Norwegian-Swedish translation of effektuere

Translation of the word effektuere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

effektuere in Swedish

effektuere
allmennverb avrätta
More examples
1.Jeg har en viss sympati for synspunktet om at hvis vi skal bruke garantier, må vi også sørge for å effektuere dem.
2.For å kunne effektuere oppdraget, var Kontorservice avhengig av datautskrift fra Oslo trygdekontor over pensjonister med kommunalt boligtilskudd.
3.Hiorth beklager overfor Aftenposten at det tar uforholdsmessig lang tid å effektuere bystyrets pålegg.
4.Hvis det dukker opp flaskehalser i sentralenes kapasitet til å hanskes med nye abonnentnumre, kan det bli vanskelig for teledistriktet å effektuere bestillingene like fort som de kommer inn.
5.Kontorsjef Per Munkerud i Veidirektoratet opplyser til NTB at 48 av landets 140 riksveiferger holder beredskapsvakt om sommeren for å effektuere syketransporter, og Munkerud håper at partene i konflikten vil se positivt på en henstilling om å unnta disse fergene fra streiken slik at beredskapen kan opprettholdes og slik at syketransporter kan gå uhindret.
6.Med nåværende bemanning og under forutsetningen av Oslo trygdekontors fortsatte samarbeidsvilje - vil det være mulig å utbetale forhøyet beløp fra september 84 og effektuere efterbetaling for månedene aprilaugust i oktober 84.
7.Svartdal påpeker at det er et råds oppgave å effektuere pålegg fra departementet.
8.Vi skal effektuere det partiet har bedt oss om, og som har fått velgernes tilslutning.
9.Jeg erkjenner at det ikke er blitt tatt noen skritt fra Regjeringens side til å effektuere det krav som Industriforbundet og de forskjellige industrier er kommet med, men jeg må som et personlig inntrykk få lov til å si at jeg synes planen er nokså omfattende, og at den er preget av en ikke tilstrekkelig begrunnet frykt og panikk.
10.Telemark drukner i godvilje", som en deltager sa," det vi trenger, er sterke krefter som kan samordne og effektuere...
11.Når har lovens håndhever tenkt å effektuere Toll og avgiftsdirektoratets pålegg om inndrivelse av de 14 000 kronene, spurte vi lensmann Danile Engen i Åfjord.
12.Mannogkonebakeriet har noen ekstrahjelper som tar i et tak når det kniper som verst, men har likevel problemer med å effektuere alle ordrene.
13.Men om så er, så besvarer ikke den beslutningen spørsmålet om norske konsulære myndigheter har rett til på fremmed jord å effektuere norske rettsavgjørelser i strid med rettsavgjørelser i det samme land.
14.Mindre fornøyd er han med hensyn til å effektuere permisjoner i sin almindelighet.
15.Nytt er også en cateringpåbyenservice som igangsettes med det første, og på en times forvarsel skal være istand til å effektuere bestillinger.
16.Opposisjonen gikk til stormangrep mot statsministeren efter disse utsagn, som ble oppfattet som forsøk fra Regjeringen på å overse et stortingsflertall, eller i det minste ikke å vise vilje til å effektuere et klart stortingsvedtak.
17.På tiltalebenken sitter hovedstadens kommunalråd for teknisk utbygging, veiutvalgets like tankeløse medlemmer og Oslo veivesen, som uten motforestillinger ser det som sin oppgave å effektuere politikernes beslutninger.
18.Situasjonen medførte at Taxisentralen fikk problemer med å effektuere alle sine forhåndsbestillinger, skjønt alle kunder skal ha fått bil, om enn noe forsinket.
Similar words

 
 

effektuere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) effektuereeffektuerendeeffektuert
Indikative
1. Present
jegeffektuerer
dueffektuerer
haneffektuerer
vieffektuerer
dereeffektuerer
deeffektuerer
8. Perfect
jeghar effektuert
duhar effektuert
hanhar effektuert
vihar effektuert
derehar effektuert
dehar effektuert
2. Imperfect
jegeffektuerte
dueffektuerte
haneffektuerte
vieffektuerte
dereeffektuerte
deeffektuerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde effektuert
duhadde effektuert
hanhadde effektuert
vihadde effektuert
derehadde effektuert
dehadde effektuert
4a. Future
jegvil/skal effektuere
duvil/skal effektuere
hanvil/skal effektuere
vivil/skal effektuere
derevil/skal effektuere
devil/skal effektuere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha effektuert
duvil/skal ha effektuert
hanvil/skal ha effektuert
vivil/skal ha effektuert
derevil/skal ha effektuert
devil/skal ha effektuert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle effektuere
duville/skulle effektuere
hanville/skulle effektuere
viville/skulle effektuere
dereville/skulle effektuere
deville/skulle effektuere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha effektuert
duville/skulle ha effektuert
hanville/skulle ha effektuert
viville/skulle ha effektuert
dereville/skulle ha effektuert
deville/skulle ha effektuert
Imperative
Affirmative
dueffektuer
viLa oss effektuere
dereeffektuer
Negative
duikke effektuer! (effektuer ikke)
dereikke effektuer! (effektuer ikke)
Your last searches