Norwegian-Swedish translation of dividert

Translation of the word dividert from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dividert in Swedish

dividert
allmenn? dividerat
Synonyms for dividert
Similar words

 
 

More examples
1.Julefråtsingen til kr. 87,50 dividert på 28 møter gir en" møtegodtgjørelse" på kr. 3,13 pr. møte.
2.Denne pris fremkommer ved å dele kostnadene på energi tilført lokalt installerte varmepumper dividert med den elkraft som kreves for å drive pumpene.
3.Det lave antallet i forhold til de opprinnelige forutsetninger skyldes blant annet at det må tas hensyn til funksjonshemmede barn, særskilte forhold på spebarnsavdelingene og skjønnsmessige betraktninger fordi rene bruttoarealberegninger dividert med antall barn ofte gir et skjevt inntrykk av plassforholdene i den enkelte barnehave.
Your last searches