Norwegian-Swedish translation of motsatt

Translation of the word motsatt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motsatt in Swedish

motsatt
allmennadjective motsatt
Synonyms for motsatt
Derived terms of motsatt
Similar words

 
 

More examples
1.Denne lamme armen er ikke mi"," den klokken går helt galt"," de skiltene peker i stikk motsatt retning av den riktige", osv.
2.Bandeleder, undrer Petter der han befinner seg på motsatt side av kryssordet.
3.De fleste europeiske nasjoner har idag store problemer med stikk motsatt fortegn av det ulandene har.
4.Det bør ikke by på problemer selv om jeg egentlig hører hjemme på motsatt side, sier han.
5.Det er et åpent spørsmål om ikke slike hule løfter har motsatt virkning av den tilsiktede, sa han.
6.Det er heller motsatt.
7.En annen person oppdaget en rev stoppe opp ved fotgjengerfeltet i Drammensveien på motsatt side av Slottsparken.
8.Her kan man, som man vil skjønne, ikke skrive tørt nok for å nå frem til en juridisk sannhet, altså en tilstand som ikke pleier å være anvendelig når et menneske tenker på et avkledd vesen av motsatt kjønn.
9.Holdningen endret seg snart til noe motsatt.
10.Hvis nå situasjonen hadde vært stikk motsatt, Agnar Moe, hadde dere ment det samme da ?
11.I motsatt fall må jeg bli hos arbeidsgiveren.
12.I motsatt fall må ruteselskapene dekke merutgiftene ved takstøkninger eller produktivitetøkninger, heter det i Regjeringens kommentarer til Samferdselsdepartementets budsjett for 1985.
13.I motsatt fall vil vi anbefale at betalingsaksjonene fortsetter, heter det.
14.Man kan stille spørsmål ved om vi med dette system vil prise oss ut av markedet i motsatt retning - altså for bedrifter med stor skaderisiko.
15.Men det er en flott gang og sykkelvei på motsatt side av riksveien ?
16.Men man bør også være klar over, sa Stray, - at dette argumentet har en motsatt side, nemlig den at erkjenner vi først at USA har et ansvar i dette området, vel, da må man også i noen grad innrømme USA en slags rett til å blande seg inn i forholdene i dette området.
17.Når det gjelder utbyggingen av distriktssendingene, har forholdet vært motsatt.
18.Om utfylling av selvangivelsen og om hvor vanskelig det er å orientere seg i bankenes rente og lånejungel, svarer fem andre i kor i motsatt ende av tråden.
19.motsatt side velger jeg som mot Danmark å bruke Henning Bjarnøy.
20.Ullern og Skøyen / Smestad - har begge motsatt seg denne form for bebyggelse.
21.Vi har følelsen av at mange departementer iverksetter endel tiltak som tjener sysselsettingen, mens andre fatter vedtak som har motsatt effekt eller i beste fall bare demper virkningene.
22.75 pst. synes Hagen gjør en god jobb, 20 pst. er av motsatt oppfatning, mens fem pst. svarer vet ikke.
23.Aksjonen var en protest mot at Norge har motsatt seg den internasjonale hvalfangstkommisjonens plan om fem års stans i all hvalfangst fra 1986.
24.Aktivister ble anklaget for å ha motsatt seg" alt som er polsk og sosialistisk", og det ble advart om at demonstranter vil bli spredt av sikkerhetsstyrkene.
25.Alle med litt kjennskap til vårt helsevesen vet at forholdene er stikk motsatt av hva Heløe tror.
26.Amerikanerne er helt motsatt av japanerne.
27.Andre elementer i Skattekommisjonens forslag, lavere satser, et skattefradrag på kroner 5000 til hver skatteyder osv., trekker i motsatt retning.
28.Andre enzymer virker motsatt.
29.Andre reagerer motsatt.
30.Arbeiderpartiet har kun motsatt seg justeringer i inneværende kommunevalgperiode som utløper 1987, mens byggevirksomhet innenfor nåværende Markagrense først kan bli aktuelt på 1990tallet, slik at det på ingen måte er gitt at det blir boligbygging selv om det avsettes beredskapsarealer i Marka for å møte et antatt fremtidig boligbehov.
Your last searches