Norwegian-Swedish translation of krom

Translation of the word krom from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krom in Swedish

krom
kjeminoun krom
  allmennverb kroma
Derived terms of krom
Similar words

 
 

Wiki
Krom er et grunnstoff med kjemisk symbol Cr og atomnummer 24.

More examples
1.(KROM).
2.Det er hele 90 innsatte som har meldt seg inn i KROM.
3.Hvilke saker er det de innsatte vil fremme gjennom KROM ?
4.Jeg håper jeg ikke blir misforstått med mine uttalelser om fangene på Ila, sier Per Berntsen, som selv er innsatt på anstalten og som arbeider for å organisere fangene i Norsk forening for kriminalreform (KROM).
5.Svart, hvitt, grått og rødt, krom og speil slik er interiøret i byens nyeste cafe som åpnet sist torsdag.
6.Vi arbeider oss vekk fra den situasjonen som KROM mener skal granskes, og vi mener det er uhensiktsmessig å granske en situasjon som skal forandres, sier statssekretær Husebø.
7.90 av ialt ca. 120 innsatte ved Ila sikringsanstalt og landsfengsel i Oslo har organisert seg i Norsk forening for kriminalreform (KROM).
8.Bedriften oppfyller i dag med god margin hovedkravene i utslippstillatelsen, men det er konstatert overskridelser når det gjelder slam og tungmetallene krom og vanadium.
9.De Ilainnsatte medlemmene i KROM har imidlertid ikke tenkt å gi seg efter medlemsvervingen i sitt eget fengsel.
10.Det er på denne bakgrunn helt utilfredsstillende når fengselsvesenet forenkler saken og legger hele ansvaret på fangene, konstaterer KROM i en uttalelse.
11.Det er viktig å forstå at slike hendelser springer ut av selve fengselssystemet, fremholder KROM.
12.Det fjerde punkt KROM mener utvalget må legge til grunn, er at fangenes livs kvalitet må bedres.
13.Dette må også sees i sammenheng med at fangen overfor meg har gitt klart uttrykk for at KROM nå er i ferd med å arbeide med tanke på å skape uro blant de innsatte på Ullersmo.
14.Efter henstilling fra organisasjonen KROM ble Per Busk i november ifjor undersøkt av lege Reidar Larssen, spesialist i psykiatri.
15.En av de innsatte, Per Berntsen, sier til Aftenposten at de innsatte aktivt vil forsøke å få KROM ut av" dvalen" foreningen har ligget i den senere tid.
16.En talsmann for de innsatte sier til Aftenposten at de vil arbeide aktivt for få KROM ut av den dvale foreningen har ligget i den senere tid.
17.Et av dem er krom metall, som brukes i jetmotorer.
18.Et sekels knitring fra tusen branner ligger liksom i luften, en slags varme, det er likesom iltre glefs fra flammetunger er lagret i skinnende rød lakk, i messing og krom og nikkel som er sotet av igjen og igjen.
19.Fisk er en viktig kilde for selen, og melk og melkeprodukter tilfører mye magnesium, sink og krom, melder NTB.
20.For det annet mener KROM at det bør anlegges en rettighetsmodell for utvalgets arbeide.
21.Foreningen vil samarbeide med Norsk forening for kriminalreform (KROM), som har tatt initiativ til nydannelsen, og med De straffedes organisasjon i Norge (SON).
22.Først når disse rapporter foreligger, vil den politiske ledelse i departementet ta stilling til om man skal efterkomme kravet fra KROM og oppnevne en granskningskommisjon.
23.Herefter ønsker vi å jobbe seriøst med kriminalpolitiske saker som angår medlemmene, sier Per Berntsen, som er styremedlem i KROM, og en av initiativtagerne til medlemsvervingen blant de innsatte på Ila.
24.Hovedårsaken til denne masseinnmeldelsen er at de innsatte ønsker å markere at det er KROM som i fremtiden skal tale deres sak.
25.Hun er med i KROM, og du vil sikkert høre mer fra dem.
26.I jakten på forbrytere har myndighetene tatt i bruk metoder som gjør at rettssikkerheten går med i dragsuget, mente flere på konferansen, som går i regi av Norsk forening for kriminalreform (KROM).
27.Ialt 90 av de vel 120 innsatte i Ila sikringsanstalt har meldt seg inn i KROM (Norsk Forening for Kriminalreform).
28.Impregneringsvæske inneholder oksyder av kobber, krom og arsen.
29.KROM (Norsk Forening for Kriminalreform) har krevet at Justisdepartementet oppnevner en uavhengig kommisjon som skal undersøke bakgrunnen for fangeopprøret i Oslo kretsfengsel fredag kveld.
30.KROM mener at disse følger enten må erkjennes som de tilleggsstraffer de i realiteten er og derfor innarbeides i lovgivningen, eller det må gjennom lovfestede rettigheter forhindres at inngrepene skjer.
Your last searches