Norwegian-Swedish translation of ektefeller

Translation of the word ektefeller from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ektefeller in Swedish

ektefeller
allmenn? makar
Synonyms for ektefeller
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet, SV og Venstre vil gå lengst i retning av å skattlegge ektefeller som individer, mens Kr.F. ønsker at man mest mulig ser familien som en enhet i skattepolitikken.
2.Gründere" og ektefeller fortalte om sine opplevelser og erfaringer under Industrifondets seminar.
3.Alkoholikerne har mer alkohol i sin bakgrunn, de har oftere alkoholiserte foreldre og ektefeller.
4.Det kan nok virke urimelig, men forskriftene i Lov om folkeregistrering angir klart at begge ektefeller skal være registrert som bosatt i samme kommune, bl.a. av hensyn til beskatning, stemmerett og folketellingsbestemmelsene, forklarer Mortensen.
5.En forutsetning for at begge ektefeller kan ta lønnet arbeide, er i mange tilfeller at det er mulig å kombinere arbeide utenfor hjemmet med omsorgsarbeide og andre nødvendige gjøremål utenfor yrket.
6.Idag forsøker man ihvertfall ikke å skjule fenomenet under andre betegnelser, som nerveproblemer eller vold mellom ektefeller.
7.Mange fordømmer sine barn eller sine ektefeller når plikten tilsier det, uttaler ministeren til siste nummer av tidsskriftet" Lovens oppbygging".
8.Mødre med ektefeller som ikke stiller opp hjemme, synes ofte det er de som kommer til kort, og mange prøver å fremstille ektefellen som mere aktiv enn han er.
9.Så utbredt som alkoholisme er idag, har nok mange ensomme og ulykkelige ektefeller behov for kontakt med AlAnon, sier kvinnene i Oslogruppen, som er i alderen 2273 år.
10.Aftenposten ble med på turen, sammen med ektefeller, barn, foreldre og venner av de unge kreftpasientene.
11.Arbeiderpartiet, SV og Venstre vil gå lengst i retning av å skatte ektefeller som individer, mens Kr.F. på sin side ønsker at man mest mulig ser familien som en enhet i skattepolitikken.
12.Bakgrunnen for bråket er at Fyhn i et innlegg her i Aftenposten lørdag 1. september hevdet at lekkasjer til pressen kunne stamme fra ektefeller og samboere til politifolk.
13.Bakgrunnen for denne uvanlige reaksjon fra foreningens side, er den konflikt som er oppstått ved kammeret efter at Truls Fyhn i et innlegg i Aftenposten hevdet at sakslekkasjer til pressen kunne stamme fra sjekkheftetips gitt av politifolks ektefeller og samboere.
14.Basert på familiens velferd og likestilling mellom ektefeller må de selv kunne velge fordeling av arbeid.
15.Begge ektefeller kan være i arbeide.
16.Behovsprøvingen av studielån til ektefeller hvor den ene er i inntektsgivende arbeide, er blitt for hard.
17.Boken tar utgangspunkt i den såkalte" husmordommen" i 1975, og behandler hus og omsorgsarbeide og sammenblandet økonomi som grunnlag for sameie mellom ektefeller og parter i avtalt samliv.
18.Dagens ektefeller ønsker i stor grad eget arbeide og yrkeskarriere.
19.De mener at ektefeller så langt det er mulig bør behandles som selvstendige individer og går inn for at ektefellene skattlegges hver for seg av sine arbeidsinntekter.
20.Departementet bes vurdere hvilke uheldige følger folkeregistreringsloven kan få for ektefeller - som i Benny Motzfeldts tilfelle.
21.Der gis jo adskillige eksempler på at ektefeller som selv er kommet meget langt opp i årene, i virkeligheten bærer de største omsorgsbyrder.
22.Dersom prøverørsmetoden kunne sees på som et spørsmål om å fullføre befruktning mellom ektefeller, ville det ikke kunne reises avgjørende innvendinger mot metoden, heter det.
23.Dersom ugifte samboere blir generelt likestilt med ektefeller, vil dette også omfatte barnetilleggene.
24.Det enkle faktum at vi nå har langt flere familier enn før hvor begge ektefeller arbeider, har ført til at det er langt større behov idag for å kunne handle på kveldstid og på søndager.
25.Det er derfor nødvendig å minne nygifte par og ektefeller med hjemlov om at de bør vise en spesiell aktpågivenhet når det gjelder familieplanlegning...
26.Det er et ansvar som også gjelder kjentfolks verdighet og deres ektefeller og barn.
27.Det er et faktum at et stort antall ektefeller med barn - særlig de med to eller flere barn - i forbindelse med en slik reform ville måtte øke sin samlede betalte arbeidsinnsats utenfor hjemmet betydelig mer enn mine gjennomsnittstall viser.
28.Det er et problem når venner og ektefeller faller fra, og mange klarer ikke selv å ta kontakt og finne nye venner.
29.Det er f. eks. urimelig å forlange at folk over 60 år eller ektefeller skal flytte langt for å få nytt arbeide, sier Danielsen.
30.Det er kommunene som da vil få ansvaret for dem, og Sosialdepartementet har rådet sosialstyrene til å bruke Folketrygdens minstesatser, som er grunnbeløp, pluss kompensasjons og særtillegg foruten forsørgertillegg til eventuelle barn og ektefeller.
Your last searches