Norwegian-Swedish translation of overordnet

Translation of the word overordnet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overordnet in Swedish

overordnet
rangadjective överordnad
Synonyms for overordnet
Similar words

 
 

More examples
1.Det som nå har skjedd, markerer så godt som overhodet mulig at regjeringssamarbeidet er overordnet alle og en hver sak i tiden fram til valget og etter valget også, hvis valgresultatet går i regjeringspartienes favør.
2.Noen vil sikkert synes det er flott at Televerket demonstrerer slik dristig vilje til å etterleve påbudet om jamstelling som overordnet siktemål i den offentlige forvaltning.
3.Vi trenger en overordnet og bedre styring med bank og kredittvesenet.
4.Videre må sikring mot diskriminering av ekteskapet sammenlignet med andre samlivsformer være et overordnet mål ved utviklingen av skatte og trygdesystemet.
5.Å bekjempe inflasjonen er en overordnet målsetning for Regjeringen.
6.Dersom det er riktig at Kjell Magne Bondevik har anmodet Hognestad om å søke en annen stilling og dermed unngå oppsigelse, så har kirkestatsråden i dette tilfelle opptrådt som kirkelig overordnet.
7.Det er selvsagt et overordnet mål at all lufttrafikktjeneste skal være så nøyaktig og god som mulig.
8.Det ville vært en fordel med overordnet ansvar og myndighet for arbeidsmiljø og vernetjeneste for samtlige av de ansatte på flyplassen.
9.Er ikke tiden snart inne for en mer reell, overordnet styring av hva som produseres av forskrifter m.v. ? spør Olsen.
10.For Arbeiderpartiet vil det være et overordnet prinsipp at all norsk uhjelp skal være ubunden, sier Førde.
11.Fredssaken er et overordnet mål, men jeg er særlig opptatt av å bedre kommunens økonomi og sysselsetting, sier hun til Aftenposten.
12.Har du noe overordnet mål for opplæringen ?
13.Jeg ser det som et overordnet mål at vi fortest mulig må komme oss opp på samme sportslige nivå som Finland og Sverige.
14.Kjærlighet og fornuft må være overordnet alle sosialpolitiske ideer.
15.Men det som kjennetegner folkekomedien er nettopp at humoren er overordnet alt annet, mente mag. art.
16.Mye tyder på at selv for elever i vanlig skolepliktig alder med vanlig skolerett, er økonomiske vurderinger overordnet faglig sakkyndig vurdering.
17.Nei, det jeg savner er en overordnet helseplan, sier Borchgrevink, skrevet på et sprog og en måte som folk forstår, hvor de selv ser hvilke valg og alternativer vi står overfor.
18.Når Staten går inn som medeier i et stort industriprosjekt, blir dette vanligvis et signal til andre interessenter om at prosjektet er av overordnet samfunnsmessig betydning.
19.Selv om man er pålagt å tenke økonomi, ikke minst med hensyn til gjestepasientoppgjør fylkene imellom, må alltid hensynet til pasienten være overordnet.
20.Sikkerheten er overordnet alle andre hensyn, sa Rogers før han la ut fra Norfolk med flåten.
21.Uansett må det være et overordnet mål når Oslostasjonene møtes for å ta endelig stilling til frekvensfordeling, å komme til enighet, hevder Øystein Hagen - som selv er redaktør for nærradiostasjonen Radio 1 - i dagens kronikk.
22.Velger vi å sette produktiviteten og effektiviteten som et overordnet mål for all virksomhet innenfor vårt landbruk, vil fraflytting, brukssammenslåing og bruksnedleggelser være et uomgjengelig resultat, sa stortingspresident Odvar Nordli (a), da han åpnet Landbruksveka i Trondheim mandag.
23.Vi får lage en ny, overordnet lov for barn og ungdom dersom vi ikke kan beskytte deres behov og rettigheter.
24.Vi ser det som absolutt nødvendig at det i offentlig regi håndheves en uavhengig, overordnet kontroll av sikkerhetsarbeidet på skip og plattformer.
25.Alle disse særbestemmelser har gitt muligheter for tilfeldig og uensartet bruk av forvaltningslovens regler, og det er altså dette departementet nå ønsker å rydde opp i ved å sanere disse bestemmelsene og omskape paragraf 13 som en overordnet lov.
26.Aller raskest var en utenbysboende person i overordnet stilling i offentlig administrasjon.
27.Alt skjer uten en overordnet styring.
28.At miljøvern skulle bli et overordnet politisk mål i alle partier - at den er gått i oppfyllelse ?
29.Attentatet" var slutten på den tyske statsmetafysikk", på troen på at staten er overordnet alt og alltid har rett, mener en historiker.
30.Avdelingssjef Tørdal anbefaler i sin handlingsprosedyre at vedkommende tjenestemanns familie umiddelbart efter hendelsen kontaktes personlig av en overordnet - helst en de kjenner - og orienteres om hva tjenestemannen har vært igjennom, og hvilke påkjenninger dette vanligvis vil føre til.
Your last searches