Norwegian-Swedish translation of kompleksitet

Translation of the word kompleksitet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kompleksitet in Swedish

kompleksitet
allmenn? Komplexitet
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er noe man prøver å gjennomføre i norsk skole idag, og det er efter vår mening stadig viktigere sett i relasjon til vårt moderne samfunns stigende kompleksitet.
2.ENHVER som har gjort seg tanker om skattelovgivningens omfang og kompleksitet, vil ganske sikkert forstå at det ville være høyst ansvarsløst om de politiske myndigheter skulle presse frem et opplegg i hui og hast før neste års stortingsvalg.
3.Efterhvert som samfunnet øker i kompleksitet, endres de eksistensielle problemer som det er shamanens oppgave å betjene.
4.Her, i bare to håndfuller av levende vev, finner vi en ordnet kompleksitet som er tilstrekkelig til å omfatte og bevare et helt livs rikeste menneskelige erfaringer.
5.Prosjektet, som har pågått i 2 1 / 2 år, har stor kompleksitet.
6.Psykiatriens kompleksitet tilsier at man ikke aksepterer total fordømmelse eller frikjennelse - av dens etikk og virksomhet kun basert på slike ensidige informasjoner.
7.På den annen side er det klart at den forsvarsmodell oberst Hald skisserer vil sette sterke begrensninger i våpens kompleksitet.
8.Selv om en forfatter er fullt klar over problemenes kompleksitet, er det fristende å gi en enklest mulig fremstilling av visse hovedtrekk, så den kan bli både spennende og lettfattelig.
9.Utvendig kompleksitet er ofte omvendt proporsjonal med indre mening.
10.Fra å være den helt dominerende makt i tiden like efter krigen, møter USA nå sine problemer i verden gjennom sovjetisk fiendtlighet, kinesisk kompleksitet og alliert uenighet i en verden hvor makten blir stadig mer spredt.
11.Den gir ikke uttrykk for forskningens store kompleksitet, for dens tvil og ofte store mangel på kunnskaper.
12.Fadesen skyldes skattereglenes kompleksitet.
13.For han hadde dei fleste fenomen kompleksitet eller dobbeltkarakter.
14.Mangfold og kompleksitet - både i alder, kjønn og generasjon med nære, stabile forhold.
15.Men hans enkelhet tar til gjengjeld opp i seg selv all verdens kompleksitet.
16.På grunn av en rekke uklarheter og sakens kompleksitet er den ennå ikke fremmet til ordinær behandling i folkevalgte organer.
17.Samlet kan kommisjonens forslag medføre en øket kompleksitet i skattelovgivningen.
Your last searches