Norwegian-Swedish translation of forkortelse

Translation of the word forkortelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forkortelse in Swedish

forkortelse
allmenn? förkortning
Synonyms for forkortelse
Similar words

 
 

Wiki
For andre betydninger av begrepet: se: forkorting Forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert med en eller flere bokstaver hentet fra ordet eller ordene for at de skal få en kort (og gjerne også hensiktmessig) form. Forkortelser har vært brukt gjennom alle tider. Det går et skille mellom forkortelse og sammentrekning som er hyppig brukt i gamle manuskripter og tidlige trykte bøker hvor bokstaver er utelatt eller bokstavsammensetninger er representert med tilsynelatende vilkårlige symboler.

More examples
1.En drastisk forkortelse av ventetiden kan spare mange menneskeliv og en masse lidelser, sier direktør Jacob Birger Natvig på Rikshospitalet.
2.BAM er den klangfulle forkortelse for BajkalAmurMagistralen, og som navnet antyder strekker den seg grovt sett fra Bajkalsjøen til Amurelven.
3.Benko er en forkortelse av Borregaard Energikontroll og er underlagt Borregaard Engineering, som koordinerer konsernets ingeniørtjenester.
4.Det er ikke uten betydning at systemet kalles Ingsoc, en forkortelse for Engelsk Sosialisme.
5.Dette fordi den arbeidstidsforkortelse som sekstimersdagen innebærer, ikke kan føre til en tilsvarende forkortelse av åpningsttidene.
6.En kraaker er en husokkupant, og Adam er en forkortelse for Amsterdam.
7.Enhver forkortelse er et inngrep i teksten, og gir man en slik tillatelse, er det med tanke på å nå i første omgang størst mulig publikum, slik at interesserte blir oppmerksom på saken og i neste omgang kan skaffe seg teksten i sin helhet.
8.Fagbevegelsen mener at en forkortelse av arbeidstiden kan redusere arbeidsledigheten, som nå ligger på rundt 10 prosent.
9.Hvis konkurrentene nå klarer å bevise at navnt Hart er en forkortelse for Harestua eller noe tilsvarende, øker Jesse Jacksons muligheter.
10.I hovedstaden Bangkok vil det fra 6.10. mars 1985 arrangeres en skandinavisk fagmesse, Scan Tech Expo 85, som er en forkortelse for Scandinavian Technology Exhibition and Conference.
11.I meget sterk forkortelse kunne boken betegnes som et antidarwinistisk manifest.
12.I tillegg til de direkte virkningene av en slik forkortelse kommer også de tap som bedriftene blir påført ved dårligere utnyttelse av produksjonsutstyret o.l., sier han.
13.Kirkens SOS er egentlig en forkortelse for" samtale og sjelesorg".
14.Klotterplanket var et medium, og dette er dermed et innlegg i mediadebatten (en fortrolig, folkelig forkortelse for masse mediadebatten, det er den man tenker på).
15.LO krever samtidig at arbeidstiden fra og med neste år skal forkortes med åtte arbeidsdager i året, mens arbeidsgiverne er villig til å innrømme en forkortelse på tre dager fra 1986.
16.Meglingen om verkstedoverenskomsten fortsatte inatt, uten at det ved midnatt var skjedd noen tilnærming i det vanskelige spørsmål om forkortelse av arbeidstiden.
17.Men spørsmålet om 6timersdag må ikke reduseres til et spørsmål om forkortelse av arbeidstiden alene.
18.Midlene skal forvaltes gjennom AINAC - en forkortelse for Amnesty International Norwegian Action.
19.NOPA er forkortelse for begrepet Norske Populærautorer, en sammenslutning av TONOs forfatterlag og Foreningen Norske Underholdningskomponister.
20.Navnet henspiller på en kjent kvinne fra frigjøringskampen mot de spanske koloniherrene i forrige århundre, men er også en forkortelse for General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership and Action.
21.Når statistikker (1983) fra rasjonaliseringsdirektoratet viser at belastningssykdommene koster oss flere milliarder pr. år, må man spørre seg selv om ikke det på enkelte områder burde skje en forkortelse av arbeidstiden.
22.Radikalerne er de best etablerte -" SV er som kjent forkortelse for slottsvenner".
23.Stortinget legger ikke opp til en forkortelse av vernepliktstiden.
24.Så viste det seg at Janouch ga en generell tillatelse til forkortelse.
25.Tilstanden har et navn, den kalles M.B.D., som er forkortelse for Minimum Brain Dysfunction (minimal eller liten feilfunksjon i hjernen).
26.Under unntakstilstanden står en beruset mann på trikken og spør høylytt sine medpassasjerer om det er riktig at det hersker krig (det var en vanlig forkortelse for den offisielle betegnelse" krigstilstand".
27.Vi gjør også oppmerksom på i ingressen at det er foretatt forkortelse.
28.Yuppies er en svært så moderne forkortelse for" young upwardly mobile professionals".
29.(NASL er forkortelse for North American Soccer League, den nordamerikanske fotballserien.)
30.Av tabellen ser vi at lengst syd i landet er det ganske langsom forkortelse av natten efterhvert som man beveger seg nordover.
Your last searches