Norwegian-Swedish translation of offentlighet

Translation of the word offentlighet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

offentlighet in Swedish

offentlighet
allmenn? Frihet
Similar words

 
 

Wiki
Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat». Ordet brukes ofte i samfunnsdebatten utfra et sosiologisk perspektiv i betydningen det offentlige rom. Annen bruk av ordet finner man i forbindelse med åpenhet og innsynsspørsmål hvor det betegner den egenskap at noe er tilgjengelig for alle.

More examples
1.At reaksjonene dennegang ikke først rettet seg mot den russiske rakettutplasseringen som var begrunnelsen for dobbeltvedtaket i NATO, kan ha den forklaring at den skjedde gradvis og uten offentlighet" er en annen av Børdes hypoteser, som samtidig er selvmotsigende.
2.En gift Kvindes Bekjendelser og Brev til sin Venninde", kan man tenke seg at damen helst ville holde for seg selv i den puritanske tiden, og også" En Kvinde"," Matty", og" En ung Dame" foretrakk altså anonymitetens trygghet fremfor offentlighet.
3.Han har fått kjenne virkningene av norsk offentlighet når den bryter grovt med de retningslinjer vi ønsker skal kjennetegne vårt rettssamfunn.
4.Likevel omtaler han det som" unnfallenhet" fra min side at jeg ikke informerte en bredere krets om den virkelige grunnen til at han måtte gå på dagen, efter å ha rådført seg med sin egen partiledelse, som dengang forsto at en bredere offentlighet ville skade AKP (ml).
5.Akkurat de erotiske innslagene får vi vel ikke se på Karl Johan, og jeg ser ikke noe negativt i at man lar være å eskponere slike sider av seg selv i offentlighet.
6.Det er klart at Zola Budd, hennes trener og sponsorer har villedet både deltagerne i Sentrumsløpet og den norske offentlighet om hennes sydafrikanske statsborgerskap, heter det videre i pressemeldingen.
7.Enhver sosial endring synes å være avhengig av en eller annen form for offentlighet.
8.Jeg hadde all grunn til å minne meg selv om det da vi med dyp beklagelse oppdaget at våre europeiske venner raskt og i full offentlighet fordømte oss så snart våre marinesoldater landet på Grenada, sier han.
9.Jeg vil appellere til Assad om å løslate løytntant Robert O. Goodman som en humanitær handling, et skritt som vil få stor innvirkning på den amerikanske offentlighet på forhandlingsprosessen i MidtØsten, sa Jesse Jackson.
10.Løsningen av de menneskerettslige problemene krever omtanke og diskresjon, ikke offentlighet, uttalte Genscher i sitt forsvar for nyhetsforbudet.
11.Vi har valgt å prøve å øve innflydelse på Regjeringen ved å bruke de interne kanaler, fremfor å ha ordskifte i full offentlighet.
12.Vi velger å stå frem i all offentlighet for å påkalle almenhetens interesse, sier Lundgren. -" Strupingen" påfører trafikantene unødig lang reisetid.
13.All den stund de siktede nekter å forklare seg medmindre det blir full offentlighet, vil saken måtte gå sin gang uten rettslige avhør.
14.Anklagene om at Sovjetbygde MIGjagere var underveis, ble tatt alvorlig, ikke fordi man trodde på dem, men fordi noen av regjeringens ledere har ment at påstandene inngikk i en kampanje for å berede den amerikanske offentlighet på en invasjon av Nicaragua.
15.Annen samtidig videreoverføring til offentlighet, f.eks. ved radioeller TVmottager i kafe, må efter åndsverkloven ha kunstnerens samtykke.
16.At reaksjonene dennegang ikke først rettet seg mot den russiske rakettutplasseringen som var begrunnelsen for dobbeltvedtaket i NATO, kan ha den forklaring at den skjedde gradvis og uten offentlighet.
17.Bakgrunnen for saken er at Stortinget i 1982 forandret offentlighetsloven slik at det ikke lenger var adgang til å unnta fra offentlighet alle dokumenter i forbindelse med de årlige statsbudsjetter.
18.Bare i løpet av få år har norsk offentlighet fått en rekke eksempler på hvordan russisk efterretningsvirksomhet blir drevet i Norge.
19.Britiske politikere, og endog ministre har selv stilt spørsmålet, om enn ikke i full offentlighet.
20.Både USAs utenriksminister George Shultz og hans sovjetiske kollega Andrej Gromyko skal tale på åpningsdagen slik at de har fremsatt sine synspunkter i offentlighet før de møtes bak stengte dører i den sovjetiske ambassade i Stockholm onsdag.
21.DE fleste vil gi Amnesty rett i at det ikke er noen bedre måte å bekjempe tortur på, enn å sørge for offentlighet og opplysning omkring denne forbrytelse.
22.De folkevalgte i bystyre og skolestyre skal kunne reise de saker og spørsmål de lyster, i full offentlighet.
23.Den annen gang er det en opprustningsprosess i full offentlighet i vest.
24.Dertil kommer at en offentlig gransking av tidligere sikkerhetsbeskyttede vurderinger og disposisjoner gjør det mulig å føre en diskusjon i offentlighet om retningslinjene for det skjønn som må øves.
25.Det burde også være lærdom å hente - for den sovjetiske regjering, som dessverre ikke er særlig lærenem i slike sammenhenger, og for den norske offentlighet, som forhåpentlig er det.
26.Det burde være godt håp om at Arne Treholt for åpne dører senere kan fortelle hvordan han fikk sin rolle i norsk diplomati og norsk offentlighet definert av dem som antagelig var hans oppdragsgivere.
27.Det er altså all verdens offentlighet vi kommer til å kjempe imot, alle de sedvanlige, bunnfalske begreper om hva som er karneval.
28.Det er blant annet et spørsmål om politisk organisasjon å finne frem til former for demokratisk efterprøving av de avveininger som er foretatt, selv om heller ikke all efterprøving kan skje i full offentlighet.
29.Det er dessverre mitt inntrykk at store deler av den norske offentlighet og mange av våre stortingsrepresentanter ikke kjenner til Europarådets resolusjon og de urimeligheter vår nåværende lovgivning efter mitt syn kan føre til.
30.Det går knapt nå en dag uten at israelsk offentlighet får varsel om nye tiltak som innføres i den økonomiske politikk - eller justeringer i de tiltak som ble gjennomført dagen før.
Your last searches