Norwegian-Swedish translation of i verste fall

Translation of the word i verste fall from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i verste fall in Swedish

i verste fall
allmennother i värsta fall
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom Oslo nå somler med å fatte bindende vedtak, vil det i verste fall gå fire år til neste fordeling av riksveimidler, sier Rognlien.
2.Dessuten har disse apparatene ført til en økning i antall feilmeldinger, og dersom vi får en feilmelding fra en abonnent med slikt utstyr, kan vedkommende i verste fall få stengt telefonen.
3.Hvis ikke tiltak settes inn for å rette på dette, kan vi i verste fall risikere at virksomheten bryter sammen på nøkkelområder innen teknologisk utvikling, sa rektor Kavlie.
4.I verste fall vil vi ikke komme frem til en avgjørelse før langt ut i sluttspillet.
5.Vi kan imidlertid slå fast at Fornebuområdet i verste fall kommer i gruppen" moderat forurenset" og at biltrafikk og fyring trolig er de viktigste kildene.
6.Vi kommer til å vurdere værmeldingene over helgen, og kan i verste fall legge 1500meteren til mandag kveld istedenfor tirsdag formiddag, sier Finn Halvorsen.
7.Av reglene kan nevnes at obstruksjon i verste fall belønnes med diskvalifikasjon.
8.Beboerne i området er også redd for at riving vil innebære at det blir færre boliger, og at det i verste fall blir enda flere kontorer i strøket.
9.Da kan i verste fall en høy egenandel bli belastet henne, og hvis hun tar heldagsjobb i Oslo, får hun ikke fri rettshjelp i det hele tatt.
10.Da må forbedringene komme, eller bedriftene i verste fall stanses, fastslo han.
11.Daljord gjør oppmerksom på at pasientene i verste fall risikerer å vente 34 timer på en akuttpoliklinikk.
12.De ansatte vet at de bare har seg selv å stole på, og bare seg selv å skylde på, i verste fall...
13.De kan i verste fall bli siktet for bedrageri i forbindelse med en aksjeselskapshandel for fire år siden, skriver Stockholmsavisen Dagens Nyheter.
14.De nye reglene vil i verste fall medføre at flyene under slike situasjoner må ta av med en vektreduksjon på 1200 kilo.
15.De to organisasjonene viser til forholdet mellom Norsk Jernverk og Christiania Spigerverk, og til at økt konkurransevridning ved hjelp av statlige støttetiltak i verste fall kan føre til en reell trusel mot 1000 arbeidsplasser i Nydalen.
16.Den ankende parts prosessfullmektig hevdet at disse og betegnelser i denne sammenheng ikke kunne sees som ærekrendende og dermed rammes av straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser, de måtte i verste fall sees på som skjellsord i en opphetet debatt.
17.Den fremgangsmåten Statoil la opp til, innebar i direktoratets øyne en uakseptabel risiko for en utvikling som i verste fall kunne resultere i en gassutblåsning.
18.Departementet er såre klar over at det markedet Solheimsviken eventuelt vil leve videre i allerede er godt mettet, hvilket betyr at et oppdrag til denne bedriften i verste fall kan være ensbetydende med slutten for en konkurrerende bedrift.
19.Derfra førte veier eller jernbaner nordover og - i verste fall - østover.
20.Derimot er det fullt mulig at vi i våre forsøk på å tvinge en ubåt til overflaten må gå til slike ytterligheter når det gjelder våpenbruk at dette i verste fall kan føre til at ubåten blir senket.
21.Dersom herrenes utfor på Bjelasnica i verste fall må utsettes til mandag, krever reglene ytterligere treningsomganger, og dermed faller de olympiske alpinkonkurranser sammen som korthus.
22.Det betyr i verste fall at flere tusen arbeidsplasser går tapt.
23.Det er blitt sagt at selvom amerikanerne skulle greie å ødelegge 95 prosent av fiendens atomvåpen i en krigssituasjon, ville likevel de gjenværende fem prosent av motpartens atomvåpenarsenaler være nok til å bringe død over halvparten av USAs storbybefolkning og i verste fall utløse en klimatisk katastrofe.
24.Det er ingen opplæring i kommunikasjon, og det innebærer at de hørselhemmede ofte får store problemer på sin arbeidsplass, og i verste fall må de slutte for å bli uføretrygdet.
25.Det grelleste eksempel på hva en nyreligiøs, førerstyrt bevegelse i verste fall kan utvikle seg til, er" Folkets tempel", som for noen år siden ble ledet ut i kollektivt selvmord av sin prest og profet mr. Jones.
26.Det kan dreie seg om bøtelegging, sterk reprimande eller i verste fall eksklusjon av N.A.F., sier direktør Lars Chr. Berge i Arbeidsgiverforeningen til Aftenposten.
27.Det kan i verste fall bety konkurser.
28.Det kan i verste fall komme til å koste den livet.
29.Det må ha vært et kjempeløft, og i verste fall kunne det blitt kulturbyråkratiets forvokste selvportrett.
30.Det må være en særdeles rimelig" forsikring" mot ulykker som i verste fall kan medføre trafikkdød eller varige personskader.
Your last searches