Norwegian-Swedish translation of forslumming

Translation of the word forslumming from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forslumming in Swedish

forslumming
allmenn? forslumming
Synonyms for forslumming
Similar words

 
 

More examples
1.Alternativet er fraflytting fra indre by og ytterligere forslumming.
2.BEGGE deler er nødvendig, bl.a. for å stanse forfall og forslumming, men også for å bidra til å bremse, helst stoppe, utflyttingen fra Oslo.
3.Boliggårdene langs Breigaten har dessuten vært ett av flere utfartsteder for diverse delegasjoner når det skal fremvises eksempler på forslumming i Oslo.
4.Den indre forvandling i forholdet mellom dem uttrykkes i en ytre forslumming av scenen.
5.Det skjer en forslumming og rasering av velferdstiltak og nødvendige sosiale hjelpeordninger i en tid med rekordstore statlige inntekter.
6.En slik utvikling kan føre til det hun kaller forslumming av offentlige helsetilbud.
7.Gjærum fastholder imidlertid at Husbankens tilskudd i Oslos byfornyelsesanstrengelser er for små og at det må satses sterkere på byfornyelsen for å forhindre forslumming og sikre Oslofolk boliger av tilfredsstillende standard.
8.Hadde det vært så enkelt at det som er skjedd og skjer, bare er en forslumming av et begrep, ville det være liten grunn til å bringe debatten videre.
9.I gårdeierveldets kjølvann følger dessuten forslumming.
10.Men myten om pressområdet Oslo har fått leve lenge efterat utviklingen var snudd i motsatt retning, sa Foss, som understreket at tendenser til forslumming av indre bykjerne også finnes i andre storbyer i Europa.
11.Selv om de faglige spørsmål som sysselsetting, de offentlige ansattes arbeidssituasjon og medbestemmelsesrett er det som opptar NTLsekretæren mest, så er det barnehaveutbygging og forslumming av indre by som engasjerer Oslopolitikeren spesielt.
12.Støyforeningen understreker at ca. 100 000 mennesker i Oslo utsettes for helsetruende veitrafikkstøy som resulterer i forslumming, utarming av bomiljøene og befolkningsflukt.
13.Vi må ikke komme dithen at Oslo opplever de samme problemer som mange andre hovedsteder i verden : forslumming, ghettoer, store sosiale konflikter og utflytting av de ressurssterke.
14.Jeg er opptatt av å hindre forslumming av sentrum, og ser derfor ikke at det kan være fritt frem for nye varehus.
15.Blir et slikt tilbud etablert i noe omfang, viser all erfaring at det neste som skjer er en forslumming av det offentlige helsevesen.
16.Det er ikke en utvikling vi er vitne til her, men en begynnende forslumming av et boligområde.
17.Det er neppe å male Fanden på veggen om en kaller dette risiko for forslumming av et område som hittil har klart å holde på sine innbyggere og trekke til seg nye, som har vært villig til å betale dyrt for sine boliger.
18.Forslumming av eksisterende boområder.
19.Men ikke desto mindre presenteres leserne for den utvikling som har funnet sted i bakgårder, i gårder med forslumming og den tiltagende tendens i vår tid til flytting inn i loftsleiligheter.
20.Mot økende trafikk og forslumming.
21.Nå er plassen preget av forfall og forslumming, men ved hjelp av 2,4 millioner kroner vil den fremstå i ny prakt i løpet av 1986.
22.Når det skjer, er det lite som kan stoppe en forslumming, særlig fordi de mest politisk aktive flytter sin lojalitet over fra de gamle og blandede kvarterer til den avskjermede og godt planlagte idyll bak Majorstuhuset.
23.Trafikken i Strømsveien har de siste årtier ført til en stadig større forslumming av strøket.
24.Trafikken i Strømsveien og uklare planer for Vålerengområdet har gjennom årtier ført til en stadig større forslumming av bydelen.
Your last searches