Norwegian-Swedish translation of oppfølging

Translation of the word oppfølging from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppfølging in Swedish

oppfølging
allmennnoun uppföljning
Synonyms for oppfølging
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeidet i folkevalgte utvalg må kobles mer direkte inn i den politiske prosess i partiet, med vekt på oppfølging av program og vedtak," skriver gruppen.
2.Nordiske kvinner med tilknytning til Nei til Atomvåpen...."," Nordiske Kvinners Fredsinitiativ" er en oppfølging av de 3 utenlandske nordiske Fredsmarsjene.
3.Dessuten er det en naturlig oppfølging av påbudet om montering av bilbelte i baksetet på alle biler som er registrert efter 1. januar 1984.
4.Det er en oppfølging av den støtte de har gitt meg tidligere.
5.En vesentlig årsak til at så lite har skjedd, mener vi er manglende oppfølging av prinsippvedtak fra myndighetenes side.
6.Er dette innholdsmessig en slags oppfølging av platen din" Eplepaien, Amerika og Gud", Chris Erichsen ?
7.Kystpatruljen dekker foreløbig strekningen fra Hvaler til Tananger, og er en naturlig oppfølging og utvidelse av Eskortetjenesten, som vi lanserte med hell for et par år siden.
8.Men det amerikanske firmaet har vist seg veldig smidig dette året, sier Grete og ektemann Jack, som ikke tror at Xerox vil trekke Grete for penger til tross de nevnte mangler i Gretes oppfølging.
9.Pasienter som mener det er begått urett mot dem i forbindelse med innleggelse, behandling eller opphold i sykehus eller oppfølging, har rett til å ta saken opp med pasientombudet.
10.Personlig har jeg aldri hatt en så fin oppfølging til rennsesongen som i år, fortsatte Hølje Tefre som har satset på allsidig alpinkjøring denne vinteren.
11.Siktemålet er å etablere klare ansvarsregler, bedre rutiner for rapportering, og en bedre oppfølging når det blir meldt om pasientskader på grunn av feil ved medisinsk utstyr, feil bruk av utstyret eller av andre årsaker.
12.Strukturen på Rafnes blir riktigere ved at" vår lille bit" der nå inngår i Hydro, mens vår økte andel i Nora er en oppfølging av samarbeidet mellom Stabburet og Nora.
13.Systematisk videreformidling og oppfølging over tid.
14.Å nedlegge to team betyr at kontakten brytes med ca. 260 ungdommer, og at tiltak og oppfølging som er i gang, må avsluttes.
15.Aage Langhammer har likvel aldri gitt seg på sitt felt, selv om han efterhvert har lært at det er stor forskjell på festtaler og vilje til oppfølging.
16.Allerede da må det være sikret en viss lokal oppfølging med teknisk innsikt og ansvar for anlegget i fremtiden.
17.Alt dette vil være i tråd med Regjeringens generelle politikk for øket internasjonalisering, og det vil være en naturlig oppfølging av den liberalisering av valutareguleringen som Regjeringen dels har gjennomført og dels fortsetter arbeidet med.
18.Altfor lenge har sykehusene tatt imot pasienter uten å stille spørsmål om hva som har skjedd før innleggelsen, og når pasienten har vært ferdigbehandlet, har man ikke sørget for en oppfølging efter utskrivelsen fra sykehuset.
19.Arbeiderbladet (a) skriver idag at avisen ikke vil være forundret om vår egen utenriksminister Svenn Stray rister på hodet over slike uttalelser, men opposisjonsorganet bemerker ironisk på bakgrunn av de siste dagers hendelser med Strays egne uttalelser om USAs rett til innblanding i Nicaragua, som han senere er gått tilbake på, at ambassadørens eget resonnement" er en helt logisk oppfølging av Strays egne uttalelser i Stortinget tidligere i uken".
20.Arbeiderpartiet, SV og Venstre sier at Regjeringen til tross for flere renteerklæringer, oppfølging av disse gjennom renteundersøkelser og presisering av rentebegrepet ikke har vært istand til å bringe rentenivået i overensstemmelse med de forutsetninger som har vært lagt til grunn.
21.Av stortingsproposisjoner bebudes det en tilsagnsramme for Selskapet for innvandrerboliger og garanti for boliglån til innvandrere, midler til oppfølging av Innlandsutvalgets utredning og midler til et grunnfond for Stiftelsen Østlandsforskning.
22.Banken hjalp oss på alle måter, både med oppfølging av lege og av sikkerhetsfolk.
23.Barn og ungdom som trenger oppfølging og tettere kontakt over tid, kan få avtaler som går ut over disse rammene.
24.Barnevernsvakten er ferdig med sin oppgave, ansvaret for den videre oppfølging er overført andre organer.
25.Beslutningen i bygningsrådet var en oppfølging av synspunktene til de berørte brukergrupper i området, bl. a. borettslag og bydelsutvalg.
26.Bispemøtet i Trondheim før påske fremmet en rekke forslag til videre overveielse som blant annet innbefatter en mer omfattende kursing i praktisk prestearbeide, regelmessig samvær mellom biskopen og prestespirene, veiledning og oppfølging både før og efter at presten er ordinert og en utvidet praksisperiode i menighetene.
27.Boken skal kunne leses separat, selv om det blir en slags oppfølging av" Nattdykk".
28.Bondevik, som ikke generelt vil kommentere Rikslønnsnevndens kjennelse, sier dog at når Staten kom med tilbud om nedsatt leseplikt i forhandlingene, så har dette sammenheng med at det lenge har vært behov for å gi lærerne på barnetrinnet mer tid til omsorg og oppfølging av den enkelte elev i en viktig alder.
29.Byggeplaner som skal gjøre misjonshospitalet i Pingtung på Taiwan til undervisningssykehus, organisering av oppfølging og eftervern av tidligere pasienter, planer om bygging av to diakonisentre til i Manilaslummen, utvidelse av et jordbruksprosjekt blant aymaraindianerne i Bolivia og reising av et alkoholisthjem i Japan er noen av de saker som Landsrådet i Den norske Misjonsallianse vil få seg forelagt når det trer sammen i Oslo i Kristi himmelfartshelgen.
30.Byrådet skal i fellesskap lede administrasjonen og stå kollektivt ansvarlig overfor bystyret for de forslag som fremmes og for oppfølging av vedtakene.
Your last searches