Norwegian-Swedish translation of fremholde

Translation of the word fremholde from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fremholde in Swedish

fremholde
allmennverb poängtera
More examples
1.Og man skal heller ikke trekke på smilebåndet når komiteformannen, Reiulf Steen, gjør et snublende forsøk på å forsvare sin partifelle ved å fremholde at det alvorlige ligger i Høyres arrogante avvisning av hans kvinnelige partifelles problemstillinger.
2.Det er grunn til å fremholde at den omfattende bevisførsel som har funnet sted under hovedforhandlingene på en avgjørende måte har tydeliggjort og klarlagt at saksøkeren Azam Sikandar giftet seg med en norsk statsborger for å sikre seg mulighet for opphold i landet.
3.Nå vil man muligens fremholde at departementet har pålagt NTNF å ta hensyn til de mindre bedrifter.
4.Arbeiderpartiets formann og parlamentariske leder, Gro Harlem Brundtland, oppsummerer debatten overfor Aftenposten med å fremholde at Nordisk Råd er direkte misfornøyd med finansministerens innsats.
5.At de to landene er blitt enige om å modernisere den" hete linjen" tas på amerikansk side som et tegn og håp om en gryende opptining av det lenge fastfrosne forholdet mellom landene, selv om man på sovjetisk side har vært påpasselig med å fremholde at det kun er snakk om en teknisk forbedring av forbindelsen.
6.Både Bibelen og Kirkens tjenere forsøker vel så godt de formår å fremholde at pinsen angår det enkelte menneske, at den har en rent praktisk side.
7.Da jeg spurte stabssjefen, admiral Bror Stefenson, om dette, understreket han poenget ved å fremholde at de svenske styrker til neste år vil gjennomføre store manøvrer som omfatter øvelser som forutsetter å møte angrep på Sveriges vestgrense.
8.De ansattes talsmann i denne saken, Sigmund Frøystad, utdypet forleden dette ved å fremholde at Brinck Martinsen ikke i tilstrekkelig grad levde opp til en vedtekt som sier at virksomheten skal innrettes slik at alle omkostninger dekkes og ny kapital kan bygges opp til fortsatt utvikling.
9.Den syriske regjering besvarte Rabins uttalelse med å fremholde at den ikke aktet å innlate seg på noen som helst slags forhandlinger med Israel, hverken direkte eller indirekte.
10.Det er Oslo Høyre som er sist ute med sitt nominasjonsmøte, og det er ingen overdrivelse å fremholde at det er knyttet stor spenning til utfallet.
11.Det er særlig grunn til å fremholde den forebyggende ordenstjeneste og den gjennomgåelse politiet nå foretar i område efter område i våre byer.
12.Det jeg gjorde, i mitt innlegg 16. mars, var å fremholde at det måtte være av interesse å forske og finne ut hvordan en slik form for desinformasjon finner veien inn i media.
13.Det jeg har gjort, er å fremholde at våre Kr. F.velgere, og særlig de som var og er skeptiske til regjeringssamarbeidet, imøteser familiemeldingen med interesse fordi" de ser på den som en prøvesten", for å tale med partiformann Bondevik.
14.Det kan i denne forbindelse være av interesse å nevne at da INBY presenterte prosjektet overfor Bygningsrådet som et" samarbeidsprosjekt med Oslo Sporveier A / S", fant Sporveiene det nødvendig overfor den samme myndighet å påtale det og karakterisere det som misvisende og videre fremholde at paviljongen måtte behandles som et helt separat prosjekt i forhold til stasjonsopplegget.
15.Dr. Konupek svarte riktignok også den 3. august med å fremholde at hans kritikk gikk adskillig dypere enn hva Grepstad ville ha det til.
16.I denne forbindelse er det også grunn til å fremholde at en liberalisering av detaljhandelens åpningstider må stå i rimelig forhold til hva som oppnås av øket tilgjengelighet når det gjelder offentlige og private tjenester.
17.I valget mellom de to øvrige alternativer, er vi tilbøylig til å ville fremholde løsningen med distriktsosialkontorene i og omkring sentrum.
18.Jeg må til slutt fremholde at det er helt misforstått når det hevdes at kommisjonens forslag gjør" boligen til melkeku" eller beskatter selve nødvendigheten av å ha" tak over hodet".
19.Jeg nøler ikke med å fremholde at vi har et godt befalskorps i vårt forsvar og har mannskaper som er fullt på høyde med våre allierte som vi kan sammenligne oss med.
20.LIKE sikkert er det at de tre regjeringspartier vil fremholde samarbeidsalternativet som det eneste realistiske på borgerlig side.
21.Lier forsøker nå å unngå spørsmålet med å sitere fra forarbeidene til loven og fremholde at efterforskeren ikke er nevnt der.
22.Men man kan vel på den annen side fremholde at når galt først er fatt, er det en ganske gunstig bivirkning ved de mottiltak som treffes, at man får utrettet en god del kulturvernarbeide som ellers sannsynligvis hadde måttet utstå.
23.Menneskene der er dessuten lette å komme i snakk med, uredde for å fremholde sine oppfatninger.
24.NOEN vil fremholde at denne frykt er ubegrunnet.
25.Og når du påpeker at dette koster en del, så finner jeg grunn til å fremholde at vi iår har klart å legge opp til samme aktivitetsnivå som ifjor, med et budsjett som ligger omtrent 300 000 kroner lavere.
26.Prior tror på britiskirske forhandlinger til sommeren, og statsminister Margaret Thatcher har gitt sitt besyv med ved å fremholde at letingen efter en løsning som kan passe begge sider, vil fortsette.
27.På denne bakgrunn vil komiteen fremholde at man fra norsk side aktivt medvirker til at NATO kan arbeide seg bort fra en strategi bygget på mulig førstebruk av kjernevåpen, parallelt med at det legges større vekt på det konvensjonelle forsvar.
28.Rødland utdyper dette ved å fremholde at konkurranseutsatte produkter ikke er egnet for produksjon i et høykostland, og at masseproduksjon ikke er noe for et land med mange småsteder som ikke bør bli avhengig av enkelte store hjørnestensbedrifter.
29.SENTERPARTIETS Reidar Due har gitt aktuell foranledning til å minne om dette, ved å fremholde at energi og industrikomiteen neppe, og Stortinget følgelig enda mindre, rekker å behandle meldingen om de ensidige industrikommuner i vårsesjonen.
30.TRONTALEDEBATTEN er opposisjonens gyldne chanse til å fremholde hva som er galt med den politikk som føres, til å fortelle stortingsflertallet, Regjeringen og opinionen hva man konkret vil gjøre anderledes.
Similar words

 
 

fremholde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fremholdefremholdendefremholdet
Indikative
1. Present
jegfremholder
dufremholder
hanfremholder
vifremholder
derefremholder
defremholder
8. Perfect
jeghar fremholdet
duhar fremholdet
hanhar fremholdet
vihar fremholdet
derehar fremholdet
dehar fremholdet
2. Imperfect
jegfremholdet
dufremholdet
hanfremholdet
vifremholdet
derefremholdet
defremholdet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fremholdet
duhadde fremholdet
hanhadde fremholdet
vihadde fremholdet
derehadde fremholdet
dehadde fremholdet
4a. Future
jegvil/skal fremholde
duvil/skal fremholde
hanvil/skal fremholde
vivil/skal fremholde
derevil/skal fremholde
devil/skal fremholde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fremholdet
duvil/skal ha fremholdet
hanvil/skal ha fremholdet
vivil/skal ha fremholdet
derevil/skal ha fremholdet
devil/skal ha fremholdet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fremholde
duville/skulle fremholde
hanville/skulle fremholde
viville/skulle fremholde
dereville/skulle fremholde
deville/skulle fremholde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fremholdet
duville/skulle ha fremholdet
hanville/skulle ha fremholdet
viville/skulle ha fremholdet
dereville/skulle ha fremholdet
deville/skulle ha fremholdet
Imperative
Affirmative
dufremhold
viLa oss fremholde
derefremhold
Negative
duikke fremhold! (fremhold ikke)
dereikke fremhold! (fremhold ikke)
Your last searches