Norwegian-Swedish translation of kriminalitet

Translation of the word kriminalitet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kriminalitet in Swedish

kriminalitet
rettsvitenskapnoun kriminalitet
Synonyms for kriminalitet
Derived terms of kriminalitet
Similar words

 
 

Wiki
Kriminalitet er en betegnelse på handlinger som er straffbare i henhold til straffelovgivningen eller andre etablerte sosiale normer. I visse sammenhenger omtales kun de mer alvorlige straffelovbruddene, «forbrytelsene», som kriminalitet. I noen definisjoner av kriminalitet, er det ikke bare nødvendig at en handling rammes av en straffeparagraf men at den også blir formelt sanksjonert, for å kunne kalles kriminalitet.

More examples
1.Chemical Rubi" kan ha blitt et offer for regimets offensiv mot kriminalitet.
2.Forutsetningen for de fullmakter politiet i denne forbindelse (profesjonell kriminalitet) har fått, er fra såvel lovgiver som domstol at de som har ansvaret for efterforskningen er seg dette ansvar bevisst, og ikke trår feil når de beveger seg i hva vi kan kalle det straffeprosessuelle grenseland".
3.Ut fra det vi idag vet om sammenhengen mellom barns og ungdoms oppvekstmiljø og deres senere" karriere" skal det ikke mye fantasi til for å se en fremtid der dagens situasjon både innen helse og sosialsektoren og når det gjelder kriminalitet nok kan bli sett på som" gode, gamle dager.
4.Arbeidstreningen er et tilbud til unge mellem 16 og 30 år som har problemer med kriminalitet, rusmidler eller har psykiske vanskeligheter.
5.Christiania er bygd på anarki og kriminalitet efter en ulovlig okkupasjon, sa Agnete Laustsen fra Det konservative folkepartiet under debatten i den danske nasjonalforsamlingen igår.
6.Da vil jeg få henvise til partiets egen programpost om kriminalitet, hvor det bl.a. heter at når en person har sonet for hva han eller hun har gjort, er saken opp og avgjort, sier Peterson som mener partiledelsen ikke kan forlange ny nominasjon.
7.Den økningen av kriminalitet mange fryktet skulle komme efter at en rekke fanger slapp ut for tidlig, fant ikke sted.
8.Det er den relativt kompliserte og omfattende efterforskning i narkotikasaker og saker som dreier seg om økonomisk kriminalitet, som har aktualisert omorganiseringen av efterforskningen, sier Fyhn.
9.Det er misforstått hvis noen tror at skattesaker er det samme som økonomisk kriminalitet.
10.Er det mye kriminalitet i Hastings ?
11.Fengsel er ingen beskyttelse mot kriminalitet, ut over selve innesperringen, hverken i dag eller i årene fremover, mente Haugestad, og mente straffelovkommisjonen hadde gitt for svake signaler om bruk av mindre fengselsstraff i sin innstilling.
12.For hver innsatt vi får ut av rusmiddelbruk og kriminalitet, får vi også et tryggere samfunn.
13.Jeg liker spenning, men jeg liker ikke kriminalitet !
14.Kriminalmeldingen sier klart at den beste forebyggelse av kriminalitet er oppklaring av saker, sier formannen i Lensmannsetatens Landslag, Wilmar Langeland.
15.Mitt inntrykk er at de tre tiltalte i Oddasaken har vist en vedvarende kriminalitet - og det er ikke første tilfelle hvor slik kriminalitet ender i ran og drap når ikke bremseklossene er satt på i tide.
16.Spania har den laveste kriminalitet i VestEuropa, og bruk av milde narkotiske stoffer er tillatt hos oss, som i alle andre vesteuropeiske land, sier sosialistenes Fernando Moran (som også er utenriksminister).
17.Utviklingen på Slemmestad er meget betenkelig når det gjelder kriminalitet og ungdomsproblemer, sier lensmannsførstebetjent Roy Larsen til Fremtiden.
18.Vi forutså at redusert patruljering og overvåkning ville føre til økt kriminalitet.
19.Vi kan ikke se bort fra, selv om vi bor i et velferdssamfunn, at vi også har problemer som dreier seg om kriminalitet, narkotika og alkohol blant de unge.
20.Vi vet at mange ungdommer som senere blir narkotikamisbrukere, først kommer bort i kriminalitet.
21.Vi vil ikke anmelde kriminalitet vi kommer borti når vi skal kartlegge såkalte" horekunder", selv ikke misbruk av mindreårige, sier førsteamanuensis Cecilie Høigård, leder av et forskningsprosjekt.
22.60 prosent av voldstilfellene skjer under fyll, og kriminalitet.
23.Alle vet - eller burde vite - at organisert kriminalitet andre steder i verden har sikret seg solid ankerfeste i samfunnet gjennom ulovlig omsetning av alkohol, som gauking, hjemmebrenning eller smugling.
24.Allikevel kan det vel tenkes at publikum selv kunne vise en enda mer aktiv holdning overfor kriminalitet, f. eks. ved å gripe inn overfor mobbing, ta bryet med å varsle politiet når det er nødvendig, ta seg av forulempede medmennesker, kort sagt føle sterkere ansvar.
25.Altså i tilfeller av kriminalitet der samfunnet må reagere med alvor og bestemthet, men hvor reaksjonen ikke nødvendigvis og utelukkende behøver å være innesperring.
26.At bonden hadde med seg pistol, kan vel tyde på at han var innstilt på å" prøve livet", og at han kjente til at den som besøkte Vaterlands" restrasjoner", også måtte være forberedt på å bli utsatt for kriminalitet.
27.Av de 59 klientene har 28 falt tilbake til ny kriminalitet.
28.Bakke var som polititjenestemann satt til å bekjempe kriminalitet - og særlig grove forbrytelser som væpnet ran.
29.Bare på ytterst få områder er det blitt plass til nye stillinger, f. eks. til arbeisformidlingen, skattekontroll og i forbindelse med kampen mot økonomisk kriminalitet.
30.Bekjempelse av kriminalitet er imidlertid ikke bare et spørsmål om flest mulig politifolk, eller taktikk og teknikk alene.
Your last searches