Norwegian-Swedish translation of kvikksølv

Translation of the word kvikksølv from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvikksølv in Swedish

kvikksølv
metallernoun kvicksilver
Derived terms of kvikksølv
Similar words

 
 

Wiki
Kvikksølv er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Hg og atomnummer 80.

More examples
1.Før ble kvikksølv mye brukt til å behandle såkorn med, og store mengder DDT ble brukt i landbruket.
2.Alle rikets floder, den gule flod og Yangtse ble reprodusert i kvikksølv og ved en eller annen mekanisk innretning fikk man dem til å strømme ut i et miniatyrhav.
3.Avdelingslege Geir SteneLarsen på Ullevål sykehus opplyser at kvikksølv er et stoff som selv i svært små mengder kan gi alvorlig forgiftning.
4.Avfallet består av kvikksølv, bly, kadmium, sink, jarositt, og kobber.
5.Bl.a. spillolje, plantevernmidler, kvikksølv, løsningsmidler, maling og kadmiumbatterier skal nå leveres til godkjente mottagningsplasser eller behandlingsanlegg.
6.Både kalkslammet, som er brukt i landbruket i korndyrking, og kompostslammet inneholder tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly.
7.De alvorligste trusler mot norske fugler er kvikksølv og DDT.
8.De nordiske landene har stort sett stått samlet, og har blant annet gått inn for strenge restriksjoner på utslipp av kvikksølv og kadmium.
9.Dessuten kjente datidens leger vel til denne type forgiftning da kvikksølv ofte ble brukt ved behandling av syfilis.
10.Det er nå tredje gang på vel et år at det er funnet kvikksølv på nøyaktig det samme stedet.
11.Det inneholder også ca. 2900 tonn zink, 2200 tonn bly, 300 tonn kobber, 70 tonn kadmium og 3 tonn kvikksølv.
12.En undersøkelse som er foretatt av sei og flyndre som er fanget på forskjellige steder i Sørfjorden, viser at kvikksølvinnholdet i sei er beskjedent og innenfor den maksimumsgrensen på 0,3 milligram kvikksølv pr. kilo fiskemuskel pr. uke som Verdens Helseorganisasjon anbefaler.
13.For industriens utslipp i elvene - dette er Nordsjøens hovedproblem ble det fastsatt nye og lavere grenseverdier for kvikksølv og kadmium.
14.Jeg skal heller ikke trette leserne med de kvikksølv og kadmiumutslipp man får fra avfallsforbrenning, som man ikke får fra oljefyring.
15.Kadmium er et tungmetall i samme gruppe som kvikksølv og bly, og det absorberes lett av blåskjell og østers.
16.Konferansen godkjente imidlertid ingen av anbefalingene om enhetlige standarder for tillatt mengde kvikksølv i sjødyr og mikrobeforurensning i badevann og vekstområder for skalldyr, som en gruppe eksperter fra middelhavslandene har utarbeidet i samarbeide med UNEP og Verdens helseorganisasjon (WHO).
17.Konsentrasjonen av kvikksølv i skalldyr er noe mindre alarmerende enn først antatt, men representerer like fullt en helsefare for utsatte befolkningsgrupper som gravide kvinner og innbyggere i fiskesamfunn.
18.Kvikksølv, et giftig metall som brukes i de fleste batterier, begynner nå å sive ut i jordsmonnet ved flere søppelplasser.
19.Kvikksølv har den egenskap at det trekker seg inn i hjernen og lagres der.
20.NIVAs rapport viser at for enkelte metaller, som sink, er konsentrasjonen høyere enn normalt, mens det for kvikksølv og kadmium ikke er registrert ekstremt høye verdier.
21.Omkring et kvart kilo kvikksølv ble før helgen funnet på en parkeringsplass i Statsråd Mathiesens vei på Brobekk i Oslo.
22.Sørfjorden har gjennom lang tid mottatt store mengder tungmetaller (kadmium, bly, sink og kvikksølv) fra Norzink A / S i Odda.
23.Sørfjorden var for noen år tilbake sterkt forurenset av kvikksølv.
24.Tusenvis av tonn med bly, kvikksølv, kadmium og andre stoffer dumpes i Nordsjøen hvert år.
25.Ved rensetiltak er riktignok utslippene av kvikksølv redusert, men tilførslene av tungmetaller er fortsatt store.
26.Det er svært vanskelig å behandle pasienter som er forgiftet med kvikksølv fra amalgam, sier Lindvall.
27.Jeg vil ikke engang si det så sterkt som" en viss chanse", sier Hensten Pettersen, som mener at kanskje et fåtall personer er allergiske mot kvikksølv.
28.Kroppen kan ikke omdanne metallisk kvikksølv til metylkvikksølv, sier Hensten Pettersen.
29.Kvikksølv er forøvrig ikke kjent som et kreftfremkallende stoff.
30.Med få unntak er det riktig at det er mindre kvikksølv i norsk ferskvannsfisk enn i svensk.
Your last searches