Norwegian-Swedish translation of intakt

Translation of the word intakt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

intakt in Swedish

intakt
allmenn? intakt
Synonyms for intakt
Similar words

 
 

More examples
1.Truede dyr i Norge" omtaler relativt få dyrearter, men boken åpner våre øyne for hvor viktig det er å holde artsrikdommen intakt.
2.Fantasien er intakt.
3.I 1962 ble apotekets opprinnelige interiør overført til Farmasihistorisk museum, men selv uten det originale" officin" var Grønland 10 bevaringsverdig i sin helhet - et 125 år gammelt hus som var intakt med hensyn til både eksteriør og funksjon.
4.Pr. dato mener vi at streikeretten bør være intakt.
5.Vi kan beholde vårt økonomiske system intakt, inklusive overføringer og system for inntektsfastsettelse, opprettholde sysselsettingen sånn noenlunde for en tid og ødelegge utgangssituasjonen.
6.1.17,65 i Moskva viser at 1000 meterformen hans er intakt, mens 38,48 på 500 ikke er like overbevisende.
7.Alt som sto intakt igjen var en driftsbygning.
8.Arbeiderbladet har forsonet seg med at trepartiregjeringen rundet sitt første år med samarbeidet intakt.
9.Befaringen viser at riggen er intakt.
10.Blant annet er det funnet i vinflasker, med korken intakt, fra dette tidsrom.
11.Branntårnets gamle varslingsanlegg er fremdeles intakt og tårnet ble brukt til sitt opprinnelige formål helt til i begynnelsen av 1960årene.
12.Bytteforholdet med utlandet er intakt.
13.Båtens opprinnelige innredning og dekksoverbygg er intakt og vil bli montert på plass igjen.
14.Da Håkon 5. døde i 1319, var den norske adel intakt, takket være langvarig fred og Sverreættens suksess.
15.De nye båtbryggene vil bli lagt slik at den eksisterende robanen i Bestumkilen skal holdes intakt.
16.Den mest verdifulle delen av bygningen, kontordelen, ser imidlertid ut til å være intakt.
17.Derfor er" Truede dyr i Norge" så viktig ; boken åpner øynene våre for hvor viktig det er å holde artsrikdommen intakt.
18.Dermed er laget intakt når EMkvalifiseringen mot Skottland, Island, Portugal og Danmark tar til.
19.Dermed er tidligere års underskudd gjenvunnet, slik at aksjekapitalen er intakt.
20.Det er ikke mye, men det er intakt.
21.Det finnes eksempler på kaipåler, som er trukket opp efter 50 års bruk, hvor virket inne i selve pålen var intakt.
22.Det mest naturlige er å begynne tilbaketrekningen av deler av infanteribataljoene NORBATT, mens verkstedkompaniet som betjener hele den multinasjonale UNIFILstyrken bør holdes intakt.
23.Det måtte slå en at nydelsens evne fremdeles var intakt.
24.Det var i Nikitins sykdoms natur at læreevnen og intelligensen i flere år var intakt.
25.Dette hadde også sammenheng med at bedriftene i slutten av 70årene og endog i begynnelsen av dette decenniet opererte med en for stor arbeidsstokk både av sosiale grunner og fordi en ventet på det økonomiske oppsving, og da en ville holde den kvalifiserte arbeidsstokk intakt.
26.Dette systemet er intakt, og det er avgjørende for at det videre arbeide med å stanse utblåsningen skal bli vellykket.
27.Efter flere timers iherdig innsats er telenettet igjen intakt.
28.En av" mødrene" forteller troskyldigst at hun fortsatt har medlemskortet intakt - fem kroner halvåret kostet det å tilbringe frikveldene på klubben.
29.En brukt 4blokk med samme frimerke selges idag for ca. 100 000 kroner, men denne burde, i kraft av sin sjeldenhet og internasjonale ry, nå opp imot halvmillionen, om da markedet fremdeles er noenlunde intakt.
30.En skalle med en relativt intakt hjerne som man antar var 10 000 år gammel, ble funnet tidligere i Warm Mineral Springs, men den gikk i oppløsning før man kunne få preservert den.
Your last searches