Norwegian-Swedish translation of henlede

Translation of the word henlede from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

henlede in Swedish

henlede
allmennverb rita
Anagrams of henlede
More examples
1.I den forbindelse finner jeg grunn til å henlede oppmerksomheten på bestemmelsen i paragraf 29 i Lov om Leger, som fastsetter at legen ikke må la hensyn til sparsomhet gå ut over det faglig forsvarlige.
2.Jeg vil særlig henlede oppmerksomheten på de åpne turneringene i tiden 8.16. august, der vi fremdeles kan ta imot deltagere.
3.Vi dro opp i stillaset med vår protest til minne om Hiroshima og for å henlede oppmerksomheten på prøvesprengningene.
4.Den 30. januar vil Den internasjonale lepradag bli markert i de land der spedalskhet er et helseproblem, men også en rekke andre land bruker dagen på forskjellige måter til å henlede oppmerksomheten på at det ennå finnes bortimot 20 millioner spedalske i verden.
5.Den Norske Helsingforskomite vil særlig henlede oppmerksomheten på Helsingforsavtalens artikkel 1, punkt VII.
6.Dessuten må det være lov til å henlede oppmerksomheten på det faktum at maratondistansen fullføres av hundretusener av løpere i alle aldersgrupper i løpet av en sesong.
7.Efter å ha lest R. Gulengs artikkel" Fordømmelsene i Zola Buddsaken" i Aftenposten 18. mai, vil jeg gjerne henlede oppmerksomheten på det faktum at grunnlaget for bestemmelsen om at sydafrikanske idrettsutøvere ikke skal ha anledning til å delta i internasjonale konkurranser, er at sport og idrett skal skape samhold og harmoni mellom folkeslagene, og det ville derfor være paradoksalt hvis et land som praktiserer apartheid skulle få anledning til å delta.
8.Han innrømmet dette, men sa i retten at han gjorde det i et forsøk på å henlede betjentens oppmerksomhet på seg, og derved å ha handlet i rent nødverge.
9.Hensikten er naturligvis gjennom informasjonen å henlede oppmerksomheten på de fohold som forårsaker drukningsulykker, eksempelvis alkoholbruk og uvettig båtkjøring.
10.I anledning av min artikkel 3. februar om Norsk språkråd som" et overflødig organ" prøver Aksel Lydersen i sitt svar 22. februar å henlede oppmerksomheten på" at språkrådet har medvirket til betydelige sprogpolitiske saneringer".
11.I dag og flere mandager fremover i år presenterer Knut Borge og Per Husby" Jazzpanorama" i P1, og vi skal også henlede oppmerksomheten på et interessant TVprogram onsdag klokken 22.50, der fjernsynets Istvan Korda Kovacs presenterer sin landsmann, bassisten Aladar Pege, som i de siste år har oppnådd den internasjonale oppmerksomhet han fortjener.
12.Jeg synes det er viktigere å henlede alle unge kollegers oppmerksomhet på denne stilistiske journalist av nasjonalt og internasjonalt format.
13.Jeg vil ikke unnlate å henlede oppmerksomheten på Lov om yrkesskadetrygd.
14.Jeg ønsker med mitt grunngitte spørsmål å henlede Regjeringens oppmerksomhet på dette, sier Frank Gundersen.
15.La meg da i denne forbindelse henlede oppmerksomheten på forholdene i Stockolmsområdet den gang (198081) man hadde samme diskusjon vedrørende Bromma versus andre alternativer i vårt granneland.
16.Og vi vil dennegang spesielt henlede oppmerksomheten på forskjellige prisbelønninger som skatteobjekt.
17.Utspillet fra sognepresten må sees som et rent personlig bidrag til alkoholdebatten i kommunen, men hans intensjoner er likevel å henlede oppmerksomheten på et reelt samfunnsproblem som også preger en formelt sett" tørrlagt" kommune.
18.Vi ser oss nødt til å henlede oppmerksomheten på enda et innslag fra årets 1. mai. Dette for å antyde at sprog og billedbruken fortsatt varierer noe innen bevegelsen.
19.Vi vil gjerne henlede din oppmerksomhet mot personen Vladimir Albrecht og hans skjebne.
20.Arrangørene har gjort sitt beste for å henlede lokalbefolkningens oppmerksomhet på hva som skal foregå, blant annet med store plakater langs hovedveien fra Duluth.
21.Barnets far, Harald Johnstad, som bor i Chicago, understreker overfor Aftenposten at han i lys av den debatt som er ført om den såkalte Risksaken den senere tid, mener det er riktig å henlede myndighetenes og offentlighetens oppmerksomhet på den skjebne han er blitt til del.
22.De implisserte politikere anmodes på det sterkeste om å vise seriøs vilje og forståelse i denne aktuelle saken, så en på ny kan henlede oppmerksomheten mot Stortingsmelding nr. 83, og ellers de partipolitiske programfestede tiltak for vern og miljøforbedringer, og herunder ivareta de rekreasjons og sosiale aspekter som i denne sammenheng berøres.
23.Den 23. oktober innledet hun en sultestreik for å henlede oppmerksomheten på den vanskelige situasjonen for alle som har omsorg for familiemedlemmer i eget hjem.
24.Den skal visstnok henlede oppmerksomheten på at brevet ennå ikke har utspilt sin rolle og at det å sende en hilsen er en myk verdi å ta vare på.
25.Et møte mellom Dørum og Kristiansen ville dessuten kunne henlede oppmerksomheten på at sentrumsvelgerne synes å ha et reelt valg mellom disse to kandidatene.
26.Fra regjeringspartiene ble det direkte og indirekte rettet kritikk mot den aksjonsuke vesttysk fagbevegelse arrangerer for å henlede oppmerksomheten på arbeidsløsheten.
27.Lars Velsand selv fremholder at han ikke har ønsket å peke på et regjeringssamarbeide med Arbeiderpartiet som noen aktuell mulighet, men å henlede oppmerksomheten på hvilke problemer de tre regjeringspartier kan komme opp i dersom Høyre gir politiske konsesjoner til Fremskrittspartiet.
28.Madonna ønsker selv å henlede oppmerksomheten mot en helt annen film som hun har rolle i, og som får premiére iår.
29.Men det gjør man jo ikke uten at man vil henlede oppmerksomheten på utvilsommme likehetspunkter.
30.Som eksempel på denne type vil vi henlede oppmerksomheten på boken Befolkningsutviklingen, 212 sider forfattet av et offentlig utvalg som konkluderer med at vi her i landet bør bli flere i fremtiden enn vi nå er.
Similar words

 
 

henlede as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) henledehenledendehenledet
Indikative
1. Present
jeghenleder
duhenleder
hanhenleder
vihenleder
derehenleder
dehenleder
8. Perfect
jeghar henledet
duhar henledet
hanhar henledet
vihar henledet
derehar henledet
dehar henledet
2. Imperfect
jeghenledet
duhenledet
hanhenledet
vihenledet
derehenledet
dehenledet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde henledet
duhadde henledet
hanhadde henledet
vihadde henledet
derehadde henledet
dehadde henledet
4a. Future
jegvil/skal henlede
duvil/skal henlede
hanvil/skal henlede
vivil/skal henlede
derevil/skal henlede
devil/skal henlede
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha henledet
duvil/skal ha henledet
hanvil/skal ha henledet
vivil/skal ha henledet
derevil/skal ha henledet
devil/skal ha henledet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle henlede
duville/skulle henlede
hanville/skulle henlede
viville/skulle henlede
dereville/skulle henlede
deville/skulle henlede
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha henledet
duville/skulle ha henledet
hanville/skulle ha henledet
viville/skulle ha henledet
dereville/skulle ha henledet
deville/skulle ha henledet
Imperative
Affirmative
duhenled
viLa oss henlede
derehenled
Negative
duikke henled! (henled ikke)
dereikke henled! (henled ikke)
Your last searches