Norwegian-Swedish translation of påtale

Translation of the word påtale from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

påtale in Swedish

påtale
rettsvitenskapnoun åtal
  rettsvitenskapverb påbörda
Synonyms for påtale
Derived terms of påtale
More examples
1.I slike sammenhenger heter det alltid" den fredselskende sovjetiske utenrikspolitikk", og forfatteren av det selsomme skriftstykke kan vente seg en alvorlig påtale for denne uforklarlige utelatelse.
2.Påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det".
3.Denne elleveåringen angret og ville trekke anmeldelsen tilbake, men da ble det reist offentlig påtale mot faren ?
4.Dette vil føre til anmeldelse fra oss, og påtale, hvor vi sterkt vil understreke konsekvensene av å bryte fastsatte vedtekter som dertil er vurdert i disse dager av departementet.
5.Hvis påtale og skattemyndigheter åpent hadde stått frem og beklaget sine overgrep, ville denne saken ha gått over i historien som en lærdom for oss alle, avslutter Brudevold.
6.Kan ikke Arbeidstilsynet påtale at det er for få leger og for lange køer ved Legevakten.
7.25 av uttalelsene slo fast at det hadde skjedd brudd på god presseskikk, mens utvalget i fire uttalelser ga den innklagede avisen påtale og kritikk.
8.Bakgrunnen for Eiks påtale til formannskapet og fylkesmannen er at Arbeiderpartirepresentantene Karin Teigen og Jan Haldorsen unnlot å stemme da sosialutvalgets formann fremla Eiks budsjettforslag til avstemning.
9.Bakgrunnen for denne henleggelsen finnes kort og godt i straffeprosesslovens paragraf 85, 1. ledd, nr. 2, som sier at" uten hensyn til bevisets stilling", kan påtale unnlates når det foreligger flere forseelser, og reglene for straffeutmåling vil gi ingen eller bare ubetydelig tilleggsstraff for den ene forseelsen.
10.Bannskap, venstrevri og annen styggedom har representantene stått i kø under talerstolen for å påtale.
11.Børsens påtale kommer i et brev til styret i bedriften, og det fremgår at den er myntet på grunnleggerne av Autronica, hvorav tre fremdeles sitter i styret.
12.Den første anmeldelsen, som gjaldt underslag i forbindelse med huskjøp, er henlagt fordi almene hensyn ikke krever påtale, mens det andre punktet er henlagt efter bevisets stilling.
13.Den nye loven fastslår at det offentlige skal utrede saken og eventuelt reise påtale uansett om kvinnen har ombestemt seg.
14.Det gjelder Statoildebatten, og Sp.redaktøren mener at noen hver fortjener tiltale eller påtale for sine aktiviteter i forbindelse med oppnevnelsen av det nye Statoilstyret.
15.Det kan i denne forbindelse være av interesse å nevne at da INBY presenterte prosjektet overfor Bygningsrådet som et" samarbeidsprosjekt med Oslo Sporveier A / S", fant Sporveiene det nødvendig overfor den samme myndighet å påtale det og karakterisere det som misvisende og videre fremholde at paviljongen måtte behandles som et helt separat prosjekt i forhold til stasjonsopplegget.
16.Dette fordi påtalemyndigheten helt fra begynnelsen av lett vil ha som siktemål - og mest øye for de ting som fører i den retning - at saken skal ende med påtale.
17.Efter den kraftige kritikken som Brudevold retter mot påtale og skattemyndighetene, imøtegår statsadvokat Anstein Gjengedal Trygve Brudevold og påpeker at entreprenøren som alle andre skattebetalere som driver firma, må finne seg i bokeftersyn fra ligningsmyndighetene.
18.Efter min mening må man ha trygghet for at påtalemyndigheten vil påtale og fremme også mindre lovbrudd, f.eks. butikktyverier / naskerier i tilfeller hvor gjerningsmannen er kjent, enten ved at han er pågrepet på fersk gjerning eller har tilsått det anmeldte forhold.
19.En kjøpmann som har bodd og arbeidet i Norge i ti år, fikk her om dagen sin nese slått skjev av en ravende nordmann, som ikke fant seg i påtale fordi han urinerte foran butikken.
20.En offentlig påtale finner imidlertid ikke sted uten begjæring fra fornærmede.
21.Han fikk påtale fra ordføreren for å ha karakterisert Venstres gruppefører Inger Friis med ordene" sånne som".
22.Han har fått påtale for utslipp fra fjøset på gården sin.
23.Han var kraftig irritert i perioder - mest på seg selv - men den strenge dommer, Cato Vik, fant ingen grunn til påtale.
24.Hvis ikke, vil saken kunne ende med påtale.
25.Høyst sannsynlig ender det med sivil påtale, sier brigadesjefen, oberst Dagfinn Danielsen, til Harstad Tidende.
26.I en formulering som kan leses som en klar påtale til Gromyko for hans innlegg dagen før men også med adresse til president Ronald Reagan for noen av hans tidligere uttalelser - sa Genscher at" vi har ikke noe til overs hverken for konfrontasjonspolitikk eller konfrontasjonsordbruk.
27.Jeg arbeider med sosialrett og barnerett, og jeg ser klart problemene vi kan få med offentlig påtale.
28.Jeg er fullstendig klar over at politi og påtalemyndighet ikke alene skal bære skylden for at sakene trekker i langdrag og at saker som i begynnelsen av efterforskningen betraktes som meget omfattende, til slutt ender med henleggelse eller påtale for minimale forhold.
29.Jeg konstaterer at Norsk Politiforbund først synes å ha begrunnet sitt krav om utredning av vår nåværende politiordning med rettssikkerhetsproblemer, fordi juristene i politiet både leder efterforskningen og utøver påtale.
30.Jørgen Sønstebø (kr.f.) mente at tiden nå er til å se mer fordomsfritt på ressursbruken innen filmbransjen, og han minnet om Riksrevisjonens påtale og kraftige kritikk av statsmidler ved produksjon av spillefilmer, i strid med bruk av Statens penger.
Similar words

 
 

påtale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) påtalepåtalendepåtalt
Indikative
1. Present
jegpåtaler
dupåtaler
hanpåtaler
vipåtaler
derepåtaler
depåtaler
8. Perfect
jeghar påtalt
duhar påtalt
hanhar påtalt
vihar påtalt
derehar påtalt
dehar påtalt
2. Imperfect
jegpåtalte
dupåtalte
hanpåtalte
vipåtalte
derepåtalte
depåtalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde påtalt
duhadde påtalt
hanhadde påtalt
vihadde påtalt
derehadde påtalt
dehadde påtalt
4a. Future
jegvil/skal påtale
duvil/skal påtale
hanvil/skal påtale
vivil/skal påtale
derevil/skal påtale
devil/skal påtale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha påtalt
duvil/skal ha påtalt
hanvil/skal ha påtalt
vivil/skal ha påtalt
derevil/skal ha påtalt
devil/skal ha påtalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle påtale
duville/skulle påtale
hanville/skulle påtale
viville/skulle påtale
dereville/skulle påtale
deville/skulle påtale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha påtalt
duville/skulle ha påtalt
hanville/skulle ha påtalt
viville/skulle ha påtalt
dereville/skulle ha påtalt
deville/skulle ha påtalt
Imperative
Affirmative
dupåtal
viLa oss påtale
derepåtal
Negative
duikke påtal! (påtal ikke)
dereikke påtal! (påtal ikke)
Your last searches