Norwegian-Swedish translation of kollegium

Translation of the word kollegium from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kollegium in Swedish

kollegium
politikknoun kollegium
Similar words

 
 

Wiki
Et kollegium er en samling av personer som i fellesskap styrer noe eller samarbeider om noe. Et medlem i et kollegium kalles kollega. Et eksempel er akademisk kollegium, som i egentlig forstand er en lærerforsamling ved et akademi, høyskole eller universitet.

More examples
1.Han / hun skal tross alt lede et kollegium, ikke fungere som diktator.
2.Som regel er det en enstemmig innstilling fra et kollegium, sier ekspedisjonssjefen.
3.Borchs Kollegium.
4.Der har hun gjort en rekke fine ting sammen med et godt sveiset kollegium og i en atmosfære som kjennetegner dette teatret.
5.Det akademiske kollegium har vedtatt at alle rekrutteringsstillinger skal utgjøre en gruppe som får betegnelsen universitetsstipendiater.
6.Det akademiske kollegium og universitetets rektor har ansvaret for å få en god balanse mellom de enkelte enhetene og sentralinstansen i et samarbeide som skal fremme hele universitetets formål.
7.Det juridiske fakultet i Oslo er sprengt og lukning er anbefalt av Det akademiske kollegium.
8.Det settes også et spørmålstegn ved hensikten med et kollegium ved Norges veterinærhøgskole når Landbruksdepartementet overhodet ikke har tatt hensyn til kollegiets mening i denne sak.
9.Det støttes av et ad hocutvalg under Det akademiske kollegium, som foreslår kjøp av utstyr til tre millioner kroner.
10.Efterhvert har Høyesterett fått preg av kollegium, og anonymitet har fulgt.
11.Ellers fremhever Sundby at veterinærhøgskolens kollegium var delt - hele 12 personer stemte på den personen som ble foretrukket av departementet.
12.En Gallupundersøkelse som ble offentliggjort i Berlingske Tidende sist søndag, gir Schlüter og hans kollegium en oppmuntrende bekreftelse på akkurat dette.
13.Finansminister KjellOlof Feldt regnes for å være en av Palmeregjeringens virkelig tunge og selvstendige statsråder i et kollegium som domineres av relativt profil og farveløse fagministre.
14.For Regjeringen som helhet spørs det om man er villig til å stå frem som et kollegium med indre splid og løftebrudd, eller om den makter å legge frem et skikkelig handlingsprogram.
15.Hva mener Det akademiske kollegium ?
16.I en skole kunne rektor dele ansvaret med et kollegium og eventuelt tilkalle en representant for foreldrene.
17.I søylehallen vil Det akademiske kollegium ta plass, likeså Studenterorkestret og Den norske Studentersangforening.
18.Interessant var også intervjuet med Rolf Jørgen Fuglesang, kulturminister i Vidkun Quislings kollegium.
19.Jørn Sandnes regner med kollegiemøte med det første, og at man der vil gjennomgå mandatet og så efterhvert vil finne frem til de gode samarbeidsformer for Det akademiske kollegium ved Universitetet i Trondheim.
20.Kavlie ble i mai valgt til høyskolerektor ved NTH for samme periode og er dermed medlem av universitetets kollegium.
21.Men like viktig er det at Regjeringen som kollegium kan markere en fast kurs i alle politiske hovedspørsmål.
22.Mens Andropov styrte i navnet, må mange beslutninger og vedtak ha vært fattet av et kollegium, en virkelig kollektiv ledelse som er blitt så fremhevet i sovjetiske ideologiske skrifter.
23.Og Borchs kollegium ?
24.President Francois Mitterrand gav tirsdag kveld Fabius i oppdrag å danne ny regjering til erstatning for veteranen Pierre Mauroy og hans kollegium.
25.Presidentens efterfølger, som skal overta i mars neste år, skal velges av et kollegium som kontrolleres av regjeringspartiet, det sosialdemokratiske PDS.
26.Sentralisering av makt til folkevalgte rådmenn og et kollegium av heltidspolitikere må ikke gjennomføres uten en samtidig desentralisering.
27.Strategigruppen skal sørge for råd og forslag til det akademiske kollegium der beslutningene tas.
28.Utbyggingssekretariatet og interimsstyrets funksjoner er nå avsluttet, og et kollegium på 17 medlemmer avløser interimsstyret.
29.Vedtaket ble fattet av Universitetets akademiske kollegium for en uke siden.
30.Veterinærhøgskolens kollegium med 42 stemmer - hadde 12 stemmer for Grønstøl og 30 for den ene av sine egne ansatte.
Your last searches