Norwegian-Swedish translation of divergerende

Translation of the word divergerende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

divergerende in Swedish

divergerende
matematikk - optikkadjective divergerande
Synonyms for divergerende
Similar words

 
 

More examples
1.Dette vil gi Arbeiderpartiet muligheten til å spille på divergerende prinsipale oppfatninger, og således lede oppmerksomheten bort fra partiets eget ønske om skatteskjerpelse, sa sosialminister Leif Arne Heløe, som var full av beundring for oppfinnsomheten i opposisjonen når det gjelder å blåse opp meningsnyanser på regjeringssiden til sprekkeferdige blå, gule eller grønne ballonger.
2.Han må følge departementets argumentasjon, og divergerende syn blir lett oppfattet som illojalitet.
3.Han oppfattet samarbeidet mellom Statoil og andre norske selskaper som godt, og sa at divergerende interesser i konkrete saker ikke forhindrer samarbeide.
4.Her synes det å være noe divergerende meninger i markedet, og dermed oppstår et stort omsetningsvolum i aksjen med mellom 20 000 og 30 000 aksjer omsatt på Børsen hver dag fra tirsdag til fredag.
5.I debatten som fulgte var det svært divergerende meninger om hva medierevolusjonen hittil har resultert i.
6.I den grad det i Stortinget er divergerende tolkninger av komiteens vurderinger på dette punkt, bør voteringen over Gro Harlem Brundtlands forslag på det ene punkt der utenrikskomiteen ikke var kommet frem til enighet, til en viss grad kunne være retningsgivende.
7.Man vet at det hersker tildels divergerende oppfatninger om såvel lønnsomhet som standardheving.
8.Når jeg sier at denne forestillingen rimeligvis er skapt av dansker i Danmark, og altså slett ikke av nordmenn, da er det de to landenes divergerende Holbergtradisjoner jeg sikter til.
9.Regionale kontaktutvalg og tjenestemannsgrupper forsøker nærmest i febertilstand å redde et divergerende antall kommunale arbeidsplasser, fortrinnsvis før en lovendring gjør det mulig å slå kommunen konkurs.
10.S. nr. 225, fremholdes det at det foreligger divergerende oppfatninger m.h.t. den mest hensiktsmessige forhandlingsstrategi for nedrustning.
11.Spekulasjonene går imidlertid også ut på at den britiske regjering som et kompromiss mellom divergerende britiske interesser i denne saken - samtidig vil åpne døren for eksport til Kontinentet av gass fra britiske Nordsjøfelter, ved å tillate bygging av en rørledning over Kanalen.
12.Til å begynne med har medlemmene sterkt divergerende følelser og synsmåter på disse sakene.
13.Under de politiske samtalene kom det her frem en antydning til uenighet, eller i det minste divergerende oppfatninger, mellom gjesten og statsminister Nakasone og utenriksminister Shintaro Abe.
14.Av en erklæring fra selskapene fremgår det at de hadde divergerende syn på hva en fusjonseller annen for for samarbeidsavtale skulle innebære, men at de regner med å snakke videre om saken.
15.DE fire partier har sterkt divergerende meninger om hva slags lovgivning vi skal ha når det gjelder pornografi.
16.Der det er divergerende meninger skal ikke ett syn fremheves på bekostning av et annet, lyder ett av de målene redaksjonsgruppen har satt seg.
17.Men som sagt, jeg har bestrebet meg på å skaffe frem divergerende meninger.
18.Nationaltheatret er et komplisert hus, fylt til kuppelens rand av divergerende særinteresser, forfektet lunefullt den ene dagen, den andre dagen bombastisk - av mennesker som aldri riktig vet hvilket refreng de skal synge.
19.Nå hersker det imidlertid sterkt divergerende oppfatninger innad i gruppen om hvorvidt man gjør rett i å nedlegge vervet i protest mot de snevre økonomiske rammer eller om man spiller seg selv enda lenger ut over sidelinjen med å frasi seg et ansvar man er blitt tillagt.
20.Når vettuge skribenter som Erik Egeland og Rie Bistrup henter frem superlativene om Fjernsynets julemeny" Fanny og Alexander", er det selvsagt risikabelt å ha divergerende meninger.
21.På en tyskamerikansk konferanse i Dallas i Texas skal forsvarsminister Manfred Wörner og statssekretær i utenriksdepartementet, Jürgen W. Möllemann, ha uttalt seg divergerende om den vesttyske holdningen til SDI.
22.Selv om det innen opposisjonen finnes en rekke divergerende oppfatninger, er den samlet i sin motstand mot Kuomintang.
23.Som det av og til hender i de kretser, var det divergerende oppfatninger av hva" kort" betyr.
24.Så vidt Aftenposten forstår kan det være visse divergerende oppfatninger om konsernerts fremtidige strategi mellom eldre og nye aksjonærgrupper.
Your last searches