Norwegian-Swedish translation of overveielse

Translation of the word overveielse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overveielse in Swedish

overveielse
allmenn? vederlag
Synonyms for overveielse
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg tror tiden er inne for Regjeringen til å ta dette spørsmål opp til alvorlig overveielse.
2.Mange kvinner plages av bivirkninger ved de forskjellige prevensjonsmetoder, og har de tatt bestemmelsen om å la seg sterilisere, efter moden overveielse og kanskje samtaler med sin lege, bør de få denne operasjonen mye raskere.
3.Noen vil sikkert bli overrasket over at jeg har bedt om å bli løst fra min stilling som Borregaards generaldirektør neste sommer ved fylte 60 år, men jeg tror det er en riktig beslutning tatt efter lang overveielse, sier Oddmund Sørhuus til Aftenposten.
4.Spørsmålet om å stille rakettene til disposisjon også for andre land er under overveielse.
5.TVreklamen representerer en budskapsformidling som neppe fremmer forbrukernes nøkterne overveielse, og vil derfor innebære et tilbakeslag for den informative reklamen, heter det blant annet i en høringsuttalelse fra Forbrukerombudet om kringkastingsreklame.
6.Vi er glad for alle forsøk på nytenkning, men en slik forandring går man ikke til uten grundig overveielse og drøfting med de andre avdelingene, sier programredaktør Kristian Øgrim i fjernsynets programredaksjon.
7.Av et brev som Troms Samvirkelag nylig har sendt Troms Kooperative Distriktslag, fremgår det bl.a. at laget har sluttet å anmelde tyverier / naskerier, og at man også har under overveielse å la være å anmelde innbrudd.
8.Bispemøtet i Trondheim før påske fremmet en rekke forslag til videre overveielse som blant annet innbefatter en mer omfattende kursing i praktisk prestearbeide, regelmessig samvær mellom biskopen og prestespirene, veiledning og oppfølging både før og efter at presten er ordinert og en utvidet praksisperiode i menighetene.
9.DET er en mulighet vel verd nærmere overveielse.
10.De har foreløbig nøyd seg med å dumpe et brev i de øvrige deltagerlands postkasse, hvor hans skjebne tas opp til" informasjon og overveielse".
11.De palestinske forskere som arbeider med å kartlegge disse problemer, har en rekke forskjellige tiltak under overveielse, men ingen av disse kan bli mer enn midlertidige og delvise løsninger.
12.Dem som grundigere og sindigere enn noen har tatt spørsmålet" kjetteren og Kirken" opp til prinsipiell overveielse, er Karl Rahmer, jesuitt og professor, i Innsbruck, død ivår noen uker efter sin 80årsdag.
13.Den omstendighet at det nå fødes langt færre barn enn hva som skal til for å opprettholde vårt folketall, er et samfunnsanliggende som fortjener seriøs overveielse og grundig gjennomtenkning.
14.Derfor har Aftenposten tatt initiativ til å formidle disse små gaver - slik at finansministeren oftere kan få nyte fruktene av de bevilgninger han sikkert efter nøye overveielse godkjenner.
15.Derfor har man kunnet lese i avisene at det var under overveielse å sløyfe ordningen igjen for de eldres vedkommende.
16.Dessuten er det hyggelig for norsk fotball at ikke alle personlighetene lar seg friste av profftilbud, sier fotballformann Svein Johannessen, som legger til at 26åringen efter lengre tids overveielse kom til denne konklusjonen, fullt klar over at det er mulig å gjøre det adskillig bedre rent økonomisk i Bundesliga, men også dårligere dersom han ikke klarer å slå seg frem i første rekke.
17.Det innebærer derfor en stor utfordring for norske bedrifter til ytterligere utvikling av sin egen teknologi og markedsføring, og til overveielse av forskjellige former for samarbeide.
18.Det ligger moden overveielse bak.
19.Dette er løsninger som fortjener nærmere overveielse også i vårt land.
20.Efter grundig overveielse kom vi frem til at det ikke ville være forsvarlig å stille unge overfor de krav en eventuell væpnet konflikt innebærer, med kortere opplæring enn idag.
21.En bredere elevutveksling er derfor et forslag til overveielse.
22.Enkelte sjeler kunne til og med tenkes å ta sitt tidligere velvillige syn på bevegelsens budskap opp til fornyet overveielse, hvis man ikke er litt varsom.
23.Et noe uvanlig injuriesøksmål er under overveielse.
24.Etter nøye overveielse bestemte jeg meg for å ta toget.
25.Fjernsynet har under overveielse å lage en film om Bamse.
26.For selvsagt er ikke Benkow aldeles uvitende om sin egen politiske misjon og betydning, likesom man må kunne anta at han efter moden overveielse og særdeles grundig gjennomtenkning var kommet til at Høyre ville være tjent med at han selv fortsatte som formann.
27.Forfalskningen af Malerier har taget saaledes Overhaand i Frankrig, at Ministeren for de skjønne Kunster har taget under Overveielse, om det ikke vil være nødvendigt at ansætte en særlig Embedsmand, som skal give Attest for Billeders Ægthed.
28.Forsikringsselskapet Lloyds i London har nå under overveielse å høyne premiene på grunn av risikoen for ytterligere mineeksplosjoner i området mellom Det indiske hav og Middelhavet, melder egyptisk fjernsyn.
29.Forsvarsminister Yitzhak Rabin, som har ansvaret for sikkerheten i områdene, gjorde det senest for et par dager siden klart at han har under overveielse flere konkrete skritt i denne retning.
30.Fra å være kritisk, har Ragsdale efter moden overveielse kommet til at EDB kan være et nyttig hjelpemiddel i undervisningen når utstyret er innkjøpt efter at man grundig har tenkt igjennom bruken, og hvilken undervisningsmetode som skal benyttes for å gi elevene en riktig innføring i systemet.
Your last searches