsprogram i NRK, viser at statsmonopolet har mistet tillit og troverdighet i en slik grad at det må få virkninger.
17.De unge kan ha en streng skole hos meg, men jeg tror de har igjen for det senere i livet, sier han.
18.De venter i årevis på å bli tatt opp til utdannelse som det senere blir vanskelig å få jobb med.
19.Den harde kjerne hadde sitt faste møtested på" det mørke hjørne", det senere Cecil i Stortingsgaten / Rosenkrantz gate.
20.Den pensjon som en gang ble fastsatt, beholdt pensjonisten som hovedregel for hele den tid pensjonen skulle løpe, uansett om det senere skjedde endringer i pensjonsgrunnlaget for vedkommende stilling.
21.Dessverre kan jeg heller ikke se at det senere har vært satset tilstrekkelig på denne viktige og egentlig mest markante nyskapning i vårt skolestell.
22.Det blir blant annet den skandinaviske gruppens oppgave å forsøke å finne ut om templets siste og nå synlige fase stammer fra Tiberius tid, eller om det senere ble ombygget under Domitian eller Hadrian, noe enkelte forskere har hevdet.
23.Det er det ytre i det senere.
24.Det er ingen tvil om at den forbløffende optimisme som slo igjennom på New Yorkbørsen høsten 1982 var den utløsende faktor for det senere økonomiske oppsving.
25.Det er å håpe at det senere kan fremlegges oppgaver over de innsparinger som derved blir foretatt.
26.Det første forskerseminaret ble holdt i Oslo, mens det senere er meningen å veksle mellom Frankrike og Norge, både når det gjelder styremøter og seminarer.
27.Det praktiske obligatoriske kurs blir på 12 timer, men direktoratet er åpen for en diskusjon om det senere bør utvides til 18 timer.
28.Dette regelverk har flere formål. for det første ønsker en å tilrettelegge utbyggingen av kabelTVnettet slik at det senere kan inngå i et landsomfattende, tjenesteintegrert telematikknett som kan formidle flere tjenester, bl.a. toveis kommunikasjon av levende bilder.
29.Dette skjedde efter at hun året før hadde oppsøkt lege, og efter at det senere ble tatt tilsammen åtte prøver av henne.
30.Dette spørsmål skal først utredes, og så skal man komme tilbake til det senere.
Your last searches