Norwegian-Swedish translation of kemner

Translation of the word kemner from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kemner in Swedish

kemner
allmenn? Skatteuppbörd
Similar words

 
 

Wiki
Kemner (av latin camera, (skatt)kammer) er en eldre betegnelse for den kommunale tjenestemann i byene som hadde ansvaret for å innkreve skatter og foreta utbetalinger etter anvisning. I nyere tid brukes betegnelsen også om tilsvarende stilling i herreds- og fylkeskommunene, som kommunekasserer og fylkeskasserer.

More examples
1.Den forrige kemner" holdt" ut i fire måneder.
2.Den glade og robuste Bernt Maartman stammet fra en kjøpmannsslekt i Bergen, men hans far hadde slått seg ned i Flekkefjord, hvor han var kemner.
3.Kemner Roald Natland opplyser at dette ikke er noen ny praksis, men at det kan komme av forskjellige forsendelsesrutiner.
4.Kemner Roald Natland vil ikke anslå hvor mye de enkelte eiendommer vil stige i ligningsverdi.
5.Larvik kommune må igjen ut på markedet efter kemner, skriver ØstlandsPosten.
6.Mannen som smilende putter flere hundrelapper i lommeboken uten å gå veien om kemner og fut, er verre faren.
7.Om nødvendig vil vi kreve en ekstra kontingent fra dem som ikke er i streik, sier Bjørn E. Marcussen som har hatt roret som streikegeneral, mens kemner og formann i lokalavdelingen i Kommuneforundet, Reidar Tjøstheim har deltatt i forhandlinger i Oslo.
8.Videre gikk han inn for gjeldssanering, økede krav overfor Bærum og Akershus, endring av skattesystemet, styrking av kemner og ligningsetat og en aksjonsplan mot skattesnyteri.
9.Den som får igjen mer enn 30 000 kroner må regne med å bli kontrollert en gang ekstra før utsendelse av postgiroblankettene med oppgjøret efter fjorårets ligning, opplyser kemner Roald Natland i Oslo.
10.Desentraliseringen av deler av lønnsforhandlingene i kommunesektoren kan føre til strid om plasseringen av enkelte stillinger i kommunene, mener Norges Kemner og Kommunekassererforbund.
11.Kemner Roald Natland sier til Aftenposten at også de mener tiden er inne for å endre arbeidsrutinene.
12.Kemner Trygve Sandvik i Haugesund fikk ikke medhold av fylkesmannen i Rogaland, Kristian Lønningdal, i en klage på et bystyrevedtak.
13.Kemner og økonomisjef i Sandefjord kommune, Albert S. Ohrem opplyser til Aftenposten at rentene i mellomtiden løper med 15 prosent pr. år.
14.Norges Kemner og Kassererforbund reagerte særlig sterkt på at man i rundskrivet nærmest la opp til å utradere kemner og kommunekassererkontoret som etat.
15.Nøyaktig en uke senere sitter kemner og stortingsmann Celius i sin havestue og får nederlagets våte klut festet turbanaktig rundt hodet av Lavinia.
Your last searches