Norwegian-Swedish translation of gradvis

Translation of the word gradvis from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gradvis in Swedish

gradvis
utviklingadjective gradvis
Synonyms for gradvis
Derived terms of gradvis
Similar words

 
 

More examples
1.At reaksjonene dennegang ikke først rettet seg mot den russiske rakettutplasseringen som var begrunnelsen for dobbeltvedtaket i NATO, kan ha den forklaring at den skjedde gradvis og uten offentlighet" er en annen av Børdes hypoteser, som samtidig er selvmotsigende.
2.I løpet av de siste årene har vi vært vitne til en gradvis utarming av de kommunale budsjettene.
3.Men dette er like mye en bok om tenåringenes foreldre, de som gradvis skal gi fra seg sitt ansvar og måtte godta at deres verden efterhvert overtas av de yngre.
4.De demokratiske gruppene som samarbeidet med sandinistene den første tid efter revolusjonen, er gradvis blitt presset ut.
5.De problemer Statens Pensjonskasse har idag, stammer for en stor del fra gjennomføringen av et effektivitetsprogram som ble startet i 1976, da en Arbeiderpartiregjering påbegynte en gradvis nedbygging av personalet.
6.Det ble for mye for fergen, som fikk slagside og gradvis hellet over, opplyser vakthavende lensmannsbetjent Nils Anders Lien på Hitra lensmannskontor.
7.Det er åpenbart at datamaskiner, telekommunikasjoner og utstyr for automatisering av kontoret og den industrielle arbeidsplass gradvis beveger seg mot hverandre, samtidig som anvendelsen av EDB smelter sammen med det trykte ord og mediavirksomhet, som Weadock sier det.
8.Det har derfor ikke vært aktuelt å følge opp med en gradvis overgang med bl.a. en viss økning av den statlige tilskuddsprosenten hvert år, som var på tale for noen år siden.
9.Det vi frykter mest er en" avnasjonalisering" av landet, fortalte Sihanouk, og henviste til en gradvis vietnamisering av det kampucheanske samfunn.
10.Efter at andre land har trukket seg, er det tydelig at Romania er utsatt for sterkt press, og den endelige beslutningen om å sende deltagere ser ut til å svinne gradvis inn for hver dag som går, fremholdt Ueberroth.
11.Filterpatronene i disse vil bli gradvis skiftet ut i løpet av kommende år, opplyser direktør Bryntesen i sin kommentar til artikkelen.
12.Funksjonshemmedes levevilkår forverres gradvis, sa FFOs formann, Lisbeth Myhre.
13.Gjennom hele sin historie har det sionistiske innvandrersamfunnet gradvis styrket sin maktposisjon i forhold til palestinerne.
14.Gradvis lærte jeg mer, gradvis følte jeg at jeg fikk til noe.
15.Hvis det ikke blir gjort noe med ruinene, vil de gradvis rase sammen, sier arkitekt Håkon Christie hos Riksantikvaren til Hamar Arbeiderblad.
16.Hvis forhandlingene om tilbaketrekning av militære styrker fra SydLibanon mislykkes, bør israelske styrker trekke seg gradvis ut av landet.
17.Hvis ikke Nepal får en formell status tilsvarende den et hovedsamarbeidsland idag har, vil vi antagelig satse på en gradvis opptrapping av uhjelpen til landet.
18.I" gamle dager" var det vanlig med en gradvis forverring for schizofrene pasienter.
19.I Forbindelse med at oljevirksomheten er under intern utvikling i Bergen, har det vært naturlig for de lokale ingeniørselskaper å gradvis orientere seg mot dette markedet, heter det i en pressemelding.
20.Iallfall har kommunen gradvis redusert tilskuddet til oss.
21.Innenlandske forhold vil gradvis kunne avløse eksportveksten som hovedkilde til produksjonsvekst i industrien.
22.Jeg tror disse menneskene gradvis vil innse at de ikke kan innføre et ettpartistat umiddelbart.
23.Jeg vil ikke uten videre akseptere dette, bl.a. fordi alt arbeidet i departementet og den personellstyrkelse planen forutsetter, skal gjennomføres gradvis fra kommende høst og utover, presiserer olje og energiminister Kåre Kristiansen.
24.Men Fremskrittspartiet gled bort fra Anders Langes ånd og ble gradvis endret gjennom ungdomskupp.
25.Men nå tar vi sikte på å følge oppfordringen fra kirke og undervisningskomiteen, og fra høsten 1985 vil vi arbeide for gradvis å avvikle behovsprøvingen i forbindelse med botillegget.
26.Nå skal 1.kandidaten i Vestfold gradvis drive en mer og mer aktiv valgkamp og ha nær kontakt med oss i stortingsgruppen.
27.Også Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vil gradvis endre sin holdning overfor oss, mente Fremskrittspartiets formann.
28.Oljetempoutvalget antyder at totalmarkedet for investeringer til norsk sokkel vil ligge rundt 15 milliarder 1982kroner pr. år frem mot år 2000, forutsatt at produksjonen gradvis kommer opp mot 90 millioner tonn oljeekvivalenter i 2010.
29.Overføringen vil skje gradvis, opplyser administrerende direktør i Linjegods A / S, Tore Granerud, til NTB.
30.President Ronald Reagan vil ikke tillate at amerikanske styrker gradvis lar seg engasjere i kamphandlinger i MellomAmerika, forsikrer forsvarsminister Caspar Weinberger.
Your last searches