Norwegian-Swedish translation of kompromiss

Translation of the word kompromiss from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kompromiss in Swedish

kompromiss
allmennnoun kompromiss
Synonyms for kompromiss
Derived terms of kompromiss
Similar words

 
 

Wiki
Et kompromiss er resultat av forhandlinger der ingen parter får det 100 % som de vil, men alle får noe. I politikken er kompromisset den vanligste form for fellesbeslutninger, enten en snakker om tre partier i regjeringsforhandlinger eller stortingsvedtak. Pruting er en vanlig form for handel i mange land.

More examples
1.Det er bra at Regjeringen til slutt greide å komme fram til et kompromiss i saken, men underveis er det blitt sjonglert med både nasjonale interesser og Statoils posisjon på en høyst utilbørlig måte".
2.Ganske uventet har Arbeiderpartiet brutt det brede sikkerhetspolitiske kompromiss som partiene inngikk i vår".
3.De retningslinjer som finansministrene i Norden idag har presentert for Nordisk Råd, er ikke noe kompromiss mellom vidtrekkende forslag fra sosialdemokratene i Sverige og en mindre samarbeidsvillig regjering i Norge.
4.Det er vanskelig å tenke seg et kompromiss mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene som ikke fullstendig vil utvanne den filosofi som ligger bak vår skattepolitikk, fremholdt den avtroppende Unge Høyreformannen.
5.Det kan ikke herske tvil om kirke og undervisningskomiteens syn, Komiteens forslag kom inn som en del av et større kompromiss for å sikre enstemmighet om kirkemøtets sammensetning og funksjon, påpeker Lunde.
6.Det synes som om partene er kommet frem til et fornuftig kompromiss hva prisen for Industrifondets aksjer angår.
7.Dette er å betrakte som et forslag til kompromiss, sier han.
8.For å gå rett på sak, Steen, er innholdet i notatet til Københavnkonferansen i tråd med det brede kompromiss mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene i innstillingen til Regjeringens nedrustningsmelding ?
9.Høyre har måttet inngå kompromiss med halvsosialistene i Kristelig Folkeparti og Senterparti for å få til andeler på en prosent, sa Marcussen.
10.Høyre kan vanskelig bli med på noe skattepolitisk kompromiss med Arbeiderpartiet.
11.Jeg har ingen betenkelighetermed å gå med på et slikt kompromiss.
12.Jeg vil betegne avtalen som et godt kompromiss, sier informasjonssjef John Sakseide ved BMV.
13.Men er det reelt grunnlag for et bredt skattepolitisk kompromiss ?
14.Resultatet ble et kompromiss på EFbestemmelsene, og jeg mener dette er noe vi i første omgang må være fornøyd med, sier Fretheim.
15.Selv om vi i første rekke vil selge systemet for eftermontering i eldre biler, er det efter vår mening klart at systemet kan representere et kompromiss i den opphetede debatten som pågår om katalysatorer og avgassrensing i Europa, mener Behnke.
16.Utfra Deres tolkning av det brede kompromiss i Stortinget, vil det innenfor den fastsatte ramme være mulig for Arbeiderpartiets representanter å slutte seg til det danske søsterpartiets nei til atomvåpen i freds, krise og krigstid ?
17.Vi i Naturvernforbundet var forberedt på et eller annet kompromiss mellom utbyggings og miljøverninteressene i form av en moderat utbygging av Dokka og vern av Etna.
18.Vi klarte å komme frem til et kompromiss og har vist at det går an å samarbeide.
19.Vi kommer frem til et kompromiss der begge interesser kan ivaretas.
20.Vi må unngå prestisje og være villig til kompromiss.
21.Vi ser gjerne at politikerne klarer å komme frem til et kompromiss, et slikt er vi villige til å godta.
22.Vi ser også den endelige avtalen som et godt kompromiss, og slik forhandlingene utviklet seg må vi også si oss fornøyd med avtalen.
23.Vil Regjeringen ta initiativ til et" inntektspolitisk kompromiss" ved oppgjøret til våren ?
24.10årige kontrakter ville langt på vei innebære en" privatisering" av jorden, ble det den gang sagt, derfor havnet man på et kompromiss med trefem år.
25.12 personer er siktet, og valget av sakkyndige var et kompromiss mellom politiets og de siktedes forslag.
26.14dagers grensen er et kompromiss, men andre medlemmer av komiteen mener eksperimenter ikke kan godtas under noen omstendighet.
27.AUFformannen frustrert over det sikkerhetspolitiske kompromiss som Arbeiderpartiet har vært med på.
28.Aftenposten har lest denne og kan fastslå at programforslaget i all hovedsak følger opp det sikkerhetspolitiske kompromiss som ble inngått i Stortinget ivår mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene.
29.All denne ordbruk tjener først og fremst til å understreke at det fortsatt ikke kan finnes grunnlag for noe kompromiss mellom de to partene i de viktigste av de spørsmål som den felles komiteen er nedsatt for å behandle.
30.Alle tre partier har gitt og tatt for å få istand dette kompromiss, men det understrekes overfor Aftenposten at komitebemerkningen ligger innenfor rammen av NATOs dobbeltvedtak.
Your last searches