Norwegian-Swedish translation of marxisme

Translation of the word marxisme from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

marxisme in Swedish

marxisme
filosofinoun marxism
Similar words

 
 

Wiki
Marxisme er en betegnelse for en rekke politiske og filosofiske teorier utarbeidet av de tyske filosofene Karl Marx (1818-1883) og Friedrich Engels, og senere tolkninger og videreføringer av disse teoriene. Grunnstenen i marxismen slik den er formulert i Det kommunistiske manifest fra 1848, er at det til enhver tid finnes to stridende samfunnsklasser, der den dominerte klassen prøver å kaste den dominerende klassen og den dominerende klassen prøver å beholde makten. Denne typen tenkning har vært grunnlaget for samfunnssystemer som kommunisme og sosialisme, og har i større eller mindre grad preget nær sagt alle teoretiske fag, særlig sosiologi, samfunnsvitenskap og medievitenskap, og påvirket den politiske samfunnsforståelse og moderne historie de siste hundre år.

More examples
1.Da Gulbranssens bøker utkom midt i 1930årene, var tidens smak sterkt farvet av psykoanalyse og marxisme.
2.Det var matematikeren Sjikhanovitsj og den originale tenker Leonid Pluitsj som hadde hevdet den farlige påstand at marxisme og menneskerett lot seg kombinere.
3.Er man nå over hele linjen fra partipamp til artist, stilltiende på det rene med at marxisme i praksis ender i uutholdelige åndelige ørkentilstander ?
4.Han har ikke veket tilbake for å slakke på båndene til den tradisjonelle marxisme for å få tingene til å fungere i praksis.
5.Ihvertfall må det være en livssynsmessig avgrensning mot naturalisme, materialisme og marxisme.
6.Jeg husker meget godt den fortvilelse vi følte - vi som var studenter i begynnelsen av 1950årene i Praha - da vi ble konfrontert med den ultradogmatiske marxisme.
7.Jeg kan ikke se annet enn at Nytt Norsk Tidsskrift lover godt med sine grundige artikler om mangfoldige emner som Børre Knudsensaken, Det nordnorske småbrukersamfunnet, Rettstaten, Hundre års marxisme m. m. Så får de neste partre årene avgjøre om forlaget har penger og vilje til å fortsette eventyret - og om et begrenset publikum er interessert nok.
8.Marxisme og klassekamp hører fortsatt med i hans politiske vokabular.
9.Men Freud og de fleste andre innen psykoanalysen har lite til overs for hans seksualteori og hans forsøk på å forene psykoanalyse og marxisme.
10.Vi kan tale om kristendom, marxisme og freudianisme men ikke om nietzschianisme, sier Montinari.
11.Det har å gjøre med at vi alle er marxister, at vår almindelige livsholdning består i en praktisk marxisme som også høyresiden i norsk politikk er fullstendig oppslukt av.
12.Det understrekes at grunnleggende kjennskap til marxisme er tvingende nødvendig, men Marx må leses utfra dagens forhold.
13.For verden kjenner ennå ikke til noe land som har utviklet sosial rettferdighet og demokrati efter først å ha innført marxisme.
14.Forholdene i Sovjet ble tatt opp av Bourdeaux, mens professor Torleif Austad behandlet kristendom og marxisme.
15.Man kan ha en fordtid preget av marxisme, humanisme eller av Bergprekenen.
16.Marxisme, Kriger og Revolusjoner", en samling essays og brever som enken Tamara Deutscher har redigert.
17.Marxisme ble ansett å være" some sort of rather funny rubbish got up by a foreigner" (" noe merkverdig hjernespinn samlet sammen av en utlending").
18.Mest strid står det om definisjonen av ordene sosialisme og kaptialisme, men politiske ord som kommunisme og imperialisme, marxisme og fascisme, bolsjevisme og internasjonalisme er også redefinert i en spesialutgave av Oxford Students Dictionary of Current English, som utgis i SovjetUnionen.
19.Som en annen grunn nevnes Karpovs sterke politiske engasjement - han skal ha uttalt at" jeg har to kjærligheter, sjakk og marxisme".
20.Tirsdag og onsdag var dr. Bourdeaux en av foredragsholderne på en konferanse om kristendom og marxisme, som Norsk Misjonsråd arrangerte på Fjellhaug skole i Oslo.
21.Tvert imot, sier den 81år gamle leder, marxisme er ikke et dogme, men en veiviser til rett handling.
Your last searches