Norwegian-Swedish translation of folketall

Translation of the word folketall from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

folketall in Swedish

folketall
allmenn? befolkningen
Similar words

 
 

More examples
1.Oslos folketall må stige med 70 000 for at kommunen skal kunne få tilstrekkelig skatt.
2.Men et lavt folketall, og kanskje spesielt selve nedgangen, vil skape problemer for lokale bosetninger.
3.Statlige midler skal tildeles kommuner og fylker på bakgrunn av folketall, alderssammensetning og sykelighet, sa han.
4.Stedet der vi skal være, heter Bagamoyo og er valgt fordi det har flere likhetspunkter med Sætre ; det ligger blant annet i samme avstand fra hovedstaden og har omtrent samme folketall.
5.Aksjonskomiteen mener at SL ikke skjønner Nesoddens spesielle situasjon og har også liten forståelse for problemene ved at et distrikt som har et stadig økende folketall, skal få et stadig dårligere rutetilbud.
6.Alle har forståelse for at Kina må begrense sitt folketall.
7.Atlas er et viktig hjelpemiddel i geografiundervisningen, og det viser seg altså at to tredjedeler ikke er a jour, hverken med opplysninger om land eller folketall.
8.Boligbyggingen i forhold til folketall er nær 50 prosent større enn i landet forøvrig.
9.Bydelene vil dermed få valget mellom enten å gi plass til det antall boliger som er forutsatt i boligbyggeprogrammet eller si nei og miste deler av den kommunale service som følger av synkende folketall.
10.Både Lunde og Holla vil hver for seg få et passe folketall, henholdsvis 3 100 og 4 100 innbyggere, med hver sitt naturlige og levedyktige senter, skriver aksjonskomiteen.
11.DET er et vel kjent faktum at Oslo, tross sitt relativt beskjedne folketall, har og har hatt like store eller enda større problemer med trafikken enn hovedsteder som teller det dobbelte eller tidobbelte antall hoder.
12.DET er først i vår tid at Trier har gjenvunnet sitt folketall fra den romerske keiserperiode, for til tross for sin sentrale beliggenhet i Europa ble byen en fattig og søvnig utkant da nye grenser ble trukket gjennom vår verdensdel.
13.Da ville vi ligge omtrent på linje med våre naboland Sverige og Danmark - relatert til folketall.
14.Den omstendighet at det nå fødes langt færre barn enn hva som skal til for å opprettholde vårt folketall, er et samfunnsanliggende som fortjener seriøs overveielse og grundig gjennomtenkning.
15.Dertil kommer et synkende folketall i Oslo, og en markert utflytting fra indre by.
16.Det betyr i så fall at vi i år 2000 vil ha et folketall noe under nivået i 1981 på ca. 4 millioner.
17.Det er ikke oppgitt noe folketall for byen, men man antar at det går to biler på hver saudiaraber i byen - gjestearbeidere ikke medregnet.
18.Det er mulig å stanse nedgangen i Oslos folketall og sikre Oslo kommune et mer stabilt skattegrunnlag.
19.Det er nærliggende å tro at den greske regjering frykter at det høye fødselstall blant den fattige muslimske befolkning i Thrakia kan føre til at tyrkerne i området kommer i flertall dersom emigrasjonen til Tyrkia - som har holdt det muslimske folketall i Thrakia konstant siden 1921 - skulle stoppe opp.
20.Det finnes ikke noe fylke i Norge som ikke har et høyere folketall enn i 1950.
21.Det har fått innvirkning på vesteuropeernes vilje til eget forsvar, mener Frydenlund og fremholder at både når det gjelder folketall og økonomiske ressurser er VestEuropa Sovjet overlegen.
22.Det har vært fremsatt mange forslag om nye avstemningsregler for FN som vil legge større vekt på folketall og økonomisk tyngde såvel som på selvstendighet, slik at verdensorganisasjonen i øket grad vil avspeile virkelighetens verden.
23.Det vil bli et mindre press med hensyn til folketall, ressurser og miljø enn det er nå.
24.Detaljhandelen går tilbake som følge av øket konkurranse med Akershuskjøpmenn, og redusert folketall.
25.Dette er dessverre ikke alltid tilfelle hvis landområdet er under stress, f.eks. p.g.a. voksende folketall som trenger mer mat, og de konsekvenser dette har for forvaltningen av jorden.
26.Dette er en betraktelig økning, men fortsatt er det land som mener at veien til øket makt og prestisje går gjennom øket folketall, sa han.
27.Egentlig er det en skam at VestEuropa med sitt langt større folketall ikke selv kan hamle opp med Sovjet og kommunistblokken med sin svake økonomi.
28.Eksempelvis er 30 prosent av Kuwaits folketall shiamuslimer, for en stor del av iransk herkomst.
29.En beregning gir synkende folketall fra 1998.
30.En stor økning av Bærums folketall vil også komme i konflikt med andre kommuners målsetninger i Osloregionen.
Your last searches