Norwegian-Swedish translation of disponere

Translation of the word disponere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

disponere in Swedish

disponere
allmennverb ha till förfogande
Synonyms for disponere
More examples
1.Aksjon skolevei" kan iår få disponere 1,9 million kroner til tiltak på kommunale veier, efter at Staten har gitt et tilskudd til prosjektet på 600 000 kroner.
2.De må disponere over et apparat som kan gi barna en trygg tilværelse.
3.Avtalen er at Amaldus Nielsenutstillingen skal få disponere lokaler på Folkemuseet i ti år fremover, forteller Arne Eggum.
4.Dette vil vi oppnå gjennom bl.a. bedre rammebetingelser, ved å la bedriftene disponere mer av sine overskudd selv, ved lavere skatt på kapital i bedriftene, større tilgang på kapital gjennom aksjemarked og lettelser for nyetableringer.
5.Dokumentene inneholder stoff fra hans tid som representant og formann i Folkeforbundet, om Norwegian Relief Corp. og om Nortraship (opprettet av den norske regjering i London med det formål å disponere den norske handelsflåten i den tid skipene var utenfor redernes kontroll).
6.Hvordan vi skal disponere sendetiden er imidlertid ikke avklaret.
7.Jeg ser det derfor som vesentlig at vi i 1985 vil peke ut ti politikamre i et prøveprosjekt hvor kamrene skal gis større frihet til å disponere midlene, sa justisministeren.
8.Jeg tror det er mange leieboere som ønsker større frihet til å disponere sin realverdi.
9.Men denne saken får kanskje konsekvenser for den nye loven om Norges Bank og bestemmelsene om hvorvidt sentralbanken skal få disponere sitt overskudd selv ?
10.Skolesjefen sikter til rammetimetallet, som lærerne i samarbeide skal disponere til forskjellige fag.
11.Vi fikk en forespørsel fra hjemmesykepleiere i Ullevålsektoren om det fantes ledige senger som de kunne disponere på Ullevål til sommeren.
12.Vi har også en del asylsøkende som kan disponere rundt 20 sengeplasser.
13.Vi må få disponere nok landområder, så vi kan drive moderne, sier Sverre Lende.
14.Vi skal gjerne konkurrere, men da må vi få lov til å disponere våre ressurser på best mulig måte, sier Berge.
15.Arbeiderpartiet mener da også at de midler de to selskaper derved taper, bør inngå i et fond som Hydro og Saga kan disponere i samarbeide med Olje og energidepartementet.
16.Asker Boligbyggelag skal efter inngått samarbeidsavtale disponere ti prosent av dem.
17.Asker Boligspareklubb for Eldre har sagt seg interessert i å delta med sikte på utnyttelse av området rundt Hval gård, og kan tenke seg å disponere 1 / 3 av de 60 eldreboligene som er foreslått bygget.
18.Audun Reksten krever nå at bare han og søsteren Astrid (i USA) får disponere formuen.
19.Av hensyn til den store interessen for De eldres spareklubb i distriktet, har man ønsket å disponere to tomter.
20.Avisen har fått disponere tid i forbindelse med et formiddagsprogram i regi av Radio Sør.
21.Avtalen som gir Janco Visjon rett til å disponere kanalkapasiteten for lokalfjernsyn, oppfatter de 20 som en formell sammenblanding i forhold til myndighetenes forutsetninger.
22.Beboerne vil efter fornyelse disponere en bolig som representerer en større kapitalmengde, enten de blir boende eller flytter til annen og bedre bolig.
23.Bedriften Otto Falch A / S skal få disponere en cirka syv dekar stor eiendom på Rosenholm i Holmlia, har Oslo bystyre vedtatt.
24.Bjørn Bjørnseth (h), som er formann i kinostyret og medlem av kulturutvalget, sier til Aftenposten at Arbeiderpartiets forslag om at Tramteateret bør disponere teatersalen høsten 85, ikke ble realitetsbehandlet igår.
25.Bygningsrådet i Oslo skal idag behandle INBYs planer, og fra statlig hold er det gitt signal om at Staten er villig til å avstå de 500 kvadratmeter selskapet ønsker å disponere.
26.De ble bedt om å slutte å disponere folk i våre jobber, men det har de ikke gjort, sier Furseth.
27.De femten resterende skal boligetaten disponere til blant annet omplassering av beboere som må flyttes i forbindelse med byfornyelsen andre steder.
28.De fire nederste etasjer skal Vestlandsbanken disponere.
29.De lokaler som blir ledigstilt, vil kommunen stort sett måtte disponere som erstatning for lokaler som går tapt i forbindelse med byfornyelse eller riving.
30.De representerer derfor også kjøpekraft som private kan disponere.
Similar words

 
 

disponere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) disponeredisponerendedisponert
Indikative
1. Present
jegdisponerer
dudisponerer
handisponerer
vidisponerer
deredisponerer
dedisponerer
8. Perfect
jeghar disponert
duhar disponert
hanhar disponert
vihar disponert
derehar disponert
dehar disponert
2. Imperfect
jegdisponerte
dudisponerte
handisponerte
vidisponerte
deredisponerte
dedisponerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde disponert
duhadde disponert
hanhadde disponert
vihadde disponert
derehadde disponert
dehadde disponert
4a. Future
jegvil/skal disponere
duvil/skal disponere
hanvil/skal disponere
vivil/skal disponere
derevil/skal disponere
devil/skal disponere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha disponert
duvil/skal ha disponert
hanvil/skal ha disponert
vivil/skal ha disponert
derevil/skal ha disponert
devil/skal ha disponert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle disponere
duville/skulle disponere
hanville/skulle disponere
viville/skulle disponere
dereville/skulle disponere
deville/skulle disponere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha disponert
duville/skulle ha disponert
hanville/skulle ha disponert
viville/skulle ha disponert
dereville/skulle ha disponert
deville/skulle ha disponert
Imperative
Affirmative
dudisponer
viLa oss disponere
deredisponer
Negative
duikke disponer! (disponer ikke)
dereikke disponer! (disponer ikke)
Your last searches