Norwegian-Swedish translation of problematisk

Translation of the word problematisk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

problematisk in Swedish

problematisk
situasjonadjective problematisk
  allmennother problematiskt
Synonyms for problematisk
Similar words

 
 

More examples
1.Det er efter mitt skjønn problematisk juridisk argumentasjon at manglende håndfast gjennomføring av disse prinsipper - bl.a. på grunn av Hauglins illojalitet - skal være grunnlag for å felle skolens ledelse.
2.Forholdet mellom regjeringen og stortingsgruppene kan være problematisk fordi det i praksis er ganske umulig å samordne saksbehandlingen på regjerings og gruppeplan slik at enhver liten friksjon kan unngås.
3.Bare det siste år ble det kjøpt inn varer og tjenester fra virksomheter som opererer i Grenland for over 400 millioner kr. Betydelige beløp skal brukes også iår, og uten disse storinvesteringene fra Hydros side ville sysselsettingen i distriktet sikkert være mer problematisk enn den allerede er, heter det.
4.Blankt vann og sne er ofte problematisk å lande på, og det er kjent at en rekke småflyulykker nettopp har inntruffet ved at flyvern har feilberegnet høyden til underlaget, fremholder Honningsvåg.
5.Den svenske prisstopp blir problematisk for Norge.
6.Den svenske prisstoppen blir problematisk for Norge.
7.Det er alltid problematisk når teknikken løper fra både etikken og politikken.
8.For barn kan det ofte arte seg problematisk å uttrykke sine følelser overfor voksne som de kjenner godt.
9.Hvorfor tror du julen blir så problematisk for noen ?
10.Jeg forstår at paragrafen om opplysningsplikt kan være problematisk i lærerelev forholdet, men regner samtidig med at lærerne ser det behovet elever kan ha for hjelp, støtte og råd for å få vanskelige problemer ut av verden, sier Mona Røkke.
11.Jeg tror ikke julen er problematisk bare for noen.
12.Med bare 20 stillinger i tillegg til en del stillinger på distriktskontorene som er øremerket for riksproduksjon - i første rekke arbeid for P2 - sier det seg selv at det er problematisk å komme i gang med tilfredsstillende drift.
13.Sett i forhold til den totale norsksvenske samhandelen, representerer grensehandelen forholdsvis små tall, men likevel er den problematisk for mange norske distrikter, kommenterer han.
14.Som foreldre til en 10åring følger vi jo med i hva som skjer i skolen, og det hender også at Bjørg stepper inn som vikar når det er riktig problematisk på en eller annen skole.
15.Til å begynne med litt problematisk.
16.Tilbakeførelse av yrkeshemmede til arbeidslivet er ikke blitt mindre problematisk med dagens høye ledighetstall.
17.Vi håper å komme i gang med en håndfull avdelinger i høst, men det er noe problematisk å gjøre det samtidig med innsparinger.
18.Vår hovedinnvending mot det lovverket vi har, er at det er for innfløkt, det er en lov som få eller ingen behersker, og som det derfor er problematisk å håndtere.
19.80 prosent mener at deltidsarbeidet er problematisk i forhold til studiene og 35 prosent har ikke studielån, enten fordi studiene tar lengre tid enn Lånekassens tidsrammer tillater, eller fordi de ikke tør sette seg i gjeld når den fremtidige arbeidssituasjon er usikker.
20.Administreringen av landslagsvirksomheten er problematisk.
21.Arbeidsdelingen i familien kan være problematisk.
22.At den relativt lille scenen på Trøndelag Teater blir et problematisk oppholdsted og en trang tumleplass for oppbudet av adelsmenn og borgere, offiserer og soldater, poeter og lommetyver, fløytespillere og fruktselgere, samt skuespillere og publikum i det innlagte teater oppe på scenen, det merkes.
23.At disse to nye landene sammen med Hellas, Italia og tildels Frankrike, skal få igjennom en politikk som vil gjøre det ytterligere problematisk for oss på dette markedet.
24.Betyr egentlig dette noen problematisk fortetning i praksis ?
25.Datatilsynet påpekte i sin forrige årsmelding at det er problematisk å sortere under et departement som samtidig står for vesentlige kontrollinteresser i vårt samfunn.
26.De ubegrensede mulighetene til å trekke fra renteutgifter for alle typer formål, er så problematisk at man ikke kommer utenom reformer som begrenser skadevirkningene når vårt nye skattesystem skal utformes, sa Bondevik.
27.De ønsker å bli underholdt, gjerne med kultur, men minst mulig problematisk, og helst med minst mulig anstrengelse.
28.Den ene av disse som kalles Gamma, inneholder gass uten problematisk innhold av kulldioksyd.
29.Den ideelle løsning er integrering, som er problematisk å gjennomføre.
30.Den økonomiske ramme var også tema for megling, men ikke like problematisk.
Your last searches