Norwegian-Swedish translation of ekspandere

Translation of the word ekspandere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ekspandere in Swedish

ekspandere
størelseverb expandera
Synonyms for ekspandere
More examples
1.Den" friske" delen av svensk industri, som hovedsakelig består av verkstedindustrien, skal hjelpe oss til å ekspandere Sverige ut av krisen.
2.Det er gledelig at industriministeren går inn for at myndighetene skal bidra med ansvarlig lånekapital til norske bedrifter som vil ekspandere i utlandet, sier admininstrerende direktør Knut Lofstad i Norges Industriforbund.
3.Jeg er opptatt av at selskapet skal ekspandere og være sterkt.
4.Samtidig må vi imidlertid ha tilfredsstillende resultater for å sikre driften, ekspandere videre samt for å sikre utbytte til medlemmene, uttaler han.
5.Selv om flere private kabelselskaper har gjort en fantastisk jobb, har de også levet godt, og har kunnet ekspandere på den utbygging som er finansiert av brukerne, hevder Helga Strømme.
6.Vi er veldig for at ElfasGimsøy skal bli tilført ny kapital og ekspandere, men vi synes at 60 kroner pr. aksje er alt for billig, sier adm. direktør Trond Lykke i I.K. Lykke, den største aksjonæren i Skiensbedriften som vurderer kapitalutvidelse og børsnotering.
7.Vi var nødt å til ekspandere for å kunne ta stadig flere oppdrag, uttaler Per Rønne om hvorfor han har valgt å omdanne sitt selskap.
8.Adm. direktør Ralph Høibakk karakteriserte investeringen som risikofylt på en pressekonferanse onsdag, men han påpekte at markedet for slik datalagring vil ekspandere sterkt kommende år.
9.Arbeiderpartiets nye næringspolitiske holdning karakteriseres av Østen som rørende, men han understreker at blant annet den samferdselspolitikk som føres av Arbeiderpartiet og bystyrets flertall er en viktig årsak til at næringslivet har betenkeligheter med å ekspandere og etablere seg i Oslo.
10.Da skolen for fem år siden flyttet fra Bygdøy til nye lokaler på Rud / Hauger i Bærum, var det en forutsetning at man skulle ekspandere.
11.De måtte respektere et stort kulturforlags egenart, og måtte både tilføre oss kapital og nødvendig kunnskaper på områder hvor vi vurderer å ekspandere, forteller Wiese.
12.Dermed blir det mindre lønnsomt for bankene å ekspandere.
13.Det ville være på samme måte som om man ga elektrisitetsverkene monopol på alle lyspærer overalt i landet, sa Nyheim, som sterkt anbefalte at man åpnet for konkurranse i denne sektor som kommer til å ekspandere enormt i årene fremover.
14.Dette betyr at foretagender kan få anledning til å ekspandere uten å måtte flytte, der tomme og utidsmessige boligrom egner seg bedre til næring.
15.Dette blir da en helt passiv skogskjøtsel, som kan ha både positive og negative trekk i seg, bl.a. vil man nok få partier som er vanskelig å ta seg frem i, og et treslag som gran vil gjerne ekspandere på bekostning av furu og løvtrær.
16.Dette vil gjøre virksomheten sterkt avhengig av markedet, på en slik måte at de ressurssterke tiltakene først og fremst vil overleve tid og ekspandere.
17.Efter 10 år med omstrukturering ønsker vi nå å ekspandere innenfor vekstområder hvor vi har kompetanse.
18.En slik forening vil kunne arrangere visninger mot betaling, og dessuten skape et miljø rundt filminstituttet som det sårt trenger dersom det skal ekspandere til sin rettmessige plass i norsk kulturliv.
19.En undersøkelse i Norsk Film viser at man der nok kunne tenke seg å ekspandere og hjelpe til.
20.For alle som ville se, var det dermed fra begynnelsen klart at markedskreftene ville komme til å virke, at små og idealistiske tiltak ville dø, og at store og ressurssterke tiltak ville overleve og ekspandere.
21.For vårt vedkommende har vi fått beskjed om at vi ikke får lov til å ekspandere.
22.Frigg vil nå, efter å ha fortrengt elevene ved Marienlyst fra feltet syd for skolen, ekspandere videre og legge eksklusivt beslag på enda et av de få gjenværende grøntarealer i Oslo som har stått til fri disposisjon for mange.
23.HarveyJones mente imidlertid at konsernet for fremtiden kom til å ekspandere i markedene hvor efterspørselen er størst, men han antydet ingen massive oppsigelser, hverken ved biritiske eller utenlandske fabrikker.
24.I utgangspunktet er det naturlig for kroppen å ville ekspandere, vie seg ut i sin fulle høyde og bredde.
25.Israel er nå iferd med å inngå en lignende avtale med USA, og direktør Gutt regner med at de bedrifter som allerede er godt etablert på det europeiske marked nå vil ekspandere også til USA.
26.Laker gikk konkurs på et tidspunkt hvor Skytrain hadde 20 prosent av markedet og truet med å ekspandere i Europa.
27.Ledelsen la da opp en strategi hvor man dels skulle møte denne konkurransen, dels skulle ekspandere innen beslektede områder hvor det var lite sannsynlig at lavprisimporten ville komme inn med særlig styrke.
28.Men det forutsetter at vi har et effektivt produksjonsliv, som selv kan ekspandere.
29.Men først vil hun altså ta saken opp med sin tidligere kollega, statsråd Arne Rettedal, som i sin ordførertid var en dyktig talsmann for Stavangers rett til å ekspandere.
30.Når konsernet nå skal ekspandere, kan det skje både ved utvidelse av eksisterende bedrifter og ved kjøp av nye, som kompletterer bildet.
Similar words

 
 

ekspandere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ekspandereekspanderendeekspandert
Indikative
1. Present
jegekspanderer
duekspanderer
hanekspanderer
viekspanderer
dereekspanderer
deekspanderer
8. Perfect
jeghar ekspandert
duhar ekspandert
hanhar ekspandert
vihar ekspandert
derehar ekspandert
dehar ekspandert
2. Imperfect
jegekspanderte
duekspanderte
hanekspanderte
viekspanderte
dereekspanderte
deekspanderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ekspandert
duhadde ekspandert
hanhadde ekspandert
vihadde ekspandert
derehadde ekspandert
dehadde ekspandert
4a. Future
jegvil/skal ekspandere
duvil/skal ekspandere
hanvil/skal ekspandere
vivil/skal ekspandere
derevil/skal ekspandere
devil/skal ekspandere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ekspandert
duvil/skal ha ekspandert
hanvil/skal ha ekspandert
vivil/skal ha ekspandert
derevil/skal ha ekspandert
devil/skal ha ekspandert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ekspandere
duville/skulle ekspandere
hanville/skulle ekspandere
viville/skulle ekspandere
dereville/skulle ekspandere
deville/skulle ekspandere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ekspandert
duville/skulle ha ekspandert
hanville/skulle ha ekspandert
viville/skulle ha ekspandert
dereville/skulle ha ekspandert
deville/skulle ha ekspandert
Imperative
Affirmative
duekspander
viLa oss ekspandere
dereekspander
Negative
duikke ekspander! (ekspander ikke)
dereikke ekspander! (ekspander ikke)
Your last searches